Pension och andra förmåner

Hur pensioner och andra förmåner inverkar på dagpenningen

Pensioner och förmåner som går att få samtidigt som arbetslöshetsdagpenning inverkar olika på huruvida man kan få dagpenning och på dagpenningens belopp. Vissa förmåner påverkar inte dagpenningen alls, medan andra minskar dagpenningen eller förhindrar utbetalning av den helt.

När du ansöker om dagpenning ska du uppge alla förmåner som du ansöker om eller får, även om de inte alls inverkar på om du kan få dagpenning. Detta gäller både förmåner som du själv betalat in och sådana som arbetsgivaren ordnat. Det är arbetslöshetskassans uppgift att bedöma på vilket sätt en förmån påverkar arbetslöshetsdagpenningen. Uppge både förmån som du erhåller från Finland och från utlandet, oavsett om det är barnavårdsstöd eller pension.

Om du får en dagpenning där en förmån dragits av, räknas varje betald dag in i maximitiden för dagpenning.

Sociala förmåner som inte påverkar dagpennings belopp:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
 • Militärunderstöd och militärunderstödets bostadsunderstöd
 • Livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • Familjepensioner dit även försörjnings- och tilläggsförsörjnings¬pensioner räknas
 • Vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • Menersättning enligt lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar (livräntans grundbelopp)
 • Vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner
 • Handikappbidrag enligt lagen om handikappförmåner
 • Stöd för närståendevård
 • Ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar och lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • Prioriterad inkomst som utbetalas enligt lagstiftningen i en annan stat
 • Kommunalt tillägg till stödet för hemvård av barn
 • Vårdbidrag för barn (förhöjt vårdbidrag och specialvårdbidrag för vård av sjukt barn)
 • Handikappbidrag för personer under 16 år
 • Frivillig pension som personen själv har tagit
 • Tilläggspension för företagare
 • Partiell förtida ålderspension

Sociala förmåner som dras av från dagpenningen:

 • Delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna
 • Deltidspension enligt arbetspensionslagarna
 • Utkomststöd för den tiden dagpenning utbetalas
 • Avträdelsepension
 • Enbart garantipension
 • Folkpension som utbetalas på grund av blindhet, rörelse¬oförmåga eller värnlöshet enligt 12 § 4 mom. i folkpensionslagen
 • Dagpenning som inte har beviljats för full arbetsoförmåga enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • Dagpenning och olycksfallspension (livräntans kompletteringsränta) som inte har beviljats för full arbetsoförmåga, enligt lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar
 • På trafikförsäkringslagen grundad ersättning för inkomstbortfall och invalidpension som inte har beviljats för full arbetsoförmåga
 • Stöd för hemvård av barn (vårdpenning och vårdtillägg)
 • Partiell vårdpenning
 • Flexibel vårdpenning
 • Olycksfallspension som inte har beviljats för full arbetsoförmåga
 • En av arbetsgivaren ordnad tilläggspension som överskrider minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare (fribrevspension)
 • Pension eller annan förmån från en annan stat på grund av arbetsoförmåga
 • Ersättning för inkomstförlust enligt brottsskadelagen
 • Ersättning för inkomstbortfall (pension) enligt patientskadelagen
 • Studiepenning och bostadstillägg
 • Basinkomst

Sociala förmåner som hindrar utbetalning av dagpenning:

 • Ålderspension
 • Förtida ålderspension
 • Individuell förtidspension
 • Arbetslöshetspension
 • Sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • Moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • Specialvårdspenning
 • Generationsväxlingspension för lantbruksföretagare och avträdelsestöd
 • Full invalidpension
 • För en viss tid beviljad full invalidpension som betalas i form av rehabiliteringsstöd
 • Rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden samt ersättning för inkomstbortfall som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar eller med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • Pension som beviljats i en avtalsstat om pensionen kan jämställas med ålderspensionen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • Arbetslivspension
 • Pensionsstöd

Förteckningarna ovan är inte uttömmande.