Bilagor till ansökan om dagpenning

Ansökan om dagpenning ska kompletteras med bilagor som hänför sig till din situation. Arbetslöshetskassan har inte tillgång till de utredningar som du skickat till arbets- och näringsbyrån eftersom arbets- och näringsbyrån endast skickar det arbetskraftspolitiska utlåtandet till kassan.

När du ansöker om dagpenning via eKommunikationen finns det i slutet av ansökan en lista på den tilläggsinformation som behövs för att kunna handlägga din ansökan. Listan baserar sig på de uppgifter du gett i din ansökan.

Bilagorna behöver inte vara i original. Det går bra med en kopia. Du behöver inte på nytt skicka in de bilagor som du tidigare har lämnat till kassan eftersom de redan finns i kassan. Om det senare i samband med handläggningen av din ansökan visar sig att kassan behöver mer information så kommer handläggaren av din ansökan att kontakta dig.

Bifoga bilagor som hänför sig till din situation till din ansökan

Anställningens upphörande
Uppsägningsmeddelande och/eller avtal om anställningens upphörande om det handlar om en tillsvidareanställning. Om anställningen har varit tidsbunden finns inget särskilt uppsägningsmeddelande.

Permittering
Meddelande om permittering

Anställningsavtal
Om du har arbetat som chef ska du skicka in chefsavtalet. Om din anställning har pågått i mer än tre år eller om du är permitterad behöver du inte skicka in något anställningsavtal. Chefsavtal behövs dock alltid. Om du arbetar deltid ska du skicka in ett anställningsavtal till kassan.

Löneintyg
Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret är inte alltid tillräckliga. I så fall ber vi dig om mer detaljerad information eller ett löneintyg från arbetsgivaren när vi behandlar din ansökan. Om du vill kan du i samband med ansökan skicka in löneintyg eller löneutdrag för de 26 kalenderveckor (ca 6 månader) som föregår arbetslösheten.

Skattekort
Vi rekommenderar att du lämnar in ett ändringsskattekort för förmån. Då kan förskottsinnehållningen verkställas enligt skatteprocenten på skattekortet. Om kassan använder ett skattekort för lön och skatteförvaltningens elektroniska direktöverföring av uppgifter så är skatteprocenten minst 25 %. Skattekortet behöver inte lämnas in om du vill att direktöverföringsuppgifterna används. Mer information: beskattning av inkomstrelaterad dagpenning

Deltidsarbete
Om du arbetar deltid ska du skicka in ett anställningsavtal till kassan. Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret är inte alltid tillräckliga. I så fall kommer vi att be dig om mer detaljerad information eller löneutdrag. Om du vill kan du lämna in löneutdrag i samband med ansökan.

Företagskopplingar
Om du är eller innan arbetslösheten har varit VD, styrelseledamot eller delägare i företaget, ange din ägarandel i företaget i tilläggsuppgifterna i ansökan. Beakta även indirekt ägande, t.ex. genom ett annat företag.

Företagsverksamhet
Om du har affärsverksamhet, yrkesverksamhet, jord- eller skogsbruksverksamhet, leverera det senast bekräftade personliga skattebeslutet till kassan. Om verksamheten precis har inletts och skattebeslutet inte innehåller information om verksamheten under minst sex månader, lämna i stället för skattebeslutet in en månatlig bokföring över företagsverksamhetens inkomster och kostnader från början av verksamheten.

Om din företagsverksamhet är i aktiebolagsform ska du i stället för företagets bokföring lämna in en uppgift om hur mycket förvärvsinkomster du har tagit ut från företaget. Uppgifterna ska vara från början av företagsverksamheten som bisyssla. Du ska alltid meddela KOKO-kassan och arbets- och näringsbyrån om företagsverksamhet, även om verksamheten inte ger några inkomster.

Pensioner och andra förmåner
Om du får en förmån, det senaste beslutet om att sådan beviljats. Meddela också kassan om ansökningar om och ändringar i förmåner. Detta gäller även förmåner som du själv betalat eller som arbetsgivaren har ordnat.

Studier
Intyg om studier, t.ex. examensbevis och studieregisterutdrag, om du har studerat under den period som ingår i arbetsvillkoret eller efter det.

