Arbeta i EU-området

Arbeta i Norden

Arbetslöshetsförsäkring i länder i EU-området (EU/EES-länderna och Schweiz)

Du ska ha en arbetslöshetsförsäkring i det land du arbetar, förutom om du är en utsänd arbetstagare. Det har ingen betydelse om du är bosatt i det land du arbetar i med tanke på försäkringen.

Sverige och Danmark har ett likadant system med arbetslöshetskassor som Finland har. När du jobbar i dessa länder ska du ansluta dig till en lokal arbetslöshetskassa för att vara försäkrad vid arbetslöshet. Läs mer om arbete i Norden.

I de övriga länderna inom EU-området är du försäkrad via arbetet. Innan du börjar jobba ska du alltid först kontrollera med det aktuella landets myndigheter vilka krav som gäller för utkomstskydd för arbetslösa.

Obs. Storbritannien har ingått ett partnerskapsavtal med EU som kommer att gälla i 15 år. I och med partnerskapsavtalet kan arbete som utförts i Storbritannien räknas till godo vid ansökning och utkomstskydd för arbetslösa i Finland. Läs mer på TYJ’s webbplats.

U1-blanketten och dess betydelse

Arbete som utförts i EU-området kan under vissa förutsättningar beaktas i arbetsvillkoret i Finland. Du kan överföra dina insamlade arbets- och försäkringsperioder till Finland med U1-blanketten. U1-blanketten används internt inom EU-området för överföring av arbets- och försäkringsperioder mellan länder.

Ett villkor för att få inkomstrelaterad dagpenning är att arbets- och medlemsvillkoret uppfylls. Vid behov kan arbetet i ett annat EU-land beaktas när dessa villkor granskas.

Du behöver inte längre själv begära U1-blanketten från det land där du arbetade. Myndigheterna i ditt nuvarande bosättningsland kan skicka en blankettförfrågan till myndigheterna i ditt föregående anställningsland genom det elektroniska RINA-systemet.

Glöm inte att spara alla dokument som gäller arbetet.

Hur arbete utfört i EU-området beaktas i arbetsvillkoret i Finland

Du ska ha en arbetslöshetsförsäkring i det land arbetet utförs. Det har ingen betydelse om du är bosatt i det land du arbetar i med tanke på försäkringen.

Du kan ansluta dig till KOKO-kassan när arbetet upphört i ett annat land i EU-området. Du ska i detta fall ansluta dig till kassan inom 1 månad från att arbetslöshetsförsäkringen upphörde i det tidigare landet. Vanligtvis upphör arbetslöshetsförsäkringen i EU-området när det försäkrade arbetet upphör (se även arbete i Norden).

Arbete som utförts i EU-området kan beaktas i arbetsvillkoret i Finland först efter att KOKO-kassan har mottagit U1-blanketten. Handläggningen av din ansökan kan inte slutföras innan blanketten har lämnats in. Glöm inte att dagpenning ska ansökas inom 3 månader.

Ett villkor för att arbetet ska beaktas i arbetsvillkoret är att du efter att du återvänt till Finland ska ha arbetat i Finland i minst 4 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsperioden krävs inte om du har bott i Finland medan du har arbetat i ett annat land.

Dagpenningens storlek beräknas på basis av den senaste lönen. Således är det möjligt att dagpenningen beräknas utifrån den lön du fått från ett annat land. Beräkningen görs på basis av lönen från 4-veckors arbetet i Finland, om en arbetsperiod är ett krav. I beräkningen beaktas alltid lönen från endast ett land, även om arbetsvillkoret kan uppfyllas av arbeten i flera länder. Det är alltså möjligt att beräkningen görs på basis av exempelvis endast 2 veckors arbete om din senaste anställning inte varade längre.