Definitionen på företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa

Inom utkomstskyddet för arbetslösa kan företagsverksamhet antingen bedrivas på heltid eller vara en bisyssla. Du kan ha rätt att få inkomstrelaterad dagpenning om du har en bisyssla som företagare. Bedömningen om verksamheten sker på deltid eller heltid görs av arbets- och näringsbyrån, som gällande detta ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som är bindande för kassan.

Uppge all företagsverksamhet för arbets- och näringsbyrån. Anmälningsskyldigheten gäller jord- och skogsbruk, företagsverksamhet som startas upp och företagsverksamhet som inletts innan arbetslösheten.

Företagarbegreppet inom utkomstskyddet för arbetslösa avviker t.ex. från definitionen i de bestämmelser som gäller företagare i pensionslagarna. Detta kan leda till situationer där du till exempel enligt pensionslagarna inte behöver vara FöPL- eller LFöpL-försäkrad, men inom utkomstskyddet för arbetslösa betraktas du som företagare.

Enligt utkomstskyddet för arbetslösa betraktas allt arbete som inte görs i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som företagsverksamhet. Ägarandel och formell ställning har ingen betydelse i dessa fall. Om du exempelvis arbetar via ett faktureringsandelslag är du en företagare när det gäller arbetslöshetsskyddet.

Även om du är företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa, kan du ändå uppfylla arbetsvillkoret för löntagare i ett annat arbete. Arbete som utförs som företagare beaktas inte i arbetsvillkoret för löntagare oavsett om företagsverksamheten sker på heltid eller som bisyssla. Enbart det att kriterierna för definitionen på företagare uppfylls gör inte dig till företagare på heltid eller att rätten till dagpenning för löntagare försvinner.

Inom utkomstskyddet för arbetslösa betraktas du som företagare i följande fall:

 • Du har en FöPL- och LFöpL-försäkring som
  • enskild näringsidkare (yrkesutövare eller rörelseidkare, firma),
  • jordbruksföretagare,
  • bolagsman i öppet bolag, eller
  • ansvarig bolagsman i kommanditbolag.
 • Du är i ledande ställning i ett aktiebolag där du
  • själv äger minst 15 %
  • du och din familj tillsammans äger minst 30 %.
 • Du arbetar i ett aktiebolag där du
  • själv äger minst 50 %
  • du och din familj tillsammans äger minst 50 %.
 • Du arbetar utan att ha ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande oavsett innehav och ställning
 • Du sitter i styrelsen för ett företag med vinstsyfte och får t.ex. mötesarvoden.

Hur mycket du äger bestäms utifrån aktiernas röstvärde eller annan motsvarande bestämmanderätt. Du anses ha en ledande ställning om du är verkställande direktör, styrelseledamot eller annars i motsvarande ställning.

Inleda företagsverksamhet som arbetslös

Om du inleder företagsverksamhet medan du är arbetslös, förhindrar sysselsättningen inom företagsverksamheten inte att dagpenning betalas ut under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten inleddes. Inkomsten som du får från företagsverksamheten jämkas, vilket innebär att den inkomst som du får minskar dagpenningens belopp, liksom även annan arbetsinkomst.

Arbets- och näringsbyrån bedömer inte under de fyra första månaderna om din företagsverksamhet är en huvudsyssla eller bisyssla. När företagsverksamheten pågått i fyra månader, gör arbets- och näringsbyrån en bedömning av hur mycket företagsverksamheten sysselsätter dig. Om din verksamhet bedöms vara en bisyssla, fortsätter utbetalningen av dagpenningen. Om din verksamhet däremot bedöms vara huvudsyssla, kan kassan inte längre betala dagpenning till dig efter fyra månader.

Företagsverksamhet som bisyssla

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från KOKO-kassa, om arbets- och näringsbyrån anser att din företagsverksamhet är en bisyssla. Att företagsverksamheten ger små inkomster är inte ett avgörande kriterium, utan omfattningen av företagsverksamheten bedöms i första hand utifrån hur mycket arbete som läggs ner.

