När medlemskapet upphör

Att utträda ur kassan

Du kan utträda ur KOKO med en skriftlig utträdesanmälan. Du kan fylla i och skicka in KOKOs elektroniska utträdesanmälan från vår webbplats eller lämna in ett fritt formulerat utträdesmeddelande via eKommunikationen. Utträdet träder i kraft den dag då anmälan har tagits emot eller vid en senare tidpunkt som anges i anmälan.

Om du utträder ur KOKO under året kan medlemsavgiften för den resterande delen av året återbetalas. Lämna då via eKommunikationen in en fritt formulerad begäran om att medlemsavgiften ska återbetalas och ange i begäran ditt kontonummer. Denna begäran ska lämnas in till KOKO inom 3 månader från att du har lämnat kassan. Om du är medlem via ett förbund kan du be om återbetalning hos ditt förbund.

Vänligen observera att medlemskapsavgiften bör betalas till och med slutet av utträdesmånaden. Att lämna medlemsavgiften obetald är inte en utträdesanmälan.

Pensioneringen är inte en utträdesanmälan. Ditt medlemskap avslutas automatiskt först i slutet av den kalendermånad då du fyller 68 år. Vill du utträda ur kassan före 68 års ålder ska du skicka in en utträdesanmälan till kassan.

Om du åker utomlands kontrollera om det lönar sig för dig att förbli medlem: Medlemskap medan du arbetar i utlandet

Uteslutning ur kassan

Du kan uteslutas ur KOKO om du inte har betalt din medlemsavgift. Uteslutningen träder i kraft från början av det kalenderår då medlemsavgiften är obetald.

En företagare på heltid kan vara medlem i en löntagarkassa i 18 månader från det att företagsverksamheten har börjat. Du kan uteslutas ur KOKO om företagsverksamheten varar över 18 månader.

Innan du utesluts ges du en möjlighet att lämna en utredning i ärendet. Om uteslutningen ges alltid ett beslut som kan överklagas.

En uteslutning ur KOKO kan leda till återkrav av dagpenning.