Sökande av ändring i arbetslöshetskassans beslut

Om du är missnöjd med ett beslut som KOKO-kassan har fattat kan du söka ändring i beslutet.

Ändring kan endast sökas i beslut som kassan fattat, inte exempelvis i betalningsmeddelande eller utlåtande som arbets- och näringsbyrån har gett. Om du är av en annan åsikt gällande ett utlåtande som arbets- och näringsbyrån gett, ska även i det fallet sökande av ändring avse det beslut som kassan fattat.

I ett beslut som KOKO har fattat kan sökande om ändring lämnas till besvärsnämnden för social tryggheten. Besvärsnämndens beslut kan överklagas till försäkringsdomstolen. Begäran om ändringssökande lämnas dock alltid först till kassan som skickar vidare begäran för handläggning av instans där ändring söks.

Arbetslöshetskassans beslut
Besvärsnämnden för social tryggheten
Försäkringsdomstolen

Instruktioner för sökande av ändring

Sökande av ändring i kassans beslut ska alltid ske skriftligen inom utsatt tidsfrist. Fristen räknas från den dag beslutet postas. Du anses ha delgivits beslutet den 7:e dagen efter att beslutet har postats. Därefter har du 30 kalenderdagar (medräknat lördagar och söndagar) på dig att lämna in ett besvär till kassan. Lämna in besväret till kassan senast på fristens sista dag under kassans öppettider.

Datum när beslutet postas     →      7 dagar (delfående)     →     30 kalenderdagar

Du kan lämna in besvär och eventuella bilagor till besväret till kassan antingen per post eller elektroniskt.

När du ansöker om ändring ska du uppge följande:

  • nummer för beslut du söker ändring i (skicka också en kopia av beslutet/besluten som du söker ändring i)
  • på vilka punkter du kräver ändring i beslut
  • vilka ändringar du kräver i beslutet
  • motiveringar till varför du söker ändring
  • ditt namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress)
  • fullmakt och kontaktuppgifter om någon annan sköter ärendet för dig.

Om kassans beslut baserar sig på arbets- och näringsbyråns utlåtande som är bindande för kassan, så skickar kassan dokumenten gällande sökande av ändring först till arbets- och näringsbyrån för att få ett utlåtande. Om arbets- och näringsbyrån inte ändrar utlåtandet skickas alla dokument samt arbets- och näringsbyråns och kassans utlåtanden till besvärsinstansen. I detta skede får du också ta del av dokumenten och utlåtandena, och du har möjlighet att ge ett eget utlåtande utifrån dem direkt till besvärsinstansen. Tilläggsutlåtandet skickas inte till kassan.