V Erityisiä määräyksiä

24 § Työttömyyskassojen valvonta

Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

25 § Valtioneuvoston päätökset ja lain muutokset

Jos kassan maksamia etuuksia koskevia lakeja tai asetuksia tai työttömyyskassalakia tai –asetusta tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainituissa tapauksissa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 13 § 4 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

26 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan käytettäväksi jäsenten koulutukseen opintorahoina. Tätä tehtävää varten on perustettava säätiö tai johonkin olemassa olevaan säätiöön erillinen rahasto, jonka säännöt määrää purkamisesta päättävä kassan kokous.

27§ Muut sovellutukset

Muutoin noudatetaan, mitä voimassa olevassa työttömyyskassalaissa ja -asetuksessa sekä muissa kassan toimialaan kuuluvissa säännöksissä säädetään.