Opiskelu työttömyysturvalla

Työttömyyden aikana on mahdollista opiskella ja saada samalla ansiosidonnaista päivärahaa, kun sovit opinnoistasi TE-toimiston kanssa. Ilmoita kaikista opinnoistasi TE-toimistolle ennen opintojen aloittamista tai jatkamista.

Opiskelu voi työttömyysetuuden kannalta olla joko päätoimista, sivutoimista tai lyhytkestoista. Voit tietyin edellytyksin opiskella loppuun jo aiemmin aloittamasi opinnot, tai aloittaa kokonaan uudet opinnot.

Voit osallistua myös muuhun työllistymistäsi edistävään palveluun (TEP). Palvelu voi olla erilaista toimintaa tai koulutusta.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, kun valmistut päätoimisista opinnoistasi, joiden ajalta ei ole ollut oikeutta päivärahaan ja olet täyttänyt jäsenyys– ja työssäoloehdon.

Päätoiminen opiskelu

Jos opiskelusi tavoitteena on esim.

 • ammattikorkeakoulututkinnon
 • ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai
 • yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen,

kyseessä on työttömyysturvan kannalta päätoiminen opiskelu siitä huolimatta, kuinka laajaa tai sitovaa opiskelu on. Jos TE-toimisto on antanut lausunnon päätoimisesta opiskelusta, kassa ei voi maksaa sinulle päivärahaa. TE-toimisto voi katsoa päätoimiset opinnot tietyin edellytyksin myös sivutoimisiksi.

Sivutoiminen opiskelu

Jos olet aloittanut työsi aikana itsenäisiä opintoja, voit jatkaa näitä opintoja työttömänä ja saada työttömyyspäivärahaa, jos TE-toimisto katsoo opintojesi olevan sivutoimisia. Sivutoimisiksi opinnoiksi voidaan katsoa myös esim. kansalais- ja työväenopiston kurssit.

Päätoiminenkin opiskelu voi olla sivutoimista, jos olet samanaikaisesti työllistynyt palkkatyössä tai yritystoiminnassa. Ratkaisun tekee TE-toimisto ja kassa tarvitsee päivärahan maksamista varten TE-toimiston lausunnon sivutoimisista opinnoista. Jos TE-toimisto katsoo opiskelun sivutoimiseksi, sinulle voidaan maksaa päivärahaa opiskelun ajalta.

Lyhytkestoinen opiskelu

Lyhytkestoiset, eli enintään 6 kuukautta kestävät opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos

 • olet vähintään 25-vuotias ja
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Opinnot voivat olla joko pää- tai sivutoimisia. Ratkaisun lyhytkestoisista opinnoista tekee TE-toimisto, joten ilmoita opinnoista TE-toimistoon ennen niiden aloittamista tai jatkamista.

Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi. Voit siis esimerkiksi saattaa loppuun kesken jääneet opinnot. Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä, sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa.

Työllistymistä edistävät palvelut

Päivärahaa voidaan maksaa TE-toimiston kanssa sovittujen, ns. työllistymistä edistävien palvelujen (TEP) ajalta. Tällaisia palveluja ovat muun muassa:

 • omaehtoinen opiskelu
 • työvoimakoulutus
 • työnhakuvalmennus
 • työkokeilu
 • uravalmennus

Päivärahan maksaminen edellyttää TE-toimiston lausuntoa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Pidä työnhakusi voimassa koulutuksen aikana.

Opintojesi ajalta saat kassasta samaa päivärahaa kuin työttömänä työnhakijana ollessasi. Lisäksi voit saada osaan palveluista korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta. Poikkeuksellisesti päivärahaa voidaan maksaa opintojen ajalta myös karenssista ja omavastuuajasta huolimatta, vaikka muut päivärahan saamisen rajoitukset ovat voimassa.

Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja osallistut TE-toimistolle asetetun velvoitteen perusteella järjestettyyn työllistymistä edistävään palveluun, luetaan aika työssäoloehdon täyttäväksi ajaksi.

Omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen aikana päivärahaasi ei lasketa uudelleen eikä enimmäisaika voi alkaa alusta, vaikka työssäoloehtosi täyttyisikin. Päivärahasi lasketaan uudelleen ja enimmäisaika voi alkaa alusta vasta opiskelun päätyttyä.

Enimmäisaika kuluu opintojen aikana

Päivärahasi enimmäisaika kuluu opintojen aikana. Päivärahan maksatus päättyy enimmäisaikasi täyttyessä, vaikka sinulla olisi opintoja vielä jäljellä. Jos enimmäisaikasi täyttyy ennen kuin omaehtoinen opiskelu tai työvoimakoulutus on päättynyt, maksetaan sinulle Kelasta työmarkkinatukea koulutuksen päättymiseen asti.

Omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen aikana päivärahaasi ei lasketa uudelleen eikä enimmäisaika voi alkaa alusta, vaikka työssäoloehtosi täyttyisikin. Päivärahasi lasketaan uudelleen ja enimmäisaika voi alkaa alusta vasta opiskelun päätyttyä.

Poissaolojen vaikutus päivärahaan

Sinulle voidaan maksaa päivärahaa omaehtoisen opiskelun ja työvoimakoulutuksen ajalta myös poissaolopäiviltä. Muiden opintojen poissaolopäiviltä päivärahaa voidaan maksaa vain, jos syynä on:

 • työkyvyttömyys (poissaoloa enintään 3 päivän ajan, 4. päivästä lähtien tulee olla lääkärintodistus)
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (poissaoloa enintään 4 päivän ajan)
 • työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy, joka liittyy työllistymiseen.

Korotettu päiväraha

Korotettua päivärahaa maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta enintään 200 päivältä työttömyyspäivärahakauden enimmäisaikana.  Jos enimmäisaikasi alkaa alusta, myös 200 päivän korotettu päiväraha on uudelleen käytettävissä. Korotetun päivärahan maksaminen edellyttää, että olet sopinut koulutukseen osallistumisesta TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi.

Voit saada korotettua päivärahaa opintojen ajalta, vaikka opintoja ei olisikaan jokaisena arkipäivänä. Voit siis saada korotettua päivärahaa myös opintojen väliseltä ajalta, jos väliin jäävä aika on enintään 7 kalenteripäivää.

Korotetun päivärahan suuruus lasketaan päivärahan perusteena olevasta palkastasi.

Katso lisätietoa: päivärahan suuruus ja kesto sekä päivärahalaskuri

Kulukorvaus

Kulukorvaus on verotonta tuloa, ja sitä voidaan maksaa, kun osallistut työvoimakoulutukseen, työnhakuvalmennukseen, työkokeiluun tai uravalmennukseen. Omaehtoisten opintojen ajalta kulukorvausta ei makseta, jos opinnot ovat alkaneet 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Kulukorvauksen suuruus on 9 euroa maksupäivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa maksupäivältä, ja sitä maksetaan opiskelupaikkasi ollessa työssäkäyntialueesi ulkopuolella tai kotikuntasi ulkopuolella aiheuttaen majoituskustannuksia.

Kulukorvausta maksetaan päiviltä, joina osallistut opintoihin. Lisäksi työvoimakoulutuksen aikana kulukorvausta maksetaan myös poissaolopäiviltä. Loma-ajoilta ei ole oikeutta kulukorvaukseen.