Information om KOKO-kassan

Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO (tidigare IAET-kassa) är den näststörsta arbetslöshetskassan i Finland. Kassan grundades 1969. Till kassan hör ca 270 000 högutbildade högre tjänstemän eller löntagare i motsvarande position.

KOKO betalar sina medlemmar inkomstrelaterad arbetslöshetspenning under tiden för arbetslöshet, permittering eller arbetskraftspolitiska åtgärder och alterneringsersättning under tiden för alterneringsledighet.

Finansiering

De förmåner som utbetalas av arbetslöshetskassan finansieras med statsandelar, arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arbetsgivarnas självriskavgifter samt kassornas medlemsavgifter.

Enligt huvudregeln:

  • står staten för grunddagpenningens belopp (37,21 €/dag år 2024)
  • är arbetslöshetskassans andel 5,5 procent
  • står arbetslöshetsförsäkringsfonden för den återstående delen

Arbetslöshetsförsäkringsfondens andelar samlas in i form av de arbetslöshetsförsäkringsavgifter som varje år fastställs för arbetsgivare och arbetstagare.

Styrning och övervakning

Verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa leds, styrs och utvecklas av social- och hälsovårdsministeriet såsom högsta myndighet i ärenden som gäller utkomstskyddet samt av arbets- och näringsministeriet i arbetskraftspolitiska ärenden.

Finansinspektionen övervakar verkställigheten av arbetslöshetskassornas förmåner. Ämbetsverket övervakar och kontrollerar att arbetslöshetskassorna följer lagen och god försäkringssed och använder ändamålsenliga tillvägagångssätt i sin verksamhet. Ämbetsverket följer upp och utvärderar den ekonomiska ställningen, lednings-, övervaknings- och riskhanteringssystemen, verksamhetsförutsättningarna samt förändringar i verksamhetsbetingelserna för de arbetslöshetskassor över vilka ämbetsverket utövar tillsyn.

Om finansinspektion föreskrivs i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Mer information: www.finanssivalvonta.fi

Dataskydds- och registerbeskrivning

Tillgänglighetsutlåtande

Statistik

Statistik finns enbart på finska. Titta här.