Yrittäjän määritelmä työttömyysturvassa

Työttömyysturvan kannalta yritystoiminta voi olla joko sivu- tai päätoimista. Sivutoimisen yritystoiminnan aikana voit olla oikeutettu ansiopäivärahaan. Arvion sivu- tai päätoimisuudesta tekee TE-toimisto, joka antaa yrittäjyydestä työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon.

Ilmoita kaikesta yritystoiminnasta TE-toimistoon. Ilmoitusvelvollisuus koskee maa- ja metsätaloutta, vasta aloitettavaa yritystoimintaa ja ennen työttömyyttä aloitettua yritystoimintaa.

Työttömyysturvassa yrittäjän käsite voi erota esimerkiksi eläkelakien mukaisista määritelmistä. Tämä aiheuttaa eroja mm. silloin, kun eläkelakien mukaan sinun ei tarvitsisi olla YEL- tai MYEL-vakuutettu, mutta työttömyysturvassa sinut voidaan kuitenkin katsoa yrittäjäksi.

Työttömyysturvassa kaikki työ, jota ei ole tehty työ- tai virkasuhteessa, katsotaan yritystoiminnaksi. Omistusosuudella tai muodollisella asemalla ei ole merkitystä näissä tilanteissa.  Jos työskentelet esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta, olet työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjä.

Vaikka olisit työttömyysturvan kannalta yrittäjä, voit silti täyttää palkansaajan työssäoloehtoa muussa työssä. Yrittäjänä tehty työ ei kuitenkaan kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa riippumatta siitä onko kyseessä pää- vai sivutoiminen yritystoiminta. Pelkkä yrittäjämääritelmän täyttäminen ei tee sinusta päätoimista yrittäjää tai poista oikeutta palkansaajan päivärahaan.

Työttömyysturvassa sinut voidaan katsoa yrittäjäksi seuraavissa tapauksissa

 • Sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus
  • yksityisenä elinkeinonharjoittajana (ammatin- tai liikkeenharjoittajana),
  • maatalousyrittäjänä,
  • avoimen yhtiön yhtiömiehenä, tai
  • kommandiittiyhtiön yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä olemisen vuoksi.
 • Olet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, josta
  • omistat itse vähintään 15 %
  • omistat yhdessä perheesi kanssa tai perheesi omistaa vähintään 30 %.
 • Työskentelet osakeyhtiössä, josta
  • omistat itse vähintään 50 %
  • omistat yhdessä perheesi kanssa tai perheesi omistaa vähintään 50 %.
 • Työskentelet olematta työ- tai virkasuhteessa omistuksesta ja asemasta huolimatta.

Omistusta laskettaessa huomioidaan osakkeiden äänimäärä tai muutoin vastaava päätösvalta. Sinun katsotaan olevan johtavassa asemassa, mikäli olet toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muutoin vastaavassa asemassa.

Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, työllistyminen yritystoiminnassa ei estä päivärahan maksamista neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystoiminnasta saamasi tulot sovitellaan, eli saamasi tulot vähentävät päivärahan määrää, kuten muukin työstä saatu tulo.

TE-toimisto ei ensimmäisen neljän kuukauden aikana arvioi, onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista. Yritystoiminnan kestettyä neljä kuukautta TE-toimisto tekee arvion siitä, kuinka paljon yritystoiminta työllistää sinua. Jos toimintasi arvioidaan sivutoimiseksi, päivärahan maksaminen jatkuu. Sen sijaan, jos toimintasi arvioidaan päätoimiseksi, kassa ei voi enää neljän kuukauden jälkeen maksaa sinulle päivärahaa.

Sivutoiminen yritystoiminta

Voit saada ansiopäivärahaa KOKO-kassasta, jos TE-toimisto katsoo yritystoimintasi sivutoimiseksi. Pelkästään yritystoiminnan tulojen vähäisyys ei ole ratkaisevaa, vaan yritystoiminnan laajuutta arvioidaan ensisijaisesti siihen käytetyn työmäärän perusteella.

Jos sinulla on ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, voit saada ansiopäivärahaa soviteltuna, eli yritystoiminnan tulot huomioidaan päivärahaa maksettaessa. Kassa tekee itsenäisen arvion yrittäjämääritelmän täyttymisestä sovitellun ansiopäivärahan maksamisen kannalta.

Päätoiminen yritystoiminta

Jos TE-toimisto katsoo yritystoimintasi päätoimiseksi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan palkansaajakassasta. Yleensä yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, jos toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se estää sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä.

Jos olet työttömyysturvalain tarkoittama päätoiminen yrittäjä, harkitse kassan vaihtoa. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa, esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa (AYT).

Alkava yritystoiminta

Kun aloitat yritystoiminnan työttömänä, TE-toimisto ei arvioi ensimmäisen 4 kuukauden aikana yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuutta. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus ansiopäivärahaan ainakin 4 kuukautta yritystoiminnan aloittamisen jälkeen.

Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen yritystoiminnan aloittamista, koska TE-toimisto tutkii yritystoiminnan aloittamisen ja päättymisen. Jos saat yritystoiminnastasi tuloja ensimmäisen 4 kuukauden aikana, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. 4 kuukauden yritystoiminnan ajalla on haettava normaaliin tapaan kokoaikatyötä.

TE-toimisto arvioi 4 kuukauden jakson päätyttyä, onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista ja antaa siitä kassalle lausunnon.

Lyhytkestoinen yritystoiminta

Jos yritystoimintasi kestää enintään kaksi viikkoa, TE-toimisto ei anna lausuntoa yritystoiminnasta, vaan kassa selvittää yritystoimintaa ilmoittamiesi tietojen perusteella. Toimita KOKO-kassaan tieto yritystoiminnasta ja siitä saaduista tuloista, sillä sinulla voi olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan lyhytkestoisen yritystoiminnan ajalta. Tyypillisimpiä lyhytkestoisen yritystoiminnan tilanteita ovat erilaiset toimeksiantotyöt tai laskutusosuuskunnan kautta tehdyt työt.

Jos yritystoimintasi kestää yli kaksi viikkoa, kassa pyytää TE-toimistolta lausuntoa. TE-toimisto tutkii asian ja oikeus ansiopäivärahaan määräytyy lausunnon perusteella.

Perheyrityksessä työskentelevän työttömyysturva

Yrittäjän perheenjäseneksi katsotaan puoliso (myös avopuoliso) ja yrittäjälle sukua oleva samassa taloudessa asuva henkilö (vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lastenlapset). Sinut voidaan siis katsoa yrittäjäksi myös, jos työskentelet perheenjäsenesi omistamassa yrityksessä, vaikket itse omistaisi yrityksestä mitään osuutta.

Huom. Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaan tulee 1.7.2019 lakimuutos. Lue muutoksesta tarkemmin

Muista, ettei pelkkä yrittäjämääritelmän täyttäminen poista oikeuttasi palkansaajan päivärahaan.

Välillinen omistus

Omistusta laskettaessa huomioidaan myös välillinen omistus toisen yrityksen tai yhteisön kautta. Omistus on välillistä, jos sinun, perheesi tai yhteinen omistusosuutenne väliyhtiöstä on vähintään 50 %.