Begränsningar i rätten att få dagpenning

Exempelvis ålder, andra sociala förmåner och egen företagsverksamhet påverkar rätten att få dagpenning. Du har inte rätt att få dagpenning om någon av de nedan uppräknade begränsningarna stämmer in på dig.

Ålderbegränsningar

 • du har inte fyllt 18 år. Inkomstrelaterad dagpenning kan undantagsvis betalas till person som fyllt 17 år och fullgjort sin läroplikt eller som avbrutit läroplikten på det sätt som föreskrivs i läropliktslagen. Dessutom förutsätts att han eller hon har uppfyllt arbetsvillkoret före 1.8.2022 och att övriga villkor för utbetalning uppfylls.
 • du har fyllt 65 år. Dagpenning kan dock betalas ut till slutet av den månad som du fyller 65 år. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du har fyllt 65 år och din arbetslöshet beror på permittering, väderhinder eller andra anställdas arbetskonfliktåtgärd.

Arbetskraftspolitiska begränsningar

 • du har inte anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån
 • du står inte till arbetsmarknadens förfogande
 • du arbetar som företagare på heltid i över 2 veckors tid
 • du studerar på heltid

Begränsningar i samband arbete eller företagsverksamhet

 • du får avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller -idkare
 • du är på ledighet som grundar sig på någon annan förkortning av arbetstiden än permittering eller omvandling av anställning till en anställning på deltid
 • du är berättigad till lön eller motsvarande ersättning under uppsägningstiden
 • för den tid den extra ersättning som arbetsgivaren betalat i samband med uppsägning eller semesterersättningen efter mer än två års heltidsarbete kan periodiseras
 • för den tid för vilken du har rätt till semesterlön som baserar sig på heltidsarbete
 • för den tid av permitteringen som en ersättning i pengar som betalats från en arbetstidsbank kan periodiseras. Ersättningen i pengar periodiseras endast om den har betalats från en arbetstidsbank inom två månader innan en heltidspermittering börjar eller under permitteringen.
 • i samband med avslutad företagsverksamhet för den tid då vinsten på försäljning av företagets tillgångar kan periodiseras. Försäljningsvinsten periodiseras inte om företagsverksamheten har pågått i högst 18 månader.

Övriga begränsningar till följd av sociala förmåner

Pensioner

 • du får ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna. Även ålderspension som har beviljats utomlands är ett hinder för att få dagpenning. Ålderspension inverkar inte på din rätt att få dagpenning om du får den med anledning av att du har uppnått den lägre avgångsåldern enligt lagen om statens pensioner.
 • du får sjukpension

Arbetsoförmåga

 • du är arbetsoförmögen till följd av sjukdom, lyte eller skada. Exempelvis en person som får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller en förmån för full arbetsoförmåga enligt någon annan lag anses vara arbetsoförmögen.
 • du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt bestämmelserna om rehabilitering i en olycksfallsförsäkring, en trafikförsäkring eller i lagen om skada ådragen i militärtjänst.

Barnfamiljer

 • du har rätt till graviditetspenning eller moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • du har beviljats ledighet för graviditet och förlossning eller vård av barn
 • du får särskild graviditetspenning, föräldrapenning eller specialvårdspenning