Perheyrityksiä koskevat työttömyysturvan muutokset voimaan heinäkuun alussa

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaan tuli heinäkuun alussa lakimuutos. Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsotaan jatkossa työttömyysturvassa palkansaajaksi, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Silloin myös työttömyyskassan jäsenyys tulee vaihtaa yrittäjäkassasta palkansaajakassaan.

Aikaisemmin perheenjäsen katsottiin yrittäjäksi, vaikka hänellä ei olisi ollut omistusta tai määräysvaltaa. Työttömyysturvassa yrittäjämääritelmä on nimittäin ollut laajempi kuin muussa sosiaaliturvassa.

Lakimuutosta sovelletaan perheyrityksissä tehtyyn työhön 1.7.2019 alkaen. Yrittäjäkassaan kuuluneen yrittäjän perheenjäsenen, jolla ei ole omistusosuutta, kannattaa siis siirtyä palkansaajakassaan heti heinäkuun alusta.

Jos työskentely perheyrityksessä alkaa vasta nyt, yrittäjäkassaan ei enää kannata liittyä, ellei tarkoituksena ole hankkia osuutta perheyrityksestä tai siirtyä muutoin yritystoimintaan.

On tärkeää muistaa, että muutos ei koske henkilöitä, joilla on minkäänlainen omistusosuus tai määräysvalta perheen yrityksestä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä.

Miten yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto täyttyy palkansaajana?

Yrittäjäkassassa täyttyneen työssäoloehdon voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä entisestä kassasta eroamisesta. Osittain täyttynyttä työssäoloehtoa ei voi tuoda mukanaan.

Jatkossa yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto palkansaajana täyttyy, kun hän on ollut palkansaajakassan jäsenenä ei-omistavassa asemassa vähintään 12 kuukautta ja kerryttänyt tuona aikana työssäoloehtoa vähintään 52 kalenteriviikkoa.

Työssäoloehtoa koskevat vaatimukset muun muassa työajan ja palkan suhteen ovat samat, kuin muillakin palkansaajilla. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehtoa ei kuitenkaan voi yhdistää yrittäjänä kertyneeseen työssäoloehtoon eikä muuhun palkansaajana kerrytettyyn työssäoloehtoon.

Lue lisää: Yrittäjän määritelmä työttömyysturvassa