Rörlighetsunderstöd

Syftet med rörlighetsunderstödet är att uppmuntra mottagandet av arbete på ett längre avstånd hemifrån. Rörlighetsunderstödet används för att ersätta kostnader som arbetsresor eller en flytt medför.

Du kan få rörlighetsunderstöd om

  • du har rätt till dagpenning strax innan din anställning börjar (även under självrisktiden eller under den tid arbets- och näringsbyrån har ålagt en karens eller ålagt dig en skyldighet att vara i arbete)
  • din nya anställning varar i minst 2 månader
  • din resa till och från arbetsplatsen tar över 3 timmar/dag vid heltidsarbete eller över 2 timmar/dag vid deltidsarbete
  • du deltar i en arbetsrelaterad utbildning som varar i minst 2 månader och där resan till och från utbildningen tar över 3 timmar i dagen (om den arbetsrelaterade utbildningen är på heltid) och 2 timmar (om den arbetsrelaterade utbildningen är på deltid)

Under permitteringen kan du få rörlighetsunderstöd endast om du börjar jobba hos en annan arbetsgivare.

Även om du exempelvis på grund av självrisktid inte skulle ha rätt inkomstrelaterad dagpenning, ska du ansöka om både rörlighetsunderstöd och dagpenning. Kassan kan då utreda om du har rätt till dagpenning och rörlighetsunderstöd. I restiden ingår byte av transportmedel med väntetider, men exempelvis inte den tid som går till att föra barnen till dagvård.

Transportmedel

Restiden räknas enligt det snabbaste transportmedlet som finns till förfogande. Restiden räknas enligt kollektivtrafiken om du inte äger en bil och enligt bilens körtid om du har en egen bil. Du måste inte skaffa en egen bil för att få rörlighetsunderstöd.

Ansöka om rörlighetsunderstöd

Det finns en retroaktiv ansökningstid på 3 månader för rörlighetsunderstöd. Ansök alltså om rörlighetsunderstöd senast inom 3 månader efter att anställningsförhållandet har inletts.

Skicka in en ansökan om rörlighetsunderstöd till KOKO-kassa via eKommunikationen som en bilaga. Bifoga en kopia av anställningsavtalet till din ansökan.

Rörlighetsunderstödets storlek och längden av perioden för rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstödet är lika med grunddagpenningen, det vill säga 37,21 € per dag år 2024 (cirka 800 € per månad). Rörlighetsunderstödet är en skattepliktig förmån.

Man kan få en barnförhöjning till rörlighetsunderstödet. Barnförhöjning betalas då man försörjer barn under 18 år.

Storleken på barnförhöjningen är
5,84 euro för ett barn
8,57 euro för två barn
11,05 euro för tre eller flera barn

Barnförhöjningen bestäms enligt hur många barn du har då du börjar få rörlighetsunderstöd. Obs. Utbetalningen av barnförhöjning upphör i början av april 2024. Läs mer

Du kan få förhöjt rörlighetsunderstöd om din arbetsplats är belägen mer än 200 km från din tidigare bostadsort. Storleken på förhöjningsdelen är 5,29 euro i dagen.

Längden på understödsperioden beror på längden på anställningsförhållandet och den kan vara 30, 45 eller 60 dagar. Eftersom understödet betalas högst 5 dagar i veckan från början av anställningen så varierar antalet dagar som utbetalas.

Arbetsförhållandets minimilängd Understödsperiod Antalet dagar som utbetalas
2 månader 30 dagar 22-24 dagar
3 månader 45 dagar 33-35 dagar
4 månader 60 dagar 44-45 dagar

Rörlighetsunderstödet betalas i efterskott per betalningsperiod. Betalningsperioden börjar alltid från början av anställningsförhållandet.

Om du har ett deltidsarbete så betalas rörlighetsunderstöd endast för utförda arbetsdagar. Arbetet är ett deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av maximiarbetstiden för heltidsarbete.

Rörlighetsunderstödet ansöks om en gång på förhand, men betalas ut retroaktivt i perioder. Den första perioden är 2 veckor och därefter sker utbetalningen i 4 veckors perioder.