IV Kassans förvaltning

11 § Förvaltningsorgan

Kassans förvaltningsorgan är kassamötet och kassans styrelse.

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan tillkommer medlemmarnas kassamöte. Tidpunkten och platsen för mötet fastställs av kassans styrelse.

Vid kassamötet har varje närvarande mötesrepresentant en röst. Faller rösterna lika avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har biträtts av mötets ordförande.

12 § Kassans ordinarie möte

Arbetslöshetskassan sammanträder till sitt ordinarie möte varje år vid den tidpunkt och på den plats som styrelsen har fastställt, dock senast i slutet av maj.

Vid det ordinarie mötet ska:

 1. styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande om föregående verksamhetsperiod föredras;
 2. bokslutet för föregående år fastställas;
 3. beslut fattas om de åtgärder till vilka förvaltningen och räkenskaperna ger anledning samt om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat;
 4. beslut fattas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga;
 5. beslut fattas om arvoden till förvaltningsorganens medlemmar och revisorer;
 6. val av styrelseordförande, -medlemmar och deras personliga suppleanter samt revisorer förrättas. Till revisorer väljs ett CGR- eller GRM-samfund och en CGR- eller GRM-revisor. Inga revisorssuppleanter väljs.
 7. grunderna för medlemsavgiften fastställas;
 8. beslut fattas om principerna för placeringsverksamheten; samt
 9. andra ärenden som har anmälts till behandling i möteskallelsen handläggas.

Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet.

13 § Kassans extraordinarie möte

Kassan ska sammankallas till extraordinarie möte när:

 1. kassans styrelse finner det påkallat;
 2. Finansinspektionen eller revisorerna yrkar på detta, om en av dem verkställd revision ger anledning därtill; eller
 3. minst en tiondel av medlemmarna skriftligen yrkar på detta för behandling av ett visst ärende.

Vägrar kassans styrelse utan laga skäl att sammankalla kassamötet ska kallelsen utfärdas av Finansinspektionen.

I möteskallelsen skall de ärenden som upptas till behandling anges. Andra än ovan nämnda ärenden får inte tas upp till slutligt avgörande vid mötet.

Om antalet medlemmar i kassan sjunkit till under 8 000 ska kassan omedelbart sammankallas till extraordinarie möte för att besluta om kassans verksamhet ska fortsätta eller ej och vilka åtgärder som bör vidtas i dessa fall.

14 § Kassans styrelse

Kassans styrelse består av en ordförande och 12 ordinarie medlemmar samt 12 personliga suppleanter, som ska vara 18 år fyllda kassamedlemmar.

Mandatperioden för styrelsens ordförande och medlemmar är tre år, dock så att 1/3 av medlemmarna byts ut årligen.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande.

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott, vars uppgifter styrelsen bestämmer separat.

15 § Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller vid hans förhinder av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst 6 medlemmar är närvarande.

Den åsikt som styrelsens majoritet biträtt gäller som styrelsens beslut. Faller rösterna lika avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som har biträtts av ordföranden. Vid fattande av beslut om placeringen av medel krävs dock kvalificerad (2/3) majoritet.

Protokoll ska föras vid styrelsens möte och det ska justeras senast vid följande styrelsemöte.

16 § Styrelsens uppgifter

Till styrelsens uppgifter hör att:

 1. sammankalla kassamötet minst 2 veckor före mötet i en tidning som når medlemmarna,
 2. övervaka att kassans ärenden sköts i enlighet med lagstiftningen, myndighetsföreskrifter, kassans stadgar och de beslut som kassan har fattat vid sina möten,
 3. besluta om placeringen av kassans medel på ett lönsamt och tryggt sätt i enlighet med de principer som har godkänts av kassamötet,
 4. besluta om principerna för utbetalning av dagpenning,
 5. anställa och säga upp kassadirektören och besluta om villkoren för dennes anställningsförhållande,
 6. övervaka upprätthållandet av medlemsregistret,
 7. handha tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem,
 8. övervaka att kassans bokföring är förenlig med lagstiftning, god sed och kassans verksamhet,
 9. ge kassamötet ett skriftligt utlåtande om de förslag som revisorerna eller kassamedlemmarna önskar lämna till behandling av mötet,
 10. upprätta en verksamhetsberättelse, en resultaträkning och en balansräkning samt överlåta dem till revisorerna senast en månad före det möte där frågan om fastställandet av bokslutet ska behandlas. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen framlägga förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott,
 11. uppgöra följande års budget samt för varje år komma med ett förslag om medlemsavgiftens storlek till Finansinspektionen,
 12. årligen till Finansinspektionen lämna en ansökan om finansieringsandelar i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor,
 13. besluta om upptagande av lån i enlighet med 20 §,
 14. vid behov bevilja prokura,
 15. fatta beslut i alla övriga ärenden för vilka lagen, förordningarna, myndighetsföreskrifter eller dessa stadgar inte föreskriver annat.

17 § Kassans direktör och dennes uppgifter

Kassans ansvariga funktionär är kassadirektören. Till kassadirektörens uppgifter hör att:

 1. övervaka betalningen av förmåner,
 2. bereda de ärenden som ska tas upp vid styrelsens möten och verkställa styrelsens beslut,
 3. ansvara för kassans byrå, ekonomi, penningrörelse och bokföring,
 4. ge anmärkningar eller varningar i de situationer som avses i 4 § 1-2 momentet,
 5. för egen del anta och utesluta kassamedlemmar,
 6. representera kassan och föra dess talan vid domstolar och hos andra myndigheter,
 7. anställa och säga upp kassans funktionärer och besluta om villkoren för deras anställningsförhållanden, samt
 8. utföra alla andra uppgifter som styrelsen har befullmäktigat honom eller henne att verkställa.

18 § Firmateckning

Styrelsens ordförande eller kassans direktör eller en annan person som styrelsen eventuellt har beviljat denna rätt har firmateckningsrätt.

Kassadirektören beslutar om den firmateckningsrätt som krävs vid behandling av förmåner samt fattande av beslut och ansökningar om utträde ur kassan enligt 1 § 3 momentet i stadgarna.

För att underteckna skuldförbindelser krävs dock både styrelseordförandens eller kassadirektörens och en annan styrelsemedlems namnteckning.

När ett beslut om arbetslöshetsdagpenning delges med hjälp av adb-apparatur kan det undertecknas maskinellt.

19 § Möteskallelser och tillkännagivanden till medlemmarna

Kassans möteskallelser och övriga tillkännagivanden till medlemmarna publiceras i en eller flera tidningar som når medlemmarna eller så delges de medlemmarna på något annat av styrelsen bestämt sätt minst 2 veckor före datumet i fråga.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse inklusive utlåtande ska finnas till medlemmarnas påseende på kassans byrå under minst en veckas tid före kassans ordinarie möte.

20 § Upptagande av lån

Kassans styrelse har rätt att uppta tillfälliga lån endast för att erlägga sådana förmåner som nämns i dessa stadgar när inga egna medel är tillgängliga.

21 § Räkenskapsperiod

Arbetslöshetskassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet, som omfattar en resultaträkning, en balansräkning, noter och en verksamhetsberättelse, ska vara färdigställt senast den 31 mars.

22 § Fonder

Arbetslöshetskassans fond är en utjämningsfond. Det årliga överskottet överförs till utjämningsfonden.

23 § Täckande av brist i kassan

Om bokslutet utvisar brist används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till att täcka den.

Om bristen inte kan täckas så som stadgas i 1 momentet täcks bristen i enlighet med lagen om arbetslöshetskassor 21 och 22 § genom en tilläggsandel som beviljas av arbetslöshetskassornas stödkassa och staten.