Arbete utlands
Om du har varit utsänd arbetstagare utomlands ska du skicka in dokument som styrker att du är en utstationerad arbetstagare. Om du har anställts på plats inom EU-området ska du skicka in anställningsuppgifterna med en U1-blankett som fås av myndigheterna i det land du arbetat i.

 

Se även vanliga frågor och svar om ämnet:

Bilagorna till ansökan om dagpenning behöver inte vara i original. Det går bra med kopior.

Efter att du skickat in din ansökan kommer systemet automatiskt att begära alla bilagor som eventuellt behövs vid behandlingen. Du kan tillägga bilagor till ansökan här: Bilagor till ansökan om dagpenning

Du kan även skicka in ytterligare uppgifter i efterhand i eKommunikationen via fliken Bilagor: klicka först Skicka-knappen, varefter du kan välja och skicka in de filer du vill från din dator.

Systemet begär automatiskt alla eventuella bilagor som behövs för behandling och ibland kan begäran vara onödig om till exempel bilagorna redan har skickats in i förväg. Om du vet att du redan har skickat in bilagan till arbetslöshetskassan behöver du inte bry dig om begäran.

Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret är dock inte alltid tillräckliga. I så fall ber vi dig om mer detaljerad information eller ett löneintyg från arbetsgivaren när vi behandlar din ansökan. Om du vill kan du i samband med ansökan skicka in ett löneintyg eller löneutdrag för de 26 kalenderveckor (ca 6 månaderna) som föregår arbetslösheten.

Under bilagor till ansökan om dagpenning kan du se vilka utredningar du ska skicka till kassan för handläggningen av din ansökan. När du skickar din första ansökan via eKommunikation visas i slutet av ansökan en lista över de bilagorna som behövs. Listan baserar sig på de uppgifter du har lämnat i ansökan. Du kan skicka bilagorna via eKommunikation.

Om du inte har tillgång till alla bilagor när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning går det bra att bifoga dem senare till ansökan. En handläggare kommer att kontakta dig om ytterligare information krävs för ansökan.

Kassan behöver anställningsavtalet för att kontrollera anställningsvillkoren. Med hjälp av anställningsavtalet kontrollerar kassan till exempel vilken längd anställningen ursprungligen var tänkt att ha, arbetstider och den uppsägningstid som tillämpas i anställningen. Huruvida det handlar om en anställning framgår också bara av anställningsavtalet.

Om anställningen har börjat för 3 år sedan eller tidigare behöver man i regel inte lämna in något anställningsavtal. Undantag är dock direktörsavtal, som alltid ska skickas till kassan.

Om anställningsavtalet har ingåtts muntligen ska arbetsgivarens utredning över centrala villkor i anställningsförhållandet skickas till kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. Vid förskottsinnehållningen används antingen det ändringsskattekort som du ansökt om för förmån eller skattekortet för lön.

Arbetslöshetskassan får uppgifter i skattekortet för lön i regel direkt av skattemyndigheten. I några fall måste vi kanske begära om skattekortet av kunden. Om ditt skattekort för lön används vid beskattning av din inkomstrelaterade dagpenning så innehålls alltid minst 25 %, även om den skatteprocent som angetts i skattekortet skulle vara lägre.

Om du får dagpenning rekommenderas att du ansöker om ett ändringsskattekort för förmån. Då används den skatteprocent som står på skattekortet. Samtidigt förvissar du dig om att få korrekt skatteprocent för den inkomstrelaterade dagpenningen. Kom ihåg att kontrollera totalinkomster i synnerhet mot slutet av året, så att inkomstgränsen i ändringsskattekortet inte överskrids.

När du beställer ett ändringsskattekort för i MinSkatt, övergår skattekortet automatiskt till kassan inom två vardagar och du behöver inte skicka det skilt. Välj KOKO-kassan som betalaren av förmånen.

Läs mer om beskattning av inkomstrelaterad dagpenning.

När en visstidsanställning börjar avtalas det vilken dag anställningen upphör. Därför ges inget särskilt meddelande om anställningens upphörande, och då behöver inte heller något sådant meddelande lämnas till kassan.