Bilagor till ansökan om dagpenning

Ansökan om dagpenning ska kompletteras med bilagor som hänför sig till din situation. Arbetslöshetskassan har inte tillgång till de utredningar som du skickat till arbets- och näringsbyrån eftersom arbets- och näringsbyrån endast skickar det arbetskraftspolitiska utlåtandet till kassan.

När du ansöker om dagpenning via eKommunikationen finns det i slutet av ansökan en lista på den tilläggsinformation som behövs för att kunna handlägga din ansökan. Listan baserar sig på de uppgifter du gett i din ansökan.

Bilagorna behöver inte vara i original. Det går bra med en kopia. Du behöver inte på nytt skicka in de bilagor som du tidigare har lämnat till kassan eftersom de redan finns i kassan. Om det senare i samband med handläggningen av din ansökan visar sig att kassan behöver mer information så kommer handläggaren av din ansökan att kontakta dig.

Bifoga bilagor som hänför sig till din situation till din ansökan

Anställningens upphörande
Uppsägningsmeddelande och/eller avtal om anställningens upphörande om det handlar om en tillsvidareanställning. Om anställningen har varit tidsbunden finns inget särskilt uppsägningsmeddelande.

Permittering
Meddelande om permittering

Anställningsavtal
Om du har arbetat som chef ska du skicka in chefsavtalet. Om din anställning har pågått i mer än tre år eller om du är permitterad behöver du inte skicka in något anställningsavtal. Chefsavtal behövs dock alltid. Om du arbetar deltid ska du skicka in ett anställningsavtal till kassan.

Löneintyg
Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret är inte alltid tillräckliga. I så fall ber vi dig om mer detaljerad information eller ett löneintyg från arbetsgivaren när vi behandlar din ansökan. Om du vill kan du i samband med ansökan skicka in löneintyg eller löneutdrag för de 26 kalenderveckor (ca 6 månader) som föregår arbetslösheten.

Skattekort
Vi rekommenderar att du lämnar in ett ändringsskattekort för förmån. Då kan förskottsinnehållningen verkställas enligt skatteprocenten på skattekortet. Om kassan använder ett skattekort för lön och skatteförvaltningens elektroniska direktöverföring av uppgifter så är skatteprocenten minst 25 %. Skattekortet behöver inte lämnas in om du vill att direktöverföringsuppgifterna används. Mer information: beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Deltidsarbete
Om du arbetar deltid ska du skicka in ett anställningsavtal till kassan. Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret är inte alltid tillräckliga. I så fall kommer vi att be dig om mer detaljerad information eller löneutdrag. Om du vill kan du lämna in löneutdrag i samband med ansökan.

Företagskopplingar
Om du är eller innan arbetslösheten har varit VD, styrelseledamot eller delägare i företaget, ange din ägarandel i företaget i tilläggsuppgifterna i ansökan. Beakta även indirekt ägande, t.ex. genom ett annat företag.

Företagsverksamhet
Om du har affärsverksamhet, yrkesverksamhet, jord- eller skogsbruksverksamhet, leverera det senast bekräftade personliga skattebeslutet till kassan. Om verksamheten precis har inletts och skattebeslutet inte innehåller information om verksamheten under minst sex månader, lämna i stället för skattebeslutet in en månatlig bokföring över företagsverksamhetens inkomster och kostnader från början av verksamheten.

Om din företagsverksamhet är i aktiebolagsform ska du i stället för företagets bokföring lämna in en uppgift om hur mycket förvärvsinkomster du har tagit ut från företaget. Uppgifterna ska vara från början av företagsverksamheten som bisyssla. Du ska alltid meddela KOKO-kassan och arbets- och näringsbyrån om företagsverksamhet, även om verksamheten inte ger några inkomster.

Pensioner och andra förmåner
Om du får en förmån, det senaste beslutet om att sådan beviljats. Meddela också kassan om ansökningar om och ändringar i förmåner. Detta gäller även förmåner som du själv betalat eller som arbetsgivaren har ordnat.

Studier
Intyg om studier, t.ex. examensbevis och studieregisterutdrag, om du har studerat under den period som ingår i arbetsvillkoret eller efter det.

Arbete utlands
Om du har varit utsänd arbetstagare utomlands ska du skicka in dokument som styrker att du är en utstationerad arbetstagare. Om du har anställts på plats inom EU-området ska du skicka in anställningsuppgifterna med en U1-blankett som fås av myndigheterna i det land du arbetat i.