III Ansökan och utbetalning av förmån

9 § Av kassan betalda förmåner

Kassan beviljar till sina medlemmar inkomstrelaterad dagpenning samt övriga förmåner som hör till kassans verksamhetsområde i enlighet med gällande bestämmelser.

Om ansökning och betalning av förmåner som beviljas av kassan samt beslut föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i övrig lagstiftning som reglerar kassans verksamhet.

10 § Sökande av ändring till kassans beslut
Den som är missnöjd med kassans beslut får söka ändring i det hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden får söka ändring i det hos försäkringsdomstolen. Besvärsskriften ska lämnas in till kassan inom 30 dagar från att ändringssökanden fick del av beslutet.

I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.