Karens

I vardagsspråk betyder karens olika tider, t.ex. självrisk- eller periodiseringstid. Här betyder karens emellertid endast en viss tid som arbets- och näringsbyrån har bestämt att man inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

TE-byråerna och kommuner som omfattas av kommunförsök med sysselsättning har infört en ny kundservicemodell från och med 2.5.2022. På denna sida finns information om karenserna enligt den nya modellen.

Karensens längd varierar från 7 dagar till 60 dagar beroende på karensens grund. Alla dagar i veckan (måndag till söndag) räknas till karenstiden.

Ingen dagpenning betalas ut under karenstiden och ingen självrisktid beräknas. Periodiseringstiden räknas dock parallellt med karenstiden.

Du kan ansöka om dagpenning för karenstiden. KOKO-kassan fattar då ett beslut som går att överklaga. Du kan endast överklaga ett beslut som kassan har fattat, men inte enbart ett utlåtande från arbets- och näringsbyrån.

Mer information om karens på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Uppsägning från arbete

45 dagar: uppsägning från arbete som varar över 5 dagar eller orsakande av anställningens upphörande

30 dagar: uppsägning från anställning som varar högst 5 dagar eller orsakande av anställningens upphörande

Vägran att arbeta

45 dagar: vägran att ta emot ett arbete som varar i över 2 veckor som du valts till

Underlåtenhet att upprätta eller genomföra en sysselsättningsplan – graderad karens

Som underlåtenhet att upprätta eller genomföra en sysselsättningsplan betraktas att inte anlända till ett överenskommet möte med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket (bl.a. inledande intervju eller jobbsökningssamtal), vägran att upprätta en sysselsättningsplan och försummelse av sysselsättningsplan (bl.a. att inte söka arbete eller vägra sysselsättningsfrämjande service).

Påminnelse: första glömska eller försummelse (ingen förlust av förmån)

7 dagar: 2:a gången under året

14 dagar: 3:e gången under året

Skyldighet att arbeta: 4:e gången under året. Läs mer om skyldigheten att arbeta nedan.

Skyldighet att arbeta

Om du upprepade gånger agerar på klandervärt sätt arbetspolitiskt sett, kan arbets- och näringsbyrån förelägga dig en skyldighet att arbeta i stället för karens. Då får du tillbaka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter att du i minst 12 kalenderveckor (ca 3 månader) har

  • varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret
  • deltagit i arbetskraftsutbildning
  • deltagit i jobbsökar- eller karriärträning, arbets- eller utbildningsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  • studerat på heltid
  • varit sysselsatt på heltid i företagsverksamhet eller eget arbete.

Kontakta arbets- och näringsbyrån innan verksamheten börjar för att säkerställa att verksamheten fullgör arbetsskyldigheten.