Studier med hjälp av utkomstskydd

Du kan studera och samtidigt få inkomstrelaterad dagpenning medan du är arbetslös, om du avtalar om studierna med arbets- och näringsbyrån. Informera arbets- och näringsbyrån om dina studier innan du påbörjar eller fortsätter studierna.

Med tanke på arbetslöshetsförmånen kan det vara fråga om studier på heltid eller deltid eller kortvariga studier. Under vissa förutsättningar kan du slutföra studier som du påbörjat tidigare, eller så kan du inleda helt nya studier.

Du kan också delta i annan service som främjar din sysselsättning. Servicen kan handla om verksamheter eller utbildning.

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas när du slutfört dina studier på heltid, då du inte varit berättigad till dagpenning och du har uppfyllt medlemskaps– och arbetsvillkoret.

Studier på heltid

Om målet för dina studier är t.ex.

  • yrkeshögskoleexamen
  • högre yrkeshögskoleexamen eller
  • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet,

är det fråga om studier på heltid när det gäller utkomstskyddet, oavsett hur omfattande eller bindande studierna är. Om arbets- och näringsbyrån har gett ett utlåtande om studier på heltid, kan kassan inte betala dagpenning till dig. Arbets- och näringsbyrån kan också under vissa förutsättningar betrakta studier på heltid som studier på deltid.

Studier på deltid

Om du har inlett självständiga studier medan du arbetade, kan du fortsätta dessa studier som arbetslös och få arbetslöshetsdagpenning. Arbets- och näringsbyrån ska då anse att dina studier sker på deltid. Även t.ex. kurser på medborgar- och arbetarinstitut kan betraktas som studier på deltid.

Studier på heltid kan också anses vara studier på deltid, om du samtidigt har blivit sysselsatt inom avlönat arbete eller företagsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån avgör detta och för utbetalning av dagpenning behöver kassan ett utlåtande från arbets- och näringsbyrån om studier på deltid. Om arbets- och näringsbyrån anser att det är fråga om studier på deltid, kan dagpenning betalas till dig under studietiden.

Kortvariga studier

Kortvariga studier, dvs. sådana som pågår i högst 6 månader, kan avläggas med arbetslöshetsförmån, om

  • du är minst 25 år gammal och
  • studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamheten.

Studierna kan bedrivas antingen på heltid eller deltid. Arbets- och näringsbyrån avgör huruvida det är fråga om kortvariga studier, så informera arbets- och näringsbyrån om studierna innan du påbörjar eller fortsätter dem.

Om det är fråga om studier som du bedrivit tidigare, ska det i regel ha gått minst ett år sedan studierna avbröts. Du kan alltså t.ex. slutföra oavslutade studier. Under kortvariga studier är du fortfarande skyldig att söka och ta emot arbete samt delta i sysselsättningsfrämjande service när den erbjuds.

Sysselsättningsfrämjande service

Dagpenning kan utbetalas under tiden för s.k. sysselsättningsfrämjande service som avtalats med arbets- och näringsbyrån. Exempel på sådan service är:

  • frivilliga studier
  • arbetskraftsutbildning
  • jobbsökarträning
  • arbetsprövning
  • karriärträning

För betalning av dagpenning krävs ett utlåtande av arbets- och näringsbyrån för tiden för sysselsättningsfrämjande service. Se till att jobbsökningen är giltig under utbildningen.

Under tiden för studier får du samma dagpenning från kassan som om du är arbetslös arbetssökande. Därutöver kan du få en förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning för en del tjänster. Undantagsvis kan dagpenning betalas under tiden för studier trots karens och självrisktid, även om övriga begränsningar för att få dagpenning gäller.

Om du har fyllt 60 år och deltar i sysselsättningsfrämjande service som arrangerats på basis av TE-byråns sysselsättningsskyldighet, räknas tiden som tid som uppfyller arbetsvillkoret.

Under frivilliga studier och arbetskraftsutbildning räknas inte din dagpenning om, och maximitiden kan inte börja om från början även om ditt arbetsvillkor skulle uppfyllas. Dagpenningen kan räknas om och maximitiden börja om från början först när studierna är klara.

Maximitiden förbrukas under studier

Maximitiden för din dagpenning förbrukas under studier. Utbetalningen av dagpenning upphör när din maximitid har löpt ut, även om studierna pågår.

Under frivilliga studier och arbetskraftsutbildning räknas inte din dagpenning om, och maximitiden kan inte börja om från början även om ditt arbetsvillkor skulle uppfyllas. Dagpenningen kan räknas om och maximitiden börja om från början först när studierna är klara.

Inverkan av frånvaro på dagpenning

Dagpenning kan betalas till dig även för frånvarodagar under tiden för arbetskraftsutbildning och frivilliga studier. Dagpenning för frånvarodagar från övriga studier kan endast betalas om orsaken är

arbetsoförmåga (frånvaro under högst 3 dagar, från 4:e dagen ska ett läkarintyg finnas)
sjukt barn som är under 10 år (frånvaro högst 4 dagar)
arbetsintervju eller därmed jämförbar orsak som gäller sysselsättning.

Förhöjd förtjänstdel

Förhöjd förtjänstdel betalas högst 200 dagar under dina studier under arbetslöshetspenningens maximitid. Om din maximitid börjar från början, har du också tillgång till 200 dagars förhöjd förtjänstdel på nytt. Betalning av förhöjd förtjänstdel kräver att du har avtalat om utbildningen med arbets- och näringsbyrån i din sysselsättningsplan.

Du kan få förhöjd förtjänstdel under tiden för studier, även om studier inte förekommer varje vardag. Du kan alltså få förhöjd förtjänstdel även för tiden mellan studier, om denna tid uppgår till högst 7 kalenderdagar.

Beloppet för förhöjd förtjänstdel beräknas på den lön som ligger till grund för din dagpenning.

Läs mer om dagpenningens storlek och längd och dagpenningsräknare.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättningar är skattefri inkomst och kan betalas när du deltar i arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning, arbetsprövning eller karriärträning. När det gäller frivilliga studier betalas kostnadsersättning inte, om studierna har inletts 1.1.2017 eller senare.

Kostnadsersättningen uppgår till 9 euro per betalningsdag. Förhöjd kostnadsersättning är 18 euro per betalningsdag. Den betalas om din studieplats befinner sig utanför ditt pendlingsområde eller utanför din hemkommun och medför logikostnader.

Kostnadsersättning betalas för dagar du deltar i studier. Under tiden för arbetskraftsutbildning betalas kostnadsersättning också för frånvarodagar. För semestertider har du ingen rätt till kostnadsersättning.