Sammanfattning av höstens lagändringar som gäller utkomstskyddet

Under 2024 har flera ändringar gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och ytterligare ändringar kommer att genomföras under hösten. Läs KOKO-kassans sammanfattning av vad som ändras härnäst.

Möjlighet till alterneringsledighet upphör 1.8.2024

Från och med augusti 2024 är det är inte längre möjligt att få alterneringsledighet.Sista möjligheten till alterneringsledighet är om ledigheten startar och avtalet om alterneringsledighet lämnas in till arbets- och näringstjänstbyrån senast 31.7.2024. Även arbetsavtalet för vikarien under alterneringsledigheten måste ha inletts före slutet av juli.

Arbetsvillkoret förlängs och lönebeloppet påverkar ackumulering av arbetsvillkor

Arbetshistorian som krävs för att få inkomstrelaterad dagpenning (dvs. arbetsvillkoret) förlängs. Från och med 2.9.2024 fördubblas arbetsvillkoret som krävs för inkomstrelaterad dagpenning från ett halvt år till ett år.

Inkomstrelaterad dagpenning beviljas framöver efter att man har arbetat minst 12 kalendermånader och då tjänat minst 930 euro i lön per månad under sin tid som medlem i arbetslöshetskassan. Tidigare krävdes arbete under minst 26 kalenderveckor minst 18 timmar per vecka under sin tid som medlem i arbetslöshetskassan.

  • Arbetsvillkoret enligt bestämmelserna i den gamla lagen gäller dig om din sista arbetsvecka som kan räknas till godo för inkomstrelaterad dagpenning slutar 1.9.2024 eller tidigare.
  • Arbetsvillkoret enligt bestämmelserna i den nya lagen gäller dig om du arbetat från och med 2.9.2024 eller senare och har fått minst 465 euro i lön för arbetet.

För att arbetsvillkoret ska kunna räknas enligt den nya lagens bestämmelser om 12 kalendermånader ska villkoret ha tjänats in i sin helhet efter att den nya lagen trätt i kraft, dvs. från 2.9.2024. Arbetsvillkoret beräknas för en del av de sökande enligt det gamla bestämmelserna och för en del som en kombination av det gamla och det nya arbetsvillkoret. När tid från det s.k. gamla arbetsvillkoret räknas med i det s.k. nya arbetsvillkoret omvandlas de arbetsvillkorsveckor som ackumulerats före 2.9.2024 till arbetsvillkorsmånader.

Läs mer om hur arbetsvillkoret uppfylls på KOKO-kassans webbplats: Förutsättningar för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning

Den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker om arbetslösheten blir långvarig

I fortsättningen kommer det inkomstrelaterade utkomstskyddet att graderas. Det innebär att utkomstskyddet minskar

  • till 80 % av det ursprungliga utkomstskyddet efter de första åtta veckorna av arbetslöshet (cirka två månader) och
  • till 75 % efter de första 34 veckorna av arbetslöshet (cirka åtta månader).

Tidigare har utkomstskyddet varit lika stort under hela den inkomstrelaterade perioden.

Förändringen träder i kraft på så sätt att den inte påverkar en dagpenningsperiod som redan börjat. Nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker enligt beskrivningen ovan när inkomstrelaterad dagpenning betalas på basis av arbete som utförts från och med 2.9.2024. I praktiken har arbetslösheten på så sätt börjat först i september eller senare.

Graderingen gäller i princip alla som får inkomstrelaterad dagpenning, även t.ex.  dem som får inkomstrelaterade tilläggsdagar, delvis sysselsatta, samt dem som får inkomstrelaterad dagpenning för företagare.

Arbete med lönesubvention ackumulerar inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning

Hittills har arbete med lönesubvention ackumulerat arbetsvillkoret 75-procentigt, men denna möjlighet upphör. Om arbetet med lönesubvention inletts 2.9.2024 eller senare ackumulerar det i regel inte längre arbetsvillkoret.

Arbete med lönesubvention kan dock räknas in i arbetsvillkoret när lönesubvention har betalats för anställning av en person med nedsatt arbetsförmåga. I en sådan situation ackumuleras arbetsvillkoret efter att lönesubvention har betalats ut för 10 månader. Från och med den 11 månaden ackumuleras arbetsvillkoret för 75 procent av arbetstiden. En eventuell avrundning görs nedåt till närmaste hela arbetsvillkorsmånad.

När arbetet med lönesubvention inte beaktas i arbetsvillkoret förlänger det den period under vilken arbetet kan beaktas i arbetsvillkoret (s.k. granskningsperiod).

Åldersbundna undantagsbestämmelser slopas

Följande åldersbundna undantagsbestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa slopas:

  • De som fyllt 57 år kan omfattas av sysselsättningsskyldigheten, som garanterar dem en arbetsplats.
  • Nivån på dagpenningen för den som fyllt 58 år är skyddad. Skyddet påverkar när en låginkomsttagare blir arbetslös på nytt så att dagpenningens nivå räknas om.
  • Personer som fyllt 60 år och som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster kan uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Dagpenningen räknas inte om ifall arbetsvillkoret delvis har uppfyllts på basis av sysselsättningsfrämjande tjänster.

Från och med 2.9.2024 gäller inte längre ovannämnda sysselsättningsskyldighet eller skydddet för dagpennings nivå.