Eläkkeet ja muut etuudet

Eläkkeiden ja muiden etuuksien vaikutus päivärahaan

Työttömyyspäivärahan kanssa samaan aikaan saatavilla eläkkeillä ja etuuksilla on erilaisia vaikutuksia päivärahan saamiseen ja sen suuruuteen. Jotkut etuudet eivät vaikuta lainkaan päivärahaan, toiset pienentävät maksettavan päivärahan suuruutta ja osa estää päivärahan maksamisen kokonaan.

Kun haet päivärahaa, ilmoita kaikki hakemasi ja saamasi etuudet, vaikka niillä ei olisikaan vaikutusta päivärahan saamiseen. Tämä koskee niin itse maksettuja kuin työnantajan järjestämiä etuuksia, sillä työttömyyskassan tehtävä on arvioida etuuden vaikutus työttömyyspäivärahaan. Ilmoita niin Suomesta kuin ulkomailtakin saatava etuus, olipa sitten kyseessä lasten hoitoon saatu tuki tai eläke.

Jos sinulle maksetaan etuudella vähennettyä päivärahaa, kertyy päivärahan enimmäisaika silti jokaiselta maksetulta päivältä.

Sosiaalietuudet, jotka eivät vaikuta päivärahan suuruuteen:

 • Lapsilisä
 • Lasten kotihoidon tuen kunnallinen lisä
 • Asumistuki
 • Henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • Omaishoidontuki
 • Lapsen hoitotuki (korotettu hoitotuki tai erityishoitotuki sairaan lapsen hoitoon)
 • Eläkkeensaajien asumistukilain mukainen asumistuki
 • Yrittäjän lisäeläke
 • Toisen valtion lainsäädännön mukaan maksettava etuoikeutettu tulo
 • Sotilasavustus ja sotilasavustuksen asumisavustus
 • Sotilasvammalain mukainen elinkorko- ja täydennyskorko
 • Perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuolto¬eläkkeitä
 • Kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha (elinkoron perusosa)
 • Vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki
 • Vammaisetuuksista annetun lain mukainen vammaistuki
 • Tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Sosiaalietuudet, jotka vähennetään päivärahasta:

 • Lasten kotihoidon tuki (hoitoraha ja hoitolisä)
 • Joustava hoitoraha
 • Toimeentulotuki siltä ajalta, kun päivärahaa maksetaan
 • Perustulo
 • Työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke
 • Työeläkelakien mukainen osa-aikaeläke
 • Opintotuki ja asumislisä
 • Osakuntoutustuki
 • Osittainen hoitoraha
 • Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke (vapaakirjaeläke)
 • Tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Toisesta valtiosta saatu eläke tai muu etuus työkyvyttömyyden perusteella
 • Luopumiseläke
 • Pelkkä takuueläke
 • Kansaneläkelain 12 § 4 momentin mukainen sokeuden, liikunta¬kyvyttömyyden tai avuttomuuden perusteella maksettava kansaneläke
 • Sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke (elinkoron täydennyskorko), jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)

Sosiaalietuudet, jotka estävät päivärahan saamisen:

 • Vanhuuseläke
 • Varhennettu vanhuuseläke
 • Yksilöllinen varhaiseläke
 • Työttömyyseläke
 • Työuraeläke
 • Sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha tai osasairauspäiväraha
 • Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • Erityishoitoraha
 • Täysi työkyvyttömyyseläke
 • Määräaikainen täysi työkyvyttömyyseläke, joka maksetaan kuntoutustukena
 • Kuntoutusraha kuntoutuksen ajalta ja tapaturma-, liikenne- tai sotilasvammalain perusteella maksettavat ansionmenetyskorvaukset
 • Sopimusmaasta myönnetty eläke silloin, kun se on rinnastettavissa työttömyysturvalaissa tarkoitettuun vanhuuseläkkeeseen
 • Maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläke ja luopumistuki
 • Eläketuki

Yllä olevat luettelot eivät ole tyhjentäviä.