Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek

Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas utifrån dina löneinkomster. I beräkningen beaktas den s.k. stabiliserade löneinkomsten.

Inkomster som beaktas

  • månads- eller timlön
  • tillägg som betalas utöver lönen (bl.a. tillägg för kvälls- och skiftarbete)
  • naturaförmåner (t.ex. telefonförmån, bilförmån, bostadsförmån)
  • ersättningar för arbetstidsförkortningar (s.k. Pekkanen-dagar)
  • semesterlön
  • resultatpremier och bonusar som har tjänats in under den period för vilken dagpenning beräknas

Inkomster som inte beaktas

  • semesterpenning
  • semesterersättning
  • engångsersättning som betalas ut när en anställning upphör
  • resultatpremier och bonusar för en period som har tjänats in under en annan period än för vilken dagpenningens storlek beräknas
  • sänkt lön för sjukdomstid

Ingendera av listorna är uttömmande.

Resultatpremier och bonusar beaktas i beräkningen av dagpenningen för samma period som de övriga stabiliserade inkomsterna som ligger till grund för dagpenningen.

Månadslön som ligger till grund för dagpenning

Den månadslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen är inte densamma som den månadslön du har. Detta beror på att ett så kallat ArPL-avdrag (3,76 % år 2024) görs från lönen när dagpenningen beräknas.

Lönen efter avdraget divideras sedan med antalet arbetsdagar under 6 månader (5 dagar i veckan d.v.s. 130 dagar) och multipliceras med det genomsnittliga antalet vardagar per månad (21,5 dagar).

Eftersom beräkningsformeln baserar sig på avdrag och genomsnittsvärden så skiljer sig den månadslön som ligger till grund för din dagpenning från den månadslön du har.

Uträkning av dagpenning

Den inkomstrelaterade dagpenningen utgör inte en direkt procentandel av din lön. Dagpenningen består av:

  • en grunddel, som motsvarar den grunddagpenning som FPA betalar
  • och en förtjänstdel som baserar sig på din löneinkomst innan du blev arbetslös.

Dessutom kan du få förhöjd dagpenning och barnförhöjning för barn under 18 år.

Förtjänstdelen utgör 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen, men för inkomster som överskrider 3 534,95 € (= 95 x grunddelen 37,21 €) är förtjänstdelen i fråga om den del av dagslönen som överskrider denna gräns 20 procent.

I beräkningsformlerna nedan används lönen 3 572,26 € som dagpenningen baseras på.

För uträkning av dagpenning används följande formel:

Grunddel 37,21 €/dag
Förtjänstdelen upp till gränsen 45 % * [(månadslön upp till 3 534,95 € /21,5) – grunddel 37,21] = 57,24
Förtjänstdelen som överskrider gränsen 20 % * [(3 572,26 € – 3 534,95 €) / 21,5] = 0,35
Totalt 37,21 € + 57,24 € + 0,35 €
Storleken på dagpenningen 94,80 €/pv

Barnförhöjning betalas till en mottagare av arbetslöshetsdagpenning som försörjer barn under 18 år.

1 barn 5,84 €/dag
2 barn 8,57 €/dag
3 eller fler barn 11,05 €/dag

Obs. Utbetalningen av barnförhöjning till utkomstskyddet för arbetslösa upphör i början av april 2024. Läs mer

Gå till Dagpenningsräknaren för att få en indikation på hur stor din ersättning kan bli.

Den förhöjda dagpenningens storlek

Du kan få förhöjd dagpenning för den tid som du deltar i en sysselsättningsfrämjande service. Procentsatserna är högre vid beräkning av förhöjd dagpenning jämfört med när vanlig inkomstrelaterad dagpenning beräknas. Förtjänstdelen utgör 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen, men för inkomster som överskrider 3 534,95 € (= 95 x grunddelen 37,21 €) är förtjänstdelen i fråga om den del av dagslönen som överskrider denna gräns 25 procent.

För att räkna ut förhöjd dagpenning används följande formel:

Grunddel 37,21 €
Förtjänstdelen upp till gränsen 55 % * [(månadslön upp till 3 534,95  € / 21,5) – grunddel 37,21 €] = 69,96 €/pv
Förtjänstdelen som överskrider gränsen 25 % * [( (3 572,26 € – 3 534,95  €) / 21,5] = 0,43 €
Totalt 37,21 € + 69,96 € + 0,43 €
Storleken på förhöjda dagpenningen 107,60 €/dag

Barnförhöjningen läggs till på den förhöjda dagpenningen på samma sätt som för den vanliga dagpenningen.

Tid för vilken dagpenningens storlek beräknas

Dagpenningens storlek beräknas utifrån den lön du har fått innan du blev arbetslös och för den tid som uppfyllt arbetsvillkoret. Med andra ord för de veckor som du under en 26 veckors period har jobbat minst 18 timmar.

I följande fall beräknas storleken på dagpenningen utifrån lönen för arbetsperioden som föregick ifrågavarande perioder:

  • tidsbegränsad lönesänkning
  • alterneringsledighet
  • partiell vårdledighet
  • deltidspension
  • delinvalidpension