Bilagor till ansökan om dagpenning

Ansökan om dagpenning ska kompletteras med bilagor som hänför sig till din situation. Arbetslöshetskassan har inte tillgång till de utredningar som du skickat till arbets- och näringsbyrån eftersom arbets- och näringsbyrån endast skickar det arbetskraftspolitiska utlåtandet till kassan.

När du ansöker om dagpenning via eKommunikationen finns det i slutet av ansökan en lista på den tilläggsinformation som behövs för att kunna handlägga din ansökan. Listan baserar sig på de uppgifter du gett i din ansökan.

Bilagorna behöver inte vara i original. Det går bra med en kopia. Du behöver inte på nytt skicka in de bilagor som du tidigare har lämnat till kassan eftersom de redan finns i kassan. Om det senare i samband med handläggningen av din ansökan visar sig att kassan behöver mer information så kommer handläggaren av din ansökan att kontakta dig.

Bifoga bilagor som hänför sig till din situation till din ansökan

Anställningens upphörande
Uppsägningsmeddelande och/eller avtal om anställningens upphörande om det handlar om en tillsvidareanställning. Om anställningen har varit tidsbunden finns inget särskilt uppsägningsmeddelande.

Permittering
Meddelande om permittering samt lönespecifikationer för de månader du är permitterad och för tiden mellan permitteringsperioderna. Om löneavdraget för permitteringen först har gjorts från lönen efter permitteringen ska du även skicka in den lönespecifikation där avdraget har gjorts.

Anställningsavtal
Anställnings- eller chefsavtal, utnämningsbrev, tjänsteförordnande eller arbetsgivarens skriftliga utredning över de centrala villkoren i arbetet om anställningsavtalet varit muntligt. Om anställningsavtalet har ingåtts för över 3 år sedan behöver du inte lämna in något anställningsavtal. Ett chefsavtal ska dock alltid inlämnas.

Löneintyg
Löneintyg av arbetsgivaren för minst de 26 kalenderveckor (må – sö) som föregick arbetslösheten och som uppfyller arbetsvillkoret. Bl.a. de löneposter som betalats utöver grundlönen ska vara specificerade i löneintyget. En löneintygsmall för kassan hittar du under blanketter.

Alternativt kan du skicka in lönespecifikationer så att de omfattar minst 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. Lönespecifikationerna innehåller inte nödvändigtvis all den information som arbetslöshetskassan behöver. Därför kan kassan trots lönespecifikationerna ändå behöva ett löneintyg.

Om din arbetslöshet eller permittering har börjat efter att coronaepidemin har börjat, kan du ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning på grundval av endast 13 kalenderveckor av arbete. Arbete som räknas in i arbetsvillkoret måste ha utförts under minst en kalendervecka efter 1.3.2020 och den första utbetalningsdagen för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska vara senast 31.12.2020. I det här fallet kan du skicka in löneintyg (eller specifikationer) för endast 13 kalenderveckor. Se artikeln.

Skattekort
Vi rekommenderar att du lämnar in ett ändringsskattekort för förmån. Då kan förskottsinnehållningen verkställas enligt skatteprocenten på skattekortet. Om kassan använder ett skattekort för lön och skatteförvaltningens elektroniska direktöverföring av uppgifter så är skatteprocenten minst 25 %. Skattekortet behöver inte lämnas in om du vill att direktöverföringsuppgifterna används. Mer information: beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Deltidsarbete
Om du arbetar deltid, skicka anställningsavtal och lönebesked till kassan om lön har betalats under ansökningsperioden. Arbetade timmar under ansökningsperioden ska antecknas i ansökan.

Företagskopplingar
Om du är eller har varit verkställande direktör, styrelseledamot eller delägare i ett företag från vilket du har blivit arbetslös, ska du till din ansökan bifoga en delägarförteckning. Av den ska alla delägare i företaget och ägandeförhållanden under de senaste 28 månaderna framgå.

Företagsverksamhet
Om du har närings- eller yrkesverksamhet eller jord- eller skogsbruksverksamhet ska du till din ansökan bifoga en kopia av det senaste fastställda skattebeslutet inklusive specifikationsdelen samt en kopia av delägarförteckningen. Om verksamheten är nystartad och det på skattebeslutet inte finns uppgifter för minst ett halvt år ska du i stället för skattebeslutet skicka en specifikation på inkomster och utgifter för företagsverksamheten som baserar sig på bokföringen. Om din företagsverksamhet är i aktiebolagsform ska du i stället för företagets bokföring lämna in en uppgift om hur mycket förvärvsinkomster du har tagit ut från företaget. Uppgifterna ska vara från början av företagsverksamheten som bisyssla. Du ska alltid meddela KOKO-kassan och arbets- och näringsbyrån om företagsverksamhet, även om verksamheten inte ger några inkomster.

Pensioner och andra förmåner
Om du får en förmån, det senaste beslutet om att sådan beviljats. Meddela också kassan om ansökningar om och ändringar i förmåner. Detta gäller även förmåner som du själv betalat eller som arbetsgivaren har ordnat.

Studier
Intyg om studier, t.ex. examensbevis och studieregisterutdrag, om du har studerat under den period som ingår i arbetsvillkoret eller efter det.

Arbete utlands
Om du har varit utsänd arbetstagare utomlands ska du skicka in dokument som styrker att du är en utstationerad arbetstagare. Skicka också in ett ArPL-löneintyg, det vill säga ett intyg över den försäkringslön på vilken de finländska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna har innehållits.

Om du har anställts på plats inom EU-området ska du skicka in anställningsuppgifterna med en U1-blankett som fås av myndigheterna i det land du arbetat i.