Om du har förvärvsinkomster från företagsverksamhet som bisyssla kan du få jämkad inkomstrelaterad dagpenning, det vill säga inkomsterna från företagsverksamheten beaktas vid betalning av dagpenning. Kassan gör i detta fall en egen bedömning av om kriterierna för definitionen på företagare uppfylls.

Företagsverksamhet på heltid

Om arbets- och näringsbyrån anser att företagsverksamheten sker på heltid har du ingen rätt till inkomstrelaterad dagpenning från en löntagarkassa. Vanligen anses företagsverksamheten vara på heltid om den arbetsmängd verksamheten kräver är så omfattande att du inte kan ta ett heltidsarbete.

Om du är företagare på heltid så som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska du fundera på att byta kassa. En företagare kan försäkra sig i en företagarkassa, exempelvis Företagarkassan (tidigare SYT).

Nystartad företagsverksamhet

När du inleder företagsverksamheten som arbetslös så bedömer inte arbets- och näringsbyrån under de 4 första månaderna om företagsverksamheten är en heltidssysselsättning eller bisyssla. Det här betyder att du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning i åtminstone fyra månader räknat från inledandet av företagsverksamheten.

Kontakta arbets- och näringsbyrån före du inleder företagsverksamheten eftersom arbets- och näringsbyrån undersöker när företagsverksamheten börjat och slutat. Om du får inkomster från företagsverksamheten under de 4 första månaderna så utbetalas jämkad inkomstrelaterade dagpenning. Under perioden på 4 månader av företagsverksamhet skall man söka efter heltidsarbete som normalt.

När perioden på 4 månader är slut bedömer arbets- och näringsbyrån om din företagsverksamhet är en heltidssysselsättning eller bisyssla. Arbets- och näringsbyrån utfärdar sedan ett utlåtande om företagsverksamheten till kassan.

Kortvarig företagsverksamhet

Om din företagsverksamhet varar i högst två veckor ger TE-byrån inget utlåtande om företagsverksamheten, utan kassan gör en utredning utifrån de uppgifter du har lämnat. Lämna in information om företagsverksamheten och inkomsterna av den till KOKO-kassan. Du kan ha rätt till jämkad inkomstrelaterad dagpenning för den korta tid du var företagare. Exempel på typisk kortvarig företagsverksamhet är olika uppdrag och arbeten via faktureringsandelslag.

Om företagsverksamheten varar mer än två veckor begär kassan att få ett utlåtande från TE-byrån. TE-byrån gör en utredning och huruvida du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning beror på utlåtandet.

Arbetslöshetsförmån för dem som jobbar i familjeföretag

En familjemedlem som arbetar inom ett familjeföretag anses som löntagare från och med 1.7.2019, förutsatt att hen inte har en ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Som företagarens familjemedlem anses make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren och bor i samma hushåll som företagaren (föräldrar, mor-/farföräldrar, barn och barnbarn).

Arbetsvillkoret för en företagares familjemedlem (som saknar äganderätt i företaget) uppfylls när hen har varit medlem i löntagarkassan i minst 12 månader och under den tiden har förtjänat in ett arbetsvillkor på minst 52 kalenderveckor inom 28 månader.

Övriga krav på arbetsvillkoret, till exempel då det gäller tid och lön, är desamma som för de andra anställda. Arbetsvillkoren för företagarens familjemedlem kan dock inte kombineras med det arbetsvillkor som har förtjänats in som företagare eller som annan löntagare.

Om du äger mer än 0% av ditt familjeföretag anses du som entreprenör inom arbetslöshetsförmånen. Personer som arbetar i ett familjeägt företag anses också som företagare (och därmed alltid entreprenörer i pensionssystemet, dvs.FöPL-försäkrade).

Indirekt ägande

När ägarandelen fastställs beaktas också indirekt ägande via ett annat företag eller sammanslutning. Det handlar om indirekt ägande om du, din familj eller du och din familj tillsammans äger minst 50 % av det mellanliggande bolaget.