Muutoksenhaku työttömyyskassan päätökseen

Jos olet tyytymätön KOKO-kassan antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

Muutosta voi hakea vain kassan antamiin päätöksiin, ei esimerkiksi maksuilmoitukseen tai TE-toimiston antamaan lausuntoon. Jos olet eri mieltä TE-toimiston antamasta lausunnosta, pitää muutoksenhaku silloinkin kohdistaa kassan antamaan päätökseen.

KOKOn antamaan päätökseen voi hakea muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta, jonka antamaan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Muutoksenhakupyyntö toimitetaan kuitenkin aina ensin kassaan, joka lähettää muutospyynnön edelleen muutoksenhakuasteen käsiteltäväksi.

Työttömyyskassan päätös
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Vakuutusoikeus

Ohjeet muutoksenhakuun

Muutosta kassan päätökseen on haettava kirjallisesti määräajassa. Valitus tulee toimittaa kassaan 30 päivän kuluessa (myös lauantait ja sunnuntai lasketaan) siitä, kun saat päätöksen tiedoksi.

Sähköisen päätöksen tiedoksisaantipäivä on se päivä, jolloin avaat päätöksen kassan eAsioinnissa. Jos et avaa päätöstä, päätös postitetaan sinulle. Kun päätös postitetaan sinulle, tiedoksisaantipäivä on seitsemäs päivä postituspäivästä.

Toimita valitus kassaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä.

Voit toimittaa valituksen ja sen mahdolliset liitteet kassaan joko postitse tai sähköisesti.

Hakiessasi muutosta ilmoita seuraavat asiat:

  • päätöksen numero, johon haet muutosta (toimita myös kopio päätöksestä/päätöksistä, johon haet muutosta)
  • miltä kohdin vaadit päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
  • perusteet, joilla haet muutosta
  • nimesi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • valtakirja ja yhteystiedot, jos joku muu hoitaa asiaa puolestasi.

Jos kassan päätös perustuu TE-toimiston antamaan kassaa sitovaan lausuntoon, kassa lähettää muutoksenhakuasiakirjat ensin TE-toimistoon lausunnon saamista varten. Jos TE-toimisto ei muuta annettua lausuntoa, kaikki asiakirjat sekä TE-toimiston ja kassan lausunnot toimitetaan muutoksenhakuasteelle. Tässä vaiheessa saat myös asiakirjat ja lausunnot tiedoksesi, ja sinulla on vielä mahdollisuus antaa oma lausuntosi niiden perusteella suoraan muutoksenhakuasteelle. Lisälausuntoa ei toimiteta kassaan.