Kassans stadgar

I Kassans verksamhetsområde
1 § Kassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte

II Medlemskap
2 § Villkor för medlemskap
3 § Utträde ur kassan
4 § Uteslutning ur kassan
5 § Utkomstskyddsförseelse
6 § Återinträde
7 § Medlemsavgifter
8 § Befrielse från medlemsavgifter

III Ansökan och utbetalning av förmån
9 § Av kassan betalda förmåner
10 § Sökande av ändring till kassans beslut

IV Kassans förvaltning
11 § Förvaltningsorgan
12 § Kassans ordinarie möte
13 § Kassans extraordinarie möte
14 § Kassans styrelse
15 § Styrelsens verksamhet
16 § Styrelsens uppgifter
17 § Kassans direktör och hans uppgifter
18 § Tecknande av kassans namn
19 § Möteskallelser och tillkännagivanden till medlemmarna
20 § Upptagande av lån
21 § Räkenskapsperiod
22 § Fonder
23 § Täckande av brist i kassan

V Särskilda bestämmelser
24 § Övervakning av arbetslöshetskassorna
25 § Statsrådets beslut och lagändringar
26 § Överlåtelse av medel vid upplösning av kassan
27 § Övriga tillämpningar