Karens

I vardagsspråk betyder karens olika tider, t.ex. självrisk- eller periodiseringstid. Här betyder karens emellertid endast en viss tid som arbets- och näringsbyrån har bestämt att man inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Arbets- och näringsbyrån kan ge ett utlåtande om karens som är bindande för kassan. Detta kan ske om du säger upp dig, avtalar om att avsluta en anställning eller vägrar att arbeta. Karensen längd varierar från 15 dagar till 90 dagar beroende på anledning till den. Alla veckodagar (måndag-söndag) räknas in i karenstiden.

Under karensen betalas inte någon dagpenning. Självrisktid kan inte heller beräknas. Periodiseringstid räknas dock parallellt med karenstid.

Om du sätts i karens för att du har vägrat att ta emot arbete börjar karensen löpa 30 dagar efter vägran. Arbetslöshetskassan betalar dagpenning för denna 30 dagars tid innan karensen. Karens till följd av andra orsaker än vägran att arbeta inleds utan väntetid.

Du kan ansöka om dagpenning för karenstiden. KOKO-kassan fattar då ett beslut som går att överklaga. Du kan endast överklaga ett beslut som kassan har fattat, men inte enbart ett utlåtande från arbets- och näringsbyrån.

Mer information om karens på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Upprepade ageranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda

Om du upprepat agerar på ett klandervärt sätt arbetskraftspolitiskt sett, kan arbets- och näringsbyrån förelägga dig en skyldighet att arbeta. Då får du tillbaka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter att du i minst 12 kalenderveckor (ca 3 månader) har

  • varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret
  • deltagit i arbetskraftsutbildning
  • deltagit jobbsökar- eller karriärträning, arbets- eller utbildningsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  • studerat på heltid
  • varit sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller eget arbete.

Vid bedömningen av upprepat agerande är granskningsperioden sex månader.

Kontakta arbets- och näringsbyrån innan verksamheten som fullgör arbetsskyldigheten börjar. Detta för att försäkra dig om att verksamheten uppfyller arbetsvillkoret.