Begränsningar i rätten att få dagpenning

Exempelvis ålder, andra sociala förmåner och egen företagsverksamhet påverkar rätten att få dagpenning. Du har inte rätt att få dagpenning om någon av de nedan uppräknade begränsningarna stämmer in på dig.

Ålderbegränsningar

 • du har inte fyllt 18 år. Åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning höjdes från 17 till 18 år den 1.8.2021. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut under en viss tid även till en 17-åring om hans eller hennes läroplikt har fullgjorts. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning förutsätter arbete i cirka sex månader i ett arbete där arbetslöshetsförsäkringspremie betalas. Arbetslöshetsförsäkringspremien är för närvarande obligatorisk för personer som fyllt 17 år. Från och med 1.8.2022 börjar man ta ut arbetslöshetsförsäkringspremie för personer som fyllt 18 år. Sålunda kan en 17-åring endast ackumulera den arbetstid som krävs för inkomstrelaterad dagpenning fram till 1.8.2022.
 • du har fyllt 65 år. Dagpenning kan dock betalas ut till slutet av den månad som du fyller 65 år. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du har fyllt 65 år och din arbetslöshet beror på permittering, väderhinder eller andra anställdas arbetskonfliktåtgärd.

Arbetskraftspolitiska begränsningar

 • du har inte anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån
 • du står inte till arbetsmarknadens förfogande
 • du arbetar som företagare på heltid i över 2 veckors tid
 • du studerar på heltid

Begränsningar i samband arbete eller företagsverksamhet

 • du får avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller -idkare
 • du är på ledighet som grundar sig på någon annan förkortning av arbetstiden än permittering eller omvandling av anställning till en anställning på deltid
 • du är berättigad till lön eller motsvarande ersättning under uppsägningstiden
 • för den tid den extra ersättning som arbetsgivaren betalat kan periodiseras
 • för den tid för vilken du har rätt till semesterlön som baserar sig på heltidsarbete
 • för den tid av permitteringen som en ersättning i pengar som betalats från en arbetstidsbank kan periodiseras. Ersättningen i pengar periodiseras endast om den har betalats från en arbetstidsbank inom två månader innan en heltidspermittering börjar eller under permitteringen.
 • i samband med avslutad företagsverksamhet för den tid då vinsten på försäljning av företagets tillgångar kan periodiseras. Försäljningsvinsten periodiseras inte om företagsverksamheten har pågått i högst 18 månader.

Övriga begränsningar till följd av sociala förmåner

Pensioner

 • du får ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna. Även ålderspension som har beviljats utomlands är ett hinder för att få dagpenning. Ålderspension inverkar inte på din rätt att få dagpenning om du får den med anledning av att du har uppnått den lägre avgångsåldern enligt lagen om statens pensioner.
 • du får sjukpension

Arbetsoförmåga

 • du är arbetsoförmögen till följd av sjukdom, lyte eller skada. Exempelvis en person som får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller en förmån för full arbetsoförmåga enligt någon annan lag anses vara arbetsoförmögen.
 • du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt bestämmelserna om rehabilitering i en olycksfallsförsäkring, en trafikförsäkring eller i lagen om skada ådragen i militärtjänst.

Barnfamiljer

 • du har rätt till moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • du har beviljats ledighet för graviditet och förlossning eller vård av barn
 • du får specialvårdspenning