Dagpenningperiodens längd

Du kan få dagpenning i antingen 300, 400 eller 500 dagar och högst 5 dagar i veckan.

Arbetshistorik Maximitid
Högst 3 år 300 dagar
Mer än 3 år 400 dagar
Arbetsvillkoret uppfylls efter att du har fyllt 58 år och du har minst 5 års arbetshistorik under de senaste 20 åren 500 dagar

Maximitiden nollställs när du på nytt uppfyller arbetsvillkoret.

Maximitiden nollställs inte om du studerar frivilligt eller deltar i arbetskraftsutbildning. Maximitiden nollställs då först när utbildningen är klar. Maximitiden nollställs inte heller när du använder tilläggsdagar.

Om jämkad dagpenning betalas ut till dig räknas dagarna med i maximitiden. Detta sker då proportionellt. Vid jämkad dagpenning avgör dagpenningens storlek hur många dagar som räknas med i maximitiden.

Om utbetalningen av dagpenning började 31.12.2016 eller tidigare tillämpas de gamla reglerna på utbetalning av dagpenning. Enligt dem betalas arbetslöshetsdagpenning i 500 dagar om du har en arbetshistorik som är minst 3 år och 400 dagar om arbetshistoriken är under 3 år.

Anvisningar, när maximitiden är betald

1. Kontrollera om du har rätt till tilläggsdagar.

2. Skicka beslutet om indragning av inkomstrelaterad dagpenning både till FPA och arbets- och näringsbyrån.

Beslutet om att maximitiden har uppnåtts visas i eKommunikation under Lägesinformation och får det även hemskickat per post. Skicka beslutet både till FPA och arbets- och näringsbyrån.

3. Se till att jobbsökningen är giltig hos arbets- och näringsbyrån.

Lämna beslutet som du får av KOKO-kassan till arbets- och näringsbyrån, som skickar utlåtandet till FPA. Se till att jobbsökningen hela tiden är giltig så att din rätt till förmånerna fortsätter utan avbrott.

4. Ansök om arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Arbetsmarknadsstöd är den förmån man får efter att man inte längre får inkomstrelaterad dagpenning. Ansökan görs hos FPA. Arbetsmarknadsstödet är samma som grunddagpenningen, det vill säga 37,21 euro per dag under år 2023. Lite andra regler gäller för arbetsmarknadsstöd än för inkomstrelaterad dagpenning. Läs om mer FPA:s webbplats hur du ansöker om arbetsmarknadsstöd och hur det betalas ut.

5. Hur får jag tillbaka min rätt till inkomstrelaterad dagpenning?

Maximitiden nollställs och du kan få inkomstrelaterad dagpenning igen när du på nytt uppfyller arbetsvillkoret. Vilka veckor som uppfyller arbetsvillkoret framgår av det beslut om indragning av dagpenning som du fått.

6. Ska jag fortsätta att vara medlem i KOKO-kassan?

Det lönar sig inte att utträda ur kassan om du tror att du kommer att uppfylla arbetsvillkoret på nytt eller om du redan har arbetat in arbetsveckor. Arbetsvillkoret ska uppfyllas under kassamedlemskapet. Det betyder att varje arbetsvecka du gör som medlem räknas in i ditt nya arbetsvillkor. Du får tillbaka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning när arbetsvillkoret är uppfyllt.

Tilläggsdagar

Du får arbetslöshetsdagpenning längre än maximitiden, fram till slutet av den månad du fyller 65 år, om du uppfyller något av villkoren i tabellen. Dessutom ska du ha 5 års arbetshistorik under de senaste 20 åren.

Födelseår Ålder, efter vilken maximitiden har uppnåtts
1955-1956 60 år
1957-1960 61 år
1961 eller senare 62 år

Du behöver inte separat ansöka om tilläggsdagar. Skicka som vanligt en ansökan om dagpenning till kassan. Handläggaren undersöker om du har rätt till tilläggsdagar.

Maximitiden nollställs inte om du använder tilläggsdagar. Arbetslöshetsdagpenningens storlek räknas inte heller på nytt om du har rätt till tilläggsdagar.

Om du får företagares efterskyddsdagpenning från löntagarkassa har du ändå inte rätt till löntagares tilläggsdagar. Läs mer om efterskydd för företagare.

Tilläggsdagarna för utkomstskydd för arbetslösa avskaffas

Utbetalningen av tilläggsdagar i utkomstskyddet för arbetslösa upphör gradvis och ersätts av en ny omställningshelhet för personer som fyllt 55 år. Lagändringarna träder i kraft i början av år 2023.

Åldersgränsen för tilläggsdagar höjs med ett år för dem som är födda 1963 och 1964, och möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för dem som är födda 1965 och senare. Det innebär att reformen påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med år 2025, då de som är födda 1963 når den nuvarande åldersgränsen på 62 år för tilläggsdagar. Utbetalningen av tilläggsdagar upphör helt år 2030. Läs mer