Kooste syksyn työttömyysturvan lakimuutoksista

Työttömyysturvalakiin on tullut useita muutoksia vuoden 2024 aikana ja lisää on luvassa heti syksyllä. Lue tästä KOKO-kassan kooste, mikä muuttuu seuraavaksi.

Vuorotteluvapaa lakkautetaan

Vuorotteluvapaalle ei voi enää jäädä elokuusta 2024 alkaen. Jotta vuorotteluvapaalle vielä pääsee, täytyy vuorotteluvapaa aloittaa ja sopimus vuorotteluvapaasta toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään 31.7.2024. Myös vuorotteluvapaan sijaisen työsopimuksen on täytynyt alkaa heinäkuun loppuun mennessä.

Työssäoloehto pitenee ja palkan suuruus vaikuttaa työssäoloehdon kertymiseen

Ansiopäivärahan saamiseksi vaadittu työhistoria eli työttömyysturvan termein työssäoloehto pitenee. 2.9.2024 alkaen ansiopäivärahan työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu, mikä tarkoittaa, että työhistoriaa vaaditaan puolen vuoden sijaan vuosi.

Ansiopäivärahaa voi jatkossa saada, jos on työttömyyskassan jäsenyysaikana tehnyt töitä vähintään 12 kalenterikuukautta ja ansainnut palkkaa tällöin vähintään 930 euroa kuukaudessa. Aikaisemmin edellytyksenä on ollut, että työttömyyskassan jäsenyysaikana on tehnyt töitä vähintään 26 sellaista kalenteriviikkoa, jolloin on työskennellyt vähintään 18 tuntia.

  • Olet vielä vanhan lain mukaisen työssäoloehdon piirissä, jos viimeinen ansiopäivärahassa hyväksi luettava työviikkosi päättyy 1.9.2024 tai aiemmin.
  • Olet uuden lain mukaisen työssäoloehdon piirissä, jos olet ollut 2.9.2024 tai sen jälkeen töissä ja sinulle on maksettu siitä palkkaa vähintään 465 euroa.

Jotta työssäoloehto voitaisiin laskea puhtaasti uuden lain mukaisen 12 kalenterikuukauden työssäoloehdon säännösten mukaisesti, sen tulee kertyä kokonaisuudessaan uuden lain aikana eli 2.9.2024 lukien. Työssäoloehdon kertyminen lasketaan osalla päivärahan hakijoista vielä vanhan säännöstön mukaisesti ja osalla vanhan ja uuden työssäoloehdon yhdistelmänä. Kun ns. uuteen työssäoloehtoon sisällytetään aikaa ns. vanhasta työssäoloehdosta, ennen 2.9.2024 kertyneet työssäoloehtoviikot muunnetaan laskennallisesti työssäoloehtokuukausiksi.

Työssäoloehdon täyttymisestä kannattaa lukea lisää KOKO-kassan sivuilta: Edellytykset ansiopäivärahalle

Ansiopäivärahan suuruus pienenee työttömyyden keston pidetessä

Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan jatkossa. Tämä tarkoittaa, että työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (n. kaksi kuukautta) ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen (n. kahdeksan kuukautta).

Aiemmin työttömyysturvan taso on ollut samansuuruinen koko ansiosidonnaisen saamisen ajan.

Muutos astuu voimaan siten, että se ei vaikuta jo alkaneeseen päivärahakauteen. Ansiopäivärahan taso laskee edellä kuvatun mukaisesti, kun ansiosidonnaista maksetaan 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella. Käytännössä työttömyys on tällöin alkanut syyskuussa tai myöhemmin.

Porrastus koskee lähtökohtaisesti kaikkia ansiosidonnaisen saajia. Esimerkiksi ansiosidonnaisen lisäpäivillä olevat, osittain työllistyneet ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavat kuuluvat muutoksen piiriin.

Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiopäivärahaan

Tähän asti palkkatuettu työ on kerryttänyt työssäoloehtoa 75 % osuudella, mutta tämä mahdollisuus päättyy. Palkkatukityö ei pääsääntöisesti enää kerrytä työssäoloehtoa, jos työ on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Palkkatukityö voi kuitenkin kerryttää työssäoloehtoa silloin, kun palkkatukea on maksettu alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen tai yli 60-vuotiaan pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi. Työssäoloehto kertyy tällaisessa tilanteessa sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. 11 kuukaudesta alkaen työssäoloehtoa kertyy 75 % osuudella työajasta. Mahdollinen pyöristys tehdään alaspäin lähimpään täyteen työssäoloehtokuukauteen.

Silloin kun palkkatukityötä ei huomioida työssäoloehdossa, se pidentää ajanjaksoa, jolta työtä voidaan huomioida työssäoloehtoon (ns. tarkastelujakso).

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan

Seuraavista ikään perustuvista työttömyysturvalain poikkeuksista luovutaan:

  • 57 vuotta täyttäneet eivät pääse enää työllistämisvelvoitteen piiriin, joka on aikaisemmin taannut heille työpaikan.
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan taso ei ole enää suojattu. Suoja on vaikuttanut silloin, kun henkilö on ollut pienipalkkaisessa työssä ja jäänyt uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso on laskettu uudelleen.
  • 60 vuotta täyttäneet eivät voi enää täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Edellä kerrottujen työllistämisvelvoitteen ja päivärahan tason suojauksen piiriin ei pääse enää 2.9.2024 lukien.

Kaikki vuoden 2024 työttömyysturvan lakimuutokset näet täältä: Työttömyysturvan muutokset vuonna 2024