Återkrav

Inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån som arbetslöshetskassan betalat ut återkrävs om det utbetalda beloppet har varit för högt eller ogrundat.

Orsaker till återkrav kan t.ex. vara:

  • kassan har i efterhand fått kännedom om en löneutbetalning eller annan erhållen förmån eller om omständighet som påverkar beloppet
  • retroaktivt utlåtande från arbets- och näringsbyrån, enligt vilket dagpenning inte skulle ha betalats ut
  • retroaktiv pension eller annan förmån
  • fel som uppstått i handläggningen.

Så här undviker du återkrav

För att undvika återkrav ska du i samband med ansökan uppge alla arbetsperioder, semesterperioder, sjukfrånvarodagar, andra förmåner och ändringar i dessa. Anmäl alla arbeten till kassan i kronologisk ordning, även om ingen lön har betalats ut än. Löner och inkomst från företagsverksamhet ska rapporteras till kassan när de har utbetalats. Du ska också uppge för kassan om du har ansökt om pension eller annan förmån, även om den inte har beviljats än.

Om inkomstrelaterad dagpenning har betalats ut på felaktiga grunder, återkrävs i regel dagpenningen till fullt belopp. Om du har fått för mycket dagpenning, hörs du först innan ett beslut om återkrav fattas och du kan lämna en egen redogörelse.

Retroaktiv pension eller annan förmån

Om du har beviljats retroaktiv pension eller annan förmån för samma tid som du redan har inkomstrelaterad dagpenning leder detta till återkrav. Kassan återkräver överbetalningen i första hand direkt hos den som betalar ut pensionen eller annan förmån.

Ibland är beloppet för den inkomstrelaterade dagpenningen högre än annan pension eller förmån som beviljats och hela summan kan inte återkrävas av den som betalat ut annan förmån. I de flesta fall återkrävs inte den återstående överbetalningen, utan kassan kan avstå från att återkräva resten. Detta sker om du retroaktivt har beviljats exempelvis invalidpension, delinvalidpension eller rehabiliteringsstöd.

Följder av att ha låtit bli att anmäla

Om du låter bli att uppge en omständighet som påverkar förmånens storlek eller rätten att få förmånen, gör kassan en bedömning om detta skett avsiktligt.

Följden av svikligt förledande kan, förutom återkrav, bli en anmärkning, varning eller uteslutning från arbetslöshetskassan. I vissa fall kan kassan behöva lämna över ärendet till polisen.