Extra indexjustering föreslås för de sociala trygghetsförmånerna

Regeringen har föreslagit en extra indexjustering för år 2022, som också skulle höja förmånerna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, såsom grunddagpenning. Därmed skulle också beloppet för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning öka.

Justeringen skulle höja de förmåner som betalas ut för perioden 1.8–31.12.2022. Förmånerna skulle höjas med omkring 3,5 procent. Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet skulle höjas med 1,22 euro per dag, dvs. cirka 26 euro per månad.

Vi informerar närmare när riksdagen har godkänt höjningen. Dagpenningsräknaren och räkneexemplen på KOKO:s webbplats uppdateras när höjningen har trätt i kraft.