Självrisktid

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas först efter en självrisktid. KOKO-kassan räknar bort självriskdagarna i din ansökan. Du behöver alltså inte hålla reda på dessa dagar när du fyller i din ansökan, utan ansökan ställs också för självrisktiden.

Självrisktiden motsvarar 7 hela arbetsdagar. 5 dagar per kalendervecka kan räknas in i självrisktiden som ska uppnås under 8 på varandra följande kalenderveckor. Om självriskperioden på 7 dagar inte löper i sin helhet under den här perioden, börjar självriskperioden på nytt.

Självrisktid kan endast räknas för den tid jobbsökningen är giltig. Du anses vara arbetslös först från och med den dag du anmäler dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Om du har ett deltidsarbete och kortare arbetsdagar beräknas självrisktiden utifrån skillnaden mellan den maximala arbetstiden och det antal timmar du arbetar.

I självrisktiden ingår inte de dagar du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning, till exempel på grund av karens, periodisering av semesterersättning, periodisering av en ekonomisk förmån eller på grund av att arbetstidsgränsen överskrids.

Om du har avtalat med arbets- och näringsbyrån om att delta i sysselsättningsfrämjande service beräknas ingen självrisktid.

Ny självrisktid

Självrisktiden räknas om när du har uppfyllt ditt arbetsvillkor på nytt och

1. när det har gått mer än ett år sedan den föregående dagpenningsperiodens maximitid började löpa. Med maximitid som har börjat löpa menas att dagpenning har betalats för minst en dag.

2. dagpenning inte har betalats ut efter den förra självrisktiden, d.v.s. maximitiden har inte hunnit börja löpa.

En ny självrisktid tillämpas inte om en ny maximitid för dagpenning börjar löpa inom ett år efter att den tidigare maximitiden började löpa och självrisktid tillämpades vid den tidpunkten.