Takaisinperintä

Ansiopäiväraha tai muu työttömyyskassan maksama etuus peritään takaisin, jos maksettu summa on ollut liian suuri tai maksamiselle ei ole ollut perustetta.

Takaisinperintään johtavia syitä ovat muun muassa:

  • jälkikäteen kassan tietoon tullut palkanmaksu tai jokin muu etuuden saamiseen tai suuruuteen vaikuttava seikka
  • TE-toimiston takautuva lausunto, jonka mukaan päivärahaa ei olisikaan voitu maksaa
  • takautuvasti myönnetty eläke tai muu etuus
  • käsittelyssä tapahtunut virhe

Näin vältyt takaisinperinnältä

Takaisinperinnän välttämiseksi ilmoita hakemuksen yhteydessä kaikki työssäolojaksot, lomajaksot, sairauspäivät, muut etuudet ja niihin tulleet muutokset. Ilmoita tekemäsi työt kassalle työntekoajankohdan mukaan, vaikka palkkaa ei olisi vielä maksettu. Palkat ja yritystoiminnan tulot tulee ilmoittaa kassalle, kun ne on maksettu. Lisäksi kassalle tulee ilmoittaa siitä, jos eläkettä tai muuta etuutta on haettu, vaikka sitä ei olisi vielä myönnetty.

Jos ansiopäivärahaa on maksettu väärin perustein, päiväraha peritään takaisin pääsääntöisesti täysimääräisenä. Jos sinulle on maksettu liikaa päivärahaa, sinua kuullaan ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä ja voit antaa oman selvityksesi asiassa.

Takautuvasti myönnetty eläke tai muu etuus

Jos sinulle myönnetään takautuvasti eläkettä tai muuta etuutta samalta ajalta, jolta sinulle on jo maksettu ansiopäivärahaa, aiheutuu tästä takaisinperintä. Kassa perii liikaa maksettua etuutta ensisijaisesti suoraan eläkkeen tai muun etuuden maksajalta.

Joskus ansiopäivärahan suuruus on kuitenkin suurempi kuin muu myönnetty eläke tai etuus, eikä koko summaa saada perittyä muun etuuden maksajalta kokonaan takaisin. Useimmissa tilanteissa jäljelle jäävää liikamaksua ei kuitenkaan peritä takaisin, vaan kassa voi luopua loppuosan takaisinperinnästä. Näin toimitaan, kun sinulle on myönnetty esimerkiksi työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki takautuvasti.

Ilmoittamatta jättämisen seuraukset

Jos jätät ilmoittamatta seikan, joka vaikuttaa etuuden suuruuteen tai oikeuteen saada etuutta, kassa arvioi onko ilmoittamatta jättäminen ollut tahallista.

Vilpillisyyden seurauksena voi takaisinperinnän lisäksi olla huomautus, varoitus tai työttömyyskassasta erottaminen. Joissain tapauksissa kassa joutuu antamaan asian poliisiviranomaisen tutkittavaksi.