Vad är alterneringsledighet och alterneringsersättning?

Systemet för alterneringsledighet avvecklas 1.8.2024

Alterneringsledigheten ska inledas och avtal om alterneringsledighet lämnas in senast 31.7.2024.

Alterneringsledigheten ska börja senast 31.7.2024. Dessutom ska avtalet om alterneringsledighet lämnas till arbets- och näringsbyrån före utgången av juli månad. Den som tar alterneringsledighet kommer överens med arbetsgivaren om huruvida hen lämnar avtalet till TE-byrån själv eller om arbetsgivaren gör det. Arbetsavtalet för vikarien under alterneringsledigheten ska också träda i kraft senast 31.7.2024.

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en heltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med 75 % arbetstid i enlighet med ett avtal som ingåtts med arbetsgivaren blir ledig. Under denna ledighet betalar arbetslöshetskassan alterneringsersättning till den som är ledig och arbetsgivaren anställer för samma tid en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Villkor för alterneringsledighet

Du kan gå på alterneringsledighet om du har ingått ett avtal om alterneringsledighet med din arbetsgivare.

Villkor för att få alterneringsersättning är en arbetshistorik på minst 20 år.

Utöver arbetshistoriken på 20 år krävs minst en 13 månaders sammanhängande anställning hos samma arbetsgivare omedelbart före ledigheten.

Din alterneringsledighet kan vara minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar.

Krav på anställningshistorik

Till 20 års arbetshistorik godkänns arbeten som utförts som löntagare eller företagare och som är pensionsgrundande. Som arbetshistorik räknas arbete som utförts i minst 15 års ålder fram till 31.12.2006 och arbete som utförts från och med 18 års ålder sedan 1.1.2007.

Av arbetshistoriken kan högst en fjärdedel vara tid som jämställs med arbete, såsom familjeledighet (föräldraledighet och vårdledighet) eller bevärings- eller civiltjänstgöring.

KOKO-kassan kontrollerar arbetshistorikens längd i regel från Pensionsskyddscentralens register. Om det behövs kan du komplettera uppgifterna med en tillförlitlig utredning, såsom ett arbetsintyg.  Utredningen behövs till exempel när Pensionsskyddscentralens register inte visar arbete som utförts i under 23 års ålder, men man vill beakta det i beräkningen av arbetshistoriken.

Arbete som utförts i EU kan också beaktas i arbetshistoriken om du lägger fram en tillräcklig och tillförlitlig utredning om arbetet.

Om du är osäker på om din arbetshistorik räcker till, kan du be KOKO att kontrollera arbetshistorikens längd på förhand genom att skicka en skriftlig förfrågan via eKommunikation.  Observera dock att kontrollen inte ännu är ett beslut om rätt till alterneringsersättning.

Om du tidigare har fått alterneringsersättning ska du ha minst 5 års (60 månader) arbetshistorik efter utgången av den föregående alterneringsledigheten. Arbetshistoriken för alterneringsledigheten ska alltid uppfyllas före slutet av månaden som föregår alterneringsledigheten.

Krav på arbete

Du kan gå på alterneringsledighet från ett heltidsarbete, eller ett arbete med en arbetstid på över 75 % av maximiarbetstiden i branschen, som har varat i minst 13 månader. Förutsättningen är att anställnings- och tjänsteförhållandet hos samma arbetsgivare har varat i minst 13 månader utan avbrott omedelbart före ledigheten börjar. Denna tidsperiod kan omfatta högst 30 kalenderdagar av oavlönad frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med arbete.

Som oavlönad frånvaro betraktas t.ex. permittering, oavlönad egen semester och tjänstledighet, studieledighet, strejk, oavlönad moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet.

Villkoren för alterneringsledighet uppfylls inte om du inte faktiskt har arbetat under den tidsperiod som anställningsförhållandet varit i kraft.

Övre åldersgräns för en alterneringsledig person och pension

Den övre åldersgränsen för en alterneringsledig person är bunden till pensionsåldern. Den övre åldersgränsen är nämligen den nedre gränsen för ålderspension, minskad med tre år. Om din pensionsålder exempelvis infaller vid 65 år, är den övre åldersgränsen för att gå på alterneringsledighet 62 år. Alterneringsledighet ska påbörjas senast under den månad som du fyller 62 år. Den övre åldersgränsen gäller dock inte personer födda före 1957.

Ålderspensionsåldern är inte längre densamma för alla åldersgrupper. Ålderspensionens startdatum påverkar således också den övre åldersgränsen för alterneringsledighet:

Födelseår Lägsta pensionsålder Övre åldersgräns för alterneringsledighet
1960 64 år 6 månader 61 år 6 månader
1961 64 år 9 månader 61 år 9 månader
1962–1964 65 år 62 år
Födda 1965 och senare Pensionsåldern är kopplad till den förväntade livslängden. Åldersgränsen höjs årligen med upp till två år från och med 2030

Du kan inte gå i ålderspension direkt från en alterneringsledighet.

Begränsningar i alterneringsersättningen

Du kan inte få alterneringsersättning om du

  • får lön, semesterlön eller andra ersättningar/vederlag av din arbetsgivare
  • fullgör din beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst
  • avtjänar ett frihetsstraff vid en straffinrättning
  • är heltidsanställd över 2 veckor hos någon annan än din arbetsgivare
  • är företagare som huvudsyssla
  • får en sådan social förmån som hindrar dig att få inkomstrelaterad dagpenning (t.ex. sjukdagpenning eller föräldrapenning).

Alterneringsledighets längd

Du kan vara alterneringsledig i minst 100 dagar och högst 180 dagar. Alterneringsledighet ska tas ut i en period.

Du kan förlänga alterneringsledigheten om du har avtalat om att den ska pågå en kortare tid än 180 dagar. Om en förlängning ska du komma överens med arbetsgivaren 2 månader innan den tidigare avtalade alterneringsledigheten avslutas. Även i det fall att alterneringsledigheten ska avslutas, ska detta avtalas med arbetsgivaren. Under alterneringsledigheten kan du återvända tillfälligt till arbetet, men alterneringstiden förbrukas även under den tillfälliga tiden på arbetet.

Alterneringsledigheten anses vara avslutad om den alterneringslediga får rätt till t.ex. moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. Om alterneringsledigheten upphör i förtid, ska kassan kontrollera att alterneringsledighetens längd har varit minst 100 dagar.

Meddela ändringar till kassan

Meddela eventuella ändringar under alterneringsledigheten till kassan så snart som möjligt. Gör anmälan på blanketten för ändringsanmälan: Ändringsanmälan till utbetalaren av alterneringsersättning (pdf)