Jämknings- eller ansökningsperiod

En jämkningsperiod beror på vilken lönebetalningsperiod ditt arbete har. Perioden är antingen en månad eller 4 på varandra följande kalenderveckor. Om din lön betalas månadsvis ansöks om dagpenning i månadsperioder. Om din lön betalas med 2 veckors mellanrum ansöks om dagpenning i perioder om 4 kalenderveckor. I övriga fall väljer kassan den jämkningsperiod som passar bäst för din lönebetalningsperiod så att dagpenningen kan utbetalas utan dröjsmål. Vald jämkningsperiod kan inte ändras för arbete som jämkas. Det skyddade beloppets storlek beror på jämkningsperiodens längd.

Särskild jämkningsperiod

Arbetslöshetskassan tillämpar en särskild jämkningsperiod för betalning av dagpenning om du börjar på ett deltidsarbete som varar längre än 4 veckor och ansökningstiden måste anpassas till lönebetalningsperioden. En särskild jämkningsperiod används även när din vanliga jämkningsperiod innehåller dagar som inte berättigar till dagpenning. Om du inte är berättigad till dagpenning eftersom din arbetsansökan inte är i kraft eller du inte har sökt dagpenning, tillämpas den vanliga jämkningsperioden. I dessa fall måste lönen räknas om på månadsbasis. I detta fall skiljer sig det jämkade beloppet från den lön du får.