Päivärahahakemuksen liitteet

Täydennä päivärahahakemustasi tilannettasi koskevilla liitteillä. TE-toimistoon toimittamasi selvitykset eivät ole työttömyyskassan käytettävissä, sillä TE-toimisto lähettää kassaan ainoastaan työvoimapoliittisen lausunnon.

Kun haet päivärahaa eAsioinnin kautta, hakemuksesi loppuun tulee liitelistaus tarvittavasta lisätiedoista, joita tarvitaan antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi käsittelemiseksi.

Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäiskappaleita, kopio riittää. Sinun ei tarvitse toimittaa uudelleen kassaan jo aiemmin lähettämiäsi liitteitä, vaan ne löytyvät kassasta. Jos hakemuksesi käsittelyn yhteydessä ilmenee tarve lisätiedoille, hakemuksesi käsittelijä on yhteydessä sinuun.

Toimita hakemukseesi tilannettasi koskevat liitteet

Työsuhteen päättyminen
Toistaiseksi voimassa olleen työsuhteen irtisanomisilmoitus ja/tai sopimus työsuhteen päättämisestä. Jos työsuhteesi on ollut määräaikainen, erillistä päättymisilmoitusta ei ole.

Lomautus
Lomautustilanteessa hakemuksen liitteiksi riittävät tällä hetkellä lomautusilmoitus, palkkatodistus 26 lomautusta edeltävältä kalenteriviikolta sekä palkkalaskelmat lomautuskuukausilta, jos olet osittain lomautettu. Jos sinulla on lomautettuna yritystoimintaa, katso ohje liitteistä Yritystoiminta-otsikon alta.

Työsopimus
Työ- tai johtajasopimus, nimittämiskirja, virkamääräys tai työnantajan selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos työsopimus on ollut suullinen. Yli 3 vuotta sitten tehtyjä työsopimuksia ei tarvitse toimittaa, mutta johtajasopimus on kuitenkin aina toimitettava.

Palkkatodistus
Työnantajan täyttämä palkkatodistus työttömyyttä edeltävältä, vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta (ma-su). Palkkatodistuksessa tulee olla eritellysti mm. peruspalkan lisäksi maksetut palkkaerät. Palkkatodistuspohja työttömyyskassaa varten löytyy lomakkeista.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa kassaan palkkalaskelmia siten, että ne kattavat vähintään 26 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa. Palkkalaskelmissa ei välttämättä ole kaikkia työttömyyskassan tarvitsemia tietoja, joten kassa voi tarvita palkkalaskelmista huolimatta myös palkkatodistuksen.

Jos työttömyytesi tai lomautuksesi on alkanut koronaepidemian alettua, sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan vain 13 kalenteriviikon työskentelyn perusteella. Työssäoloehtoa kerryttävää työtä tulee olla tehty vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksettava päivä oltava viimeistään 31.12.2020. Tässä tapauksessa voit toimittaa palkkatodistuksen (tai laskelmat) vain 13 kalenteriviikolta. Katso tiedote.

Verokortti
Suosittelemme toimittamaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys voidaan toimittaa verokortin mukaisella veroprosentilla. Palkkaverokorttia ja verohallinnon sähköisiä suorasiirtotietoja käytettäessä veroprosentti on vähintään 25 %. Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos haluat käytettävän suorasiirtotietoja. Lisätietoja: ansiosidonnaisen päivärahan verotus

Osa-aikatyö
Jos teet osa-aikatyötä, toimita kassaan työsopimus ja palkkalaskelma, jos palkkaa on maksettu hakujakson aikana. Hakemukseen tulee merkitä hakujaksolla tehdyt työtunnit.

Yritysyhteydet
Jos toimit tai olet toiminut ennen työttömyyttä toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä tai osakkaana yrityksessä, tulee hakemukseen liittää yrityksen osakasluettelo, josta käy ilmi kaikki yrityksen osakkaat ja omistussuhteet viimeisen 28 kuukauden ajalta.

Yritystoiminta
Jos sinulla on liike-, ammatti-, maa- tai metsätaloustoimintaa, toimita kassaan viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosalla sekä kopio osakasluettelosta. Jos toiminta on vasta alkanut eikä verotuspäätöksellä ole vähintään puolen vuoden ajalta tietoja toiminnasta, toimita verotuspäätöksen sijaan kirjanpitoosi perustuva erittely yritystoiminnan tuloista ja menoista.

Jos yritystoimintasi on osakeyhtiömuotoinen, kassaan tulee toimittaa yrityksen kirjanpidon sijaan tieto yrityksestä ansiotuloina nostamistasi tuloista. Tiedot tulee olla sivutoimisen yritystoiminnan alusta alkaen. Yritystoiminnasta on aina ilmoitettava KOKO-kassaan ja  TE-toimistoon, vaikka toiminnasta ei olisikaan tuloja.

Eläkkeet ja muut etuudet
Viimeisin etuuden myöntöpäätös, jos saat etuutta. Myös etuuden hakemisesta ja muutoksista tulee ilmoittaa kassaan. Tämä koskee myös itse maksettuja ja työnantajan järjestämiä etuuksia.

Opiskelu
Todistus opiskelusta, kuten tutkintotodistus ja opintorekisteriote, jos olet opiskellut työssäoloehtoon sisältyvän työskentelyn aikana tai sen jälkeen.

Ulkomailla työskentely
Jos olet ollut lähetettynä työntekijänä ulkomailla, toimita lähetetyn työntekijän statuksesi myöntöpäätös. Toimita työstäsi myös TyEL-palkkatodistus eli todistus vakuutuspalkasta, josta on pidätetty Suomen eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Jos olet työskennellyt paikalta palkattuna EU-alueella, toimita työskentelytiedot kassaan U1-lomakkeella työskentelymaan viranomaiselta.

Katso myös: Usein kysytyt kysymykset: Päivärahahakemuksen liitteet