Päivärahan saamisen rajoitukset

Päivärahaoikeuteen vaikuttavat esimerkiksi ikä, muut sosiaalietuudet ja oma yritystoiminta. Sinulla ei ole oikeutta päivärahaan, jos sinua koskee jokin alle listatuista rajoituksista.

Ikärajoitukset

 • et ole täyttänyt 18 vuotta. Ansiopäivärajan ikäraja nousi 17 vuodesta 18 vuoteen 1.8.2021. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa tämän jälkeenkin tietyn ajan 17-vuotiaalle, jos tämän oppivelvollisuus on täyttynyt. Ansiopäivärahaoikeus edellyttää noin kuuden kuukauden työskentelyä sellaisessa työssä, jossa maksetaan työttömyysvakuutusmaksu. Työttömyysvakuutusmaksu on tällä hetkellä pakollinen 17 vuotta täyttäneiden henkilöiden kohdalla. 1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksua aletaan periä vasta 18-vuotiailta. Näin ollen 17-vuotias voi kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloaikaa vain 1.8.2022 asti.
 • olet täyttänyt 65 vuotta. Päivärahaa voidaan kuitenkin maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Voit saada ansiosidonnaista päivärahaa 65 vuotta täytettyäsi, jos työttömyytesi johtuu lomautuksesta, sääesteestä tai toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteestä.

Työvoimapoliittiset rajoitukset

 • et ole ilmoittautuneena TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
 • et ole työmarkkinoiden käytettävissä
 • työllistyt päätoimisena yrittäjänä yli 2 viikon ajan
 • olet päätoiminen opiskelija

Työhön tai yritystoimintaan liittyvät rajoitukset

 • saat maatalousyrittäjien tai maatalouden harjoittajien luopumistukea
 • olet vapaalla, joka perustuu lain tai työehtosopimuksen mukaiseen muuhun kuin lomautukseen tai osa-aikaistamiseen perustuvaan työajan lyhentämiseen
 • olet oikeutettu irtisanomisajan palkkaan tai sitä vastaavaan korvaukseen
 • ajalta, jolle työnantajan työsuhteen päättyessä maksama ylimääräinen korvaus voidaan jaksottaa
 • olet oikeutettu saamaan kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajanpalkkaa
 • lomautuksen ajalta, jolle työaikapankista nostettu rahakorvaus voidaan jaksottaa. Rahakorvaus jaksotetaan vain, jos se on nostettu työaikapankista 2 kuukautta ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana.
 • ajalta, jolle yritysomaisuuden myyntivoitto, joka liittyy yritystoiminnan lopettamiseen, voidaan jaksottaa. Myyntivoittoa ei jaksoteta, jos yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta.

Muiden sosiaalietuuksien aiheuttamat rajoitukset

Eläkkeet

 • saat kansan- tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä. Myös ulkomailta myönnetyt vanhuuseläkkeet estävät päivärahan saamisen. Vanhuuseläkkeen saaminen ei vaikuta päivärahaoikeuteesi, jos saat sitä sen johdosta, että olet saavuttanut valtion eläkelain mukaisen alhaisemman eroamisiän.
 • saat työttömyyseläkettä

Työkyvyttömyys

 • olet sairauden, vian tai vamman vuoksi työkyvytön. Työkyvyttömänä pidetään mm. henkilöä, joka saa sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa tai muun lain perusteella myönnettävää etuutta täyden työkyvyttömyyden perusteella.
 • saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella.

Lapsiperheet

 • sinulla on oikeus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan
 • sinulle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
 • saat erityishoitorahaa