Inkomster som beaktas vid jämkning

Vid jämkning beaktas vanligtvis alla inkomster som räknas till förvärvsinkomster i beskattningen. Inkomsterna beaktas vanligtvis för utbetalningsperioden. I ansökan ska du ange utfört arbete enligt dagarna du har arbetat. Kassan avgör om inkomsten ska beaktas vid jämkning och vilken period jämkningen ska avse.

Undantag till jämkning enligt utbetalningstiden är till exempel då du har förkortad arbetsvecka på grund av permittering och du samtidigt har annan inkomst från till exempel deltidsarbete eller företagsverksamhet.

Semesterersättningen och semesterpenningen för deltidsarbetet beaktas vid jämkningen för den månad som de betalas ut, även om de tjänas in under en längre tid.

Om du får lön på en gång för en period som är längre än en månad delas arbetsinkomsten i regel så att den inverkar på betalningsmånaden och lika många efterföljande månader som lön har betalats ut för.

Jämkning vid mötesarvoden
Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete
Jämkning vid inkomster av jord- och skogsbruk