Utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

När din ansökan är behandlad får du ett betalningsmeddelande, d.v.s. information om hur mycket dagpenning som utbetalas och när betalningsdagen är.

Det lönar sig att beställa betalningsmeddelandet per sms. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Du kan ta betalningsmeddelandena via sms i bruk i vår eKommunikationstjänst genom att välja det i dina egna inställningar. Ur textmeddelandet framgår summan som utbetalas samt betalningsdagen. Betalningsmeddelandets information finns också att se i eKommunikationstjänsten.

Dagpenningen är på ditt konto 1-2 bankdagar efter att din ansökan blivit behandlad. KOKO-kassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning varje vardag.

Du ser den allmänna handläggningstiden på framsidan av KOKO-kassans webbsida.

 

Se även vanliga frågor och svar om ämnet:

Ansökningarna om dagpenning handläggs i den ordning de kommer in till kassan. Dagpenningen kan betalas ut när kassan har all information som behövs för att handlägga ansökan. KOKO-kassan betalar ut arbetslöshetsdagpenningar alla vardagar. Du har pengarna på ditt konto 1-2 bankdagar efter att betalningen har gått iväg från kassan.

Den första ansökan handläggs alltid av en handläggare. Handläggningstiden beror på ansökningskön och om alla erforderliga dokument har bifogats till ansökan. En fortsatt ansökan kan gå till utbetalning i samband med en så kallad standardutbetalning. I detta fall tar det bara två bankdagar från att ansökan har skickats tills dagpenningen är på ditt konto. Du ska dock förbereda dig på att det kan ta 1-2 veckor innan din ansökan börjar handläggas, även om dina tidigare ansökningar har gått via standardutbetalningar.

Kontrollera aktuell status i startsidan.

Beloppet på din dagpenning beräknas utifrån löneuppgifterna som kassan vanligtvis får direkt från inkomstregistret. Vid behandlingen av ansökan är det möjligt att vi ber dig om lönespecifikationer ifall uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga.

Kassan gör ingen förhandskalkyl av dagpenningens belopp, utan dagpenningen beräknas när du ansöker om dagpenning hos kassan. På kassans hemsida finns en dagpenningsräknare. Den gör en uppskattning av hur mycket du kan få i dagpenning.

En mer detaljerad redogörelse för hur dagpenningen beräknas finns i avsnittet uträkning av dagpenning.

Den månadslön som ligger till grund för dagpenningen är inte densamma som den månadslön du har. Detta beror på att ett så kallat ArPL-avdrag (3,76 % år 2024) görs på lönen. Dessutom inverkar inte alla löneposter på dagpenningens belopp, exempelvis semesterpenning och skattefria inkomster. En mer detaljerad redogörelse för hur löneposterna inverkar finns i avsnittet månadslön som ligger till grund för dagpenningen.

Om arbetsgivaren ger en ekonomisk förmån i samband med att anställningen upphör (t.ex. fallskärmsavtal, stödpaket och engångsersättning) beviljas inte inkomstrelaterad dagpenning för den period förmånen periodiseras utifrån lönen från den senaste anställningen. Periodiseringstiden räknas fram genom att den ersättning som du har fått delas med din genomsnittliga dagslön.

Semesterpenning och semesterersättning för avslutat heltidsarbete periodiseras inte och de påverkar inte din inkomstrelaterade dagpenning när anställningsförhållandet slutar. Semesterpenning och semesterersättning för deltidsarbete eller arbete som räknas som företagsverksamhet jämkas dock enligt betalningsdagen.

Efter periodiseringstiden följer en 5 dagars självrisktid. Därefter kan utbetalningen av dagpenning börja.

Antalet utbetalda dagar och maximitid framgår i eKommunikationen under Lägesinformation och Räknare samt av ditt senaste betalningsmeddelande.

Innan inkomstrelaterad dagpenning betalas löper en självrisktid. Självrisktiden motsvarar 7 hela arbetsdagar, för vilka dagpenning annars skulle betalas.

