Omställningsskydd

Från början av år 2023 införs en ny helhet av omställningsskydd för uppsagda arbetstagare som fyllt 55 år. Omställningsskyddet omfattar omställningspenning, rätt till utbildning och en längre sysselsättningsledighet än vanligt. Omställningsskyddet ersätter tidigare praxis att betala tilläggsdagar med utkomstskydd för arbetslösa (den s.k. pensionsslussen).

Som medlem i KOKO-kassan kan du ansöka om omställningspenning hos KOKO. Personer som inte hör till arbetslöshetskassan ansöker om omställningspenning hos FPA.

Vem har rätt till omställningsskydd?

Du kan ansöka om omställningsskydd om

  • du är uppsagd 1.1.2023 eller senare
  • det finns produktionsmässiga och ekonomiska skäl för uppsägningen
  • du har fyllt 55 år före uppsägningen
  • du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst fem år.

Omställningspenning

Omställningspenning är en engångsersättning som motsvarar ungefär en månadslön, vars mottagande inte påverkar utkomstskyddet för arbetslösa eller andra förmåner, med undantag för utkomststöd.

Utbetalningen av omställningspenning förutsätter inte att arbetslösheten har börjat, utan den kan betalas redan under uppsägningstiden. Förmånen betalas ut även om du omedelbart skulle anställas av en annan arbetsgivare. Observera dock att om du omedelbart återanställs av den arbetsgivare som sagt upp dig kan man bli tvungen att återkräva omställningspenningen.

Du kan få omställningspenning från arbetslöshetskassan även om medlemskapet i arbetslöshetskassan har börjat strax före uppsägningen och du inte skulle ha varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Ansökan om omställningsskydd

1. Anmäl dig hos TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen

För att få omställningsskydd ska du anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån inom 60 dagar efter uppsägningen. TE-byrån utreder om du har rätt till omställningsskydd och meddelar dig beslutet.

Med uppsägningsdag avses det datum då meddelande om uppsägning lämnades. Om uppsägningstiden är lång ska man därför anmäla dig hos TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

2. Ansök om omställningspenning från KOKO-kassan

När du har fått utlåtandet om omställningsskyddet från TE byrån kan du göra ansökan om omställningspenningen via eKommunikation. Omställningspenning kan ansökas redan under uppsägningstiden. Ansök om omställningspenning senast 3 månader efter att anställningen upphörde.

Skicka ändringsskattekort för förmåner till kassan för att om det används skattekort för lön så innehålls skatt enligt tillägsprocenten.

3. Ansök om utbildning i omställningsskydd via TE-byrån

Du kan ansöka om utbildning i omställningsskydd via TE-byrån. Det är frivilligt att delta i utbildning i omställningsskydd. TE-byrån eller NTM-centralen skaffar utbildningen och den kan pågå i högst 6 månader.

Omställningsskydd och avlönad sysselsättningsledighet

Den avlönade sysselsättningsledigheten för arbetstagare som sagts upp av produktionsmässiga och ekonomiska skäl är 5 dagar längre än vanligt för dem som omfattas av omställningsskydd.

Storlek på omställningspenning samt beskattning av den

Omställningspenningen motsvarar en månadslön. Den grundas på lön som omfattas av en försäkring samt annan inkomst som ska betraktas som förvärvsinkomst och som den uppsägande arbetsgivaren betalat under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningsdagen. Även semesterpenning och semesterersättning samt resultatpremier ska beaktas.

Omställningspenningen är skattepliktig inkomst. Vi rekommenderar att du i god tid skickar ändringsskattekortet till kassan, som du ansökt om för förmånen, eftersom beskattningen av omställningspenning verkställs enligt tilläggsprocent om man använder skattekort för lön.