V Särskilda bestämmelser

24 § Övervakning av arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassans tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

25 § Statsrådets beslut och lagändringar

Om lagen eller förordningen om arbetslöshetskassor, de lagar eller förordningar som gäller förmåner som kassan betalar eller annan lagstiftning som hör till kassans verksamhetsområde ändras, har kassans styrelse rätt att genomföra motsvarande ändringar i dessa stadgar.

Ändringar av dessa stadgar i andra än i 1 momentet nämnda situationer eller upplösning av kassan i andra än i 13 § 4 momentet nämnda situationer kräver ett beslut av kassamötet som har fattats med kvalificerad (2/3) majoritet.

26 § Överlåtelse av medel vid upplösning av kassan

Om beslut har fattats om att upplösa eller nedlägga kassan ska de kvarstående medlen efter att skulderna har betalats och de övriga fordringarna har uppfyllts överlämnas till att användas som studiepenning för utbildning av medlemmarna. För detta ändamål ska en stiftelse eller en separat fond inom en redan existerande stiftelse grundas, vilkas stadgar bestäms av det kassamöte som har beslutat om upplösningen av kassan.

27§ Övriga tillämpningar

I övrigt iakttas vad den gällande lagen och förordningen om arbetslöshetskassor samt övriga bestämmelser gällande kassans verksamhetsområde stadgar.