Utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

När din ansökan är behandlad får du ett betalningsmeddelande, d.v.s. information om hur mycket dagpenning som utbetalas och när betalningsdagen är.

Det lönar sig att beställa betalningsmeddelandet per sms. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Du kan ta betalningsmeddelandena via sms i bruk i vår eKommunikationstjänst genom att välja det i dina egna inställningar. Ur textmeddelandet framgår summan som utbetalas samt betalningsdagen. Betalningsmeddelandets information finns också att se i eKommunikationstjänsten.

Dagpenningen är på ditt konto 1-2 bankdagar efter att din ansökan blivit behandlad. KOKO-kassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning varje vardag.

Du ser den allmänna handläggningstiden på framsidan av KOKO-kassans webbsida.

 

Se även vanliga frågor och svar om ämnet:

Ansökningarna om dagpenning handläggs i den ordning de kommer in till kassan. Dagpenningen kan betalas ut när kassan har all information som behövs för att handlägga ansökan. KOKO-kassan betalar ut arbetslöshetsdagpenningar alla vardagar. Du har pengarna på ditt konto två bankdagar efter att betalningen har gått iväg från kassan.

Den första ansökan handläggs alltid av en handläggare. Handläggningstiden beror på ansökningskön och om alla erforderliga dokument har bifogats till ansökan. En fortsatt ansökan kan gå till utbetalning i samband med en så kallad standardutbetalning. I detta fall tar det bara två bankdagar från att ansökan har skickats tills dagpenningen är på ditt konto. Du ska dock förbereda dig på att det kan ta 1-2 veckor innan din ansökan börjar handläggas, även om dina tidigare ansökningar har gått via standardutbetalningar.

Kontrollera aktuell status i startsidan.

Den månadslön som ligger till grund för dagpenningen är inte densamma som den månadslön du har. Detta beror på att ett så kallat ArPL-avdrag (4,40 % är 2023) görs på lönen. Dessutom inverkar inte alla löneposter på dagpenningbeloppet, exempelvis semesterpenning och skattefria inkomster. En mer detaljerad redogörelse för hur löneposterna inverkar finns i avsnittet månadslön som ligger till grund för dagpenningen.

Dagpenningbeloppet beräknas utifrån löneuppgifterna som du skickar till kassan som bilaga till den första ansökan. Kassan gör ingen förhandskalkyl av dagpenningbeloppet, utan dagpenningen beräknas när du ansöker om dagpenning hos kassan.

På kassans hemsida finns en dagpenningsräknare. Den gör en uppskattning av hur mycket du kan få i dagpenning. En mer detaljerad redogörelse för hur dagpenningen beräknas finns i avsnittet uträkning av dagpenning.

Om arbetsgivaren ger en ekonomisk förmån i samband med att anställningen upphör (t.ex. fallskärmsavtal, stödpaket och engångsersättning) beviljas inte inkomstrelaterad dagpenning för den period förmånen periodiseras utifrån lönen från den senaste anställningen. Periodiseringstiden räknas fram genom att den ersättning som du har fått delas med din genomsnittliga dagslön. Semesterpenning och semesterersättning periodiseras inte och de inverkar inte på den inkomstrelaterade dagpenningen när anställningen upphör.

Efter periodiseringstiden följer en 5 dagars självrisktid. Därefter kan utbetalningen av dagpenning börja.

Innan inkomstrelaterad dagpenning betalas löper en självrisktid. Självrisktiden motsvarar 5 hela arbetsdagar, för vilka dagpenning annars skulle betalas.

Utbetalning av arbetslöshetspenning stoppas dessutom av karensperiodiseringstid och allmänna begränsningar i rätten att få dagpenning. Kontakta kassan om du har ansökt om dagpenning hos kassan och orsaken till att dagpenningen inte betalas ut är oklar.

Om du får stöd för hemvård av barn dras det av från den inkomstrelaterade dagpenningen. Om din make/maka deltidsarbetar, studerar eller har företagsverksamhet dras det stöd för hemvård av barn som maken/makan får av från din dagpenning.

Stöd för hemvård av barn som betalas till din make/maka dras inte av från din inkomstrelaterade dagpenning om

  • din make/maka själv vårdar barn utan att samtidigt få dagpenning
  • din make/maka är arbetslös, eftersom avdraget då görs från makens/makans dagpenning
  • din make/maka förutom stöd för hemvård av barn även får moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning .

Om din familj får hemvårdsstöd ska du skicka FPA:s beslut och utredningen om hemvårdsstöd till kassan.

Om du får lön för semestertid som baserar sig på heltidsarbete betalas ingen dagpenning för dessa semesterdagar. Om lönen däremot baserar sig på lön för deltidsarbete så betalas jämkad dagpenning för semestertiden. Läs mer om hur semestern inverkar på dagpenningen här.

Ange de dagar du har semester i ansökan om dagpenning. Skicka in lönebesked för semestertiden när du får det.

Antalet utbetalda dagar och maximitid framgår av betalningsmeddelandet och visas under Lägesinformation och Uppgifter om maximitid i eKommunikation.

Utbetalningen av dagpenning börjar på nytt när du har arbetat upp 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. I det nya arbetsvillkoret kan inte sådana arbetsveckor användas som har använts för beräkningen av det förra arbetsvillkoret eller som ligger så långt tillbaka i tiden att de inte ryms inom granskningsperioden. I beslutet om att dagpenningen ska upphöra framgår hur många veckor du har arbetat upp som uppfyller arbetsvillkoret fram till att maximitiden för din dagpenning nåddes.

När du har uppfyllt ditt arbetsvillkor kan du få dagpenning på nytt. Om du exempelvis blir arbetslös eller deltidsarbetar och inte är säker på om ditt arbetsvillkor har uppfyllts kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och efter 2 veckors jobbsökning skicka en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till kassan. Kassan kontrollerar då om ditt arbetsvillkor är uppfyllt.

En personlig skatteåterbäring påverkar inte dagpenningen.