Medlemskap medan du arbetar i utlandet

Arbete i länder i EU-området (EU/EES-länderna och Schweiz)

Du ska alltid försäkra dig i det land du arbetar.

Sverige och Danmark har ett likadant system med arbetslöshetskassor som Finland har. Om du jobbar i dessa länder ska du ansluta dig till en lokal arbetslöshetskassa för att vara försäkrad vid arbetslöshet.

I de övriga länderna inom EU-området är du försäkrad via arbetet. Innan du börjar jobba ska du kontakta det ifrågavarande landets myndigheter och ta reda på vilka krav som gäller för utkomstskydd för arbetslösa.

När du är försäkrad i annat land i EU-området behöver du inte nödvändigtvis fortsätta att vara medlem i KOKO-kassan. Du bör ansluta dig till kassan så fort du återvänder till Finland. När du återvänder från ett land i EU-området kan du också ansluta dig till kassan om du är arbetslös. Detta ska dock ske inom 1 månad efter att arbetslöshetsförsäkringen upphörde att gälla i det tidigare landet.

Kortvarigt arbete i land i EU-området

Kontakta KOKO om du tänker åka och arbeta en kortare tid i ett annat land i EU-området för att få mer detaljerad information vad du ska göra med ditt medlemskap.

Arbete utanför EU-området

Vid kortvarigt arbete utomlands lönar det sig inte att utträda ur KOKO. Du kan inte som arbetslös ansluta dig till kassan när du återvänder till Finland från ett land utanför EU-området. Om du fortsätter att vara medlem uppstår inga onödiga avbrott i kassamedlemskapet.

Du har inte längre någon nytta av att vara medlem i KOKO om du inte uppfyller arbetsvillkoret inom granskningsperioden. Om du har befunnit dig utomlands en längre tid kan det löna sig att utträda ur KOKO. Observera att du inte kan ansluta dig till kassan om du är arbetslös, utan först när du har återvänt till Finland och har ett arbete.

Det lönar sig inte att utträda ur KOKO om ett av följande alternativ stämmer in på dig.

1. Du har uppfyllt arbetsvillkoret och dagpenningens storlek har beräknats i Finland innan utlandsvistelsen. Efter återvändandet (oavsett hur lång vistelsen i utlandet har varit) kan du få samma, tidigare uträknad dagpenning om du under hela denna tid varit på arbetsmarknaden och varit medlem i kassan.

2. Du arbetar utomlands under en så kort tid att det inom granskningsperiodens 28 månader ryms 26 kalenderveckors arbete i Finland som uppfyller arbetsvillkoret.

KOKO rekommenderar i båda fallen att du fortsätter att vara medlem i kassan under vistelsen i utlandet.

Mer information om arbete utanför EU-området.

Arbeta som utsänd arbetstagare

Du ska inte utträda ur kassan om du är av en finsk arbetsgivare utsänd arbetstagare, eftersom du i detta fall omfattas av det finska försäkringssystemet.