Utbetalning av arbetslöshetspenning stoppas dessutom av karensperiodiseringstid och allmänna begränsningar i rätten att få dagpenning. Kontakta kassan om du har ansökt om dagpenning hos kassan och orsaken till att dagpenningen inte betalas ut är oklar.

Om du får stöd för hemvård av barn dras det av från den inkomstrelaterade dagpenningen. Om din make/maka deltidsarbetar, studerar eller har företagsverksamhet dras det stöd för hemvård av barn som maken/makan får av från din dagpenning.

Stöd för hemvård av barn som betalas till din make/maka dras inte av från din inkomstrelaterade dagpenning om

  • din make/maka själv vårdar barn utan att samtidigt få dagpenning
  • din make/maka är arbetslös, eftersom avdraget då görs från makens/makans dagpenning
  • din make/maka förutom stöd för hemvård av barn även får moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning .

Om din familj får hemvårdsstöd ska du skicka FPA:s beslut och utredningen om hemvårdsstöd till kassan.

Om du får lön för semestertid som baserar sig på heltidsarbete betalas ingen dagpenning för dessa semesterdagar. Om lönen däremot baserar sig på lön för deltidsarbete så betalas jämkad dagpenning för semestertiden. Läs mer om hur semestern inverkar på dagpenningen här.

Ange de dagar du har semester i ansökan om dagpenning. Skicka in lönebesked för semestertiden när du får det.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för högst 5 dagar i veckan. När du ansöker om dagpenning för en månads ansökningsperioder varierar storleken på den utbetalda dagpenningen enligt antalet vardagar per månad.

I synnerhet mot slutet av året lönar det sig att också kontrollera inkomstgränsen i skattekortet: om inkomstgränsen redan har överskridits måste vi använda tilläggsprocenten i beskattningen av din inkomstrelaterad dagpenning till 31.12. Vid behov kan du beställa ett ändringsskattekort från Skatteförvaltningen. Mer information om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning: Beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Eventuella förändringar med t. ex. andra sociala förmåner, barnförhöjningar eller jämkade inkomster påverkar också storleken på den utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen.

Dagpenningens storlek räknas inte om på grundval av ett anställningsförhållande som varat i mindre än 26 veckor. Varje kalendervecka som uppfyller arbetsvillkoret ackumulerar dock ditt nya arbetsvillkor och KOKO-kassan noterar dessa veckor i ditt register över de veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt när du har fått ihop 26 kalenderveckor som innehåller minst 18 arbetstimmar per vecka.

När ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt

  • räknas storleken på din dagpenning om
  • föreläggs en ny självrisktid
  • nollställs maximitiden.

Storleken på dagpenningen räknas inte om ifall den nya maximitiden för din dagpenning börjar löpa inom ett år från att den tidigare maximitiden började löpa och dagpenningens storlek beräknats då. Självrisktiden föreläggs inte heller på nytt om den tidigare självrisktiden förelagts inom ett år. Den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning nollställs dock alltid när arbetsvillkoret uppfylls.

Utbetalningen av dagpenning börjar på nytt när du har arbetat upp 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. I det nya arbetsvillkoret kan inte sådana arbetsveckor användas som har använts för beräkningen av det förra arbetsvillkoret eller som ligger så långt tillbaka i tiden att de inte ryms inom granskningsperioden. I beslutet om att dagpenningen ska upphöra framgår hur många veckor du har arbetat upp som uppfyller arbetsvillkoret fram till att maximitiden för din dagpenning nåddes.

När du har uppfyllt ditt arbetsvillkor kan du få dagpenning på nytt. Om du exempelvis blir arbetslös eller deltidsarbetar och inte är säker på om ditt arbetsvillkor har uppfyllts kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och efter 2 veckors jobbsökning skicka en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till kassan. Kassan kontrollerar då om ditt arbetsvillkor är uppfyllt.

En personlig skatteåterbäring påverkar inte dagpenningen.