IV Kassan hallinto

11 § Hallintoelimet

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja kassan hallitus.

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan kokous. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § Kassan varsinainen kokous

Työttömyyskassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä aikana ja määräämässä paikassa viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa on:

 1. esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
 2. vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös;
 3. päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta sekä tilikauden tuloksen käsittelystä;
 4. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;
 5. määrättävä hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
 6. toimitettava hallituksen puheenjohtajan, jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä ja tilintarkastajien vaali. Tilintarkastajiksi valitaan KHT-tai HTM-yhteisö ja yksi KHT-tai HTM-tilintarkastaja. Varatilintarkastajia ei valita.
 7. määrättävä jäsenmaksun perusteet;
 8. päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista; sekä
 9. käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

13 § Kassan ylimääräinen kokous

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä kun

 1. kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;
 2. Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai
 3. vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt alle 8 000, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

14 § Kassan hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 varsinaista jäsentä sekä 12 henkilökohtaista varajäsentä, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kolme vuotta kuitenkin siten, että jäsenistä on vuosittain erovuorossa 1/3.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus voi valita työvaliokunnan, jonka tehtävistä se määrää erikseen.

15 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 6 jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkistettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

16 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. kutsua koolle kassan kokoukset vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta jäsenistön keskuuteen leviävässä lehdessä,
 2. valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, viranomaismääräysten, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten mukaisesti,
 3. päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti kassan kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti,
 4. määrätä päivärahojen maksamisessa noudatettavista periaatteista,
 5. ottaa ja erottaa kassan johtaja ja päättää hänen työsuhteensa ehdoista,
 6. valvoa jäsenrekisterin pitämistä,
 7. huolehtia riittävästä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallintajärjestelmistä,
 8. valvoa, että kassan kirjanpito on lain, hyvän tavan ja kassan toiminnan mukainen,
 9. antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi,
 10. laatia toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,
 11. laatia seuraavalle vuodelle talousarvio sekä päättää ja tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta,
 12. toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain tarkoittamia rahoitusosuuksia koskeva hakemus,
 13. päättää 20 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta,
 14. antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen,
 15. päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa, viranomaismääräyksessä tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

17 § Kassan johtaja ja tehtävät

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassan johtaja. Kassan johtajan tehtävänä on:

 1. valvoa etuuksien maksamista,
 2. valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen päätökset,
 3. vastata kassan toimistosta, taloudenhoidosta, rahaliikenteestä ja tilinpidosta,
 4. antaa huomautus tai varoitus 4§ 1-2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa,
 5. ottaa omalta osaltaan ja erottaa kassan jäsenet
 6. edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimessa ja muiden viranomaisten luona
 7. ottaa ja erottaa kassan toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteensa ehdoista, sekä
 8. toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

18 § Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö.

Sääntöjen 1 § 3 momentissa mainittujen etuuksien käsittelyyn ja annettaviin päätöksiin ja poistohakemuksiin tarvittavista nimenkirjoitusoikeuksista päättää kassanjohtaja.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Kun työttömyyspäivärahapäätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan allekirjoitus merkitä koneellisesti.

19 §Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen on vähintään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävänä kassan toimistossa.

20 § Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan näissä säännöissä mainittujen etuuksien suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävänä.

21 § Tilikausi

Työttömyyskassan tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun 31. päivänä.

22 § Rahastot

Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

23 § Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.