Vad är alterneringsledighet och alterneringsersättning?

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en heltidsarbetande arbetstagare i ett anställnings- eller tjänsteförhållande i enlighet med avtalet gjort med arbetsgivaren blir ledig. Under denna ledighet betalar arbetslöshetskassan alterneringsersättning till den som är ledig och arbetsgivaren anställer för samma tid en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Villkor för alterneringsledighet

Du kan gå på alterneringsledighet från ett heltidsarbete om du har ingått ett avtal om alterneringsledighet. Arbetsgivaren anställer för samma period en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Villkor för att få alterneringsledighet är en arbetshistorik på minst 20 år och minst en 13 månaders sammanhängande anställning hos samma arbetsgivare.

Du kan få alterneringsersättning från arbetslöshetskassan om du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor, dvs. 6 månader innan ledigheten inleds.

Din alterneringsledighet kan vara högst 180 kalenderdagar.

Krav om arbete och arbetshistorik för alterneringsledighet

Du kan gå på alterneringsledighet från ett heltidsarbete som har varat minst 13 månader med en arbetstid på minst 75 % av maximiarbetstiden i branschen.

I den senaste 13 månaders arbetsperioden kan endast en oavlönad frånvaro på 30 kalenderdagar ingå. Oavlönad frånvaro är exempelvis permittering, oavlönad egen semester, studieledighet, oavlönad moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet och strejk.

Till 20 års arbetshistorik godkänns arbeten som är pensionsgrundande. Också det arbete som utförts som 18-22-åring räknas med i arbetshistoriken, som är en förutsättning för alterneringsledighet. Tider som jämställs med arbete är moderskapspennings-, faderskapspennings- och föräldrapenningsperiod, vårdledighet och bevärings- eller civiltjänsttid, samt exempelvis frånvaro som beror på sjukdom eller arbetsolycksfall. I arbetshistoriken beaktas dessutom arbete och tider som jämställs med arbete när du har varit försäkrad inom EU-området. Lämna in redogörelser för denna typ av arbeten till KOKO-kassa.

Om du tidigare har varit alterneringsledig och vill gå på ny alterneringsledighet måste du ha arbetat i 5 år efter den föregående ledigheten.

Begränsningar i alterneringsersättningen

Du kan inte få alterneringsersättning om du

  • får lön, semesterlön eller andra ersättningar/vederlag av din arbetsgivare (naturaförmåner som du fortsätter att få under alterneringsledigheten räknas inte som lön)
  • fullgör din beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst
  • avtjänar ett frihetsstraff vid en straffinrättning
  • är heltidsanställd över 2 veckor hos någon annan än din arbetsgivare
  • är företagare som huvudsyssla
  • får en sådan social förmån som hindrar dig att få inkomstrelaterad dagpenning(t.ex. sjukdagpenning eller föräldrapenning).

Storleken på alterneringsersättningen

Alterneringsersättningen uppgår till 70 % av den dagpenning du skulle få om du vore arbetslös. I alterneringsersättningen ingår inga barn- eller andra förhöjningar.

I Dagpenningsräknaren kan du få en indikation på hur stor din alterneringsersättning kan bli. I uträkningen av alterneringsersättning beaktas inte naturaförmåner som fortsättningsvis fås under alterneringsledigheten.

Alterneringsledighets längd

Du kan vara alterneringsledig i minst 100 dagar och högst 180 dagar. Alterneringsledighet ska tas ut i en period. Du kan förlänga alterneringsledigheten om du har avtalat om att den ska pågå en kortare tid än 180 dagar. Om en förlängning ska du komma överens med arbetsgivaren 2 månader innan den tidigare avtalade alterneringsledigheten avslutas. Även i det fall att alterneringsledigheten ska avslutas, ska detta avtalas med arbetsgivaren. Under alterneringsledigheten kan du återvända tillfälligt till arbetet, men alterneringstiden förbrukas även under den tillfälliga tiden på arbetet.

Övre åldersgräns för en alterneringsledig person och pension

Den övre åldersgränsen för en alterneringsledig person är bunden till pensionsåldern. Den övre åldersgränsen är nämligen den nedre gränsen för ålderspension, minskad med tre år. Om din pensionsålder exempelvis infaller vid 63 år, är den övre åldersgränsen för att gå på alterneringsledighet 60 år. Alterneringsledighet ska påbörjas senast under den månad som du fyller 60 år.

Du kan inte gå i ålderspension direkt från en alterneringsledighet.

Beskattning av alterneringsersättning

Alterneringsersättning beskattas på samma sätt som den inkomstrelaterade dagpenningen.