Jämkning vid mötesarvoden

Mötesarvoden är vanligen inkomst som jämkas, så mötesarvodena ska anmälas till arbetslöshetskassan för alla möten där mötesarvode utbetalas. Kassan avgör huruvida det handlar om inkomst som beaktas vid jämkning.

Mötesarvodena jämkas efter betalningstidpunkten för arvodet. Anmäl dina möten och arvoden till kassan enligt tidpunkten för utbetalningen av mötesarvodet. Det skyddade beloppet beaktas i mötesarvoden liksom i all inkomst under arbetslösheten.

Inkomster av offentligrättsliga förtroendeuppdrag beaktas i regel inte vid jämkning, eftersom till exempel kommunala, statliga eller kyrkliga förtroendeuppdrag vanligtvis inte sköts inom ramen för ett arbets- eller tjänsteförhållande. Mötesarvoden från privaträttsliga sammanslutningar beaktas inte vid jämkning om betalningen av mötesarvodet inte på något sätt anknyter till ditt yrke, arbete eller näringsidkande. Därför utgör exempelvis mötesarvoden för möten i styrelse för eget bostadsaktiebolag eller i anknytning till hobbyverksamhet inte inkomst som beaktas vid jämkning. Man skall också informera arbetslöshetskassan om dessa arvoden.