II Medlemskap

2 § Villkor för medlemskap

Som medlem i kassan godkänns en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och

  • har avlagt en ingenjörs- eller byggnadsarkitektexamen vid en teknisk läroanstalt eller yrkeshögskola eller tradenomexamen vid en yrkeshögskola,
  • har avlagt en teknisk-vetenskaplig universitetsexamen eller universitetsexamen i ekonomiska vetenskaper,
  • har avlagt en universitetsexamen inom farmaci eller en filosofie kandidatexamen i matematisk-naturvetenskapliga ämnen,
  • har avlagt en högre examen i socialt arbete eller sociala vetenskaper, eller
  • har avlagt en examen som motsvarar dessa tidigare nämnda, en examen med jämförbar behörighet eller en högre examen inom samma bransch, eller
  • som arbetar med likadana s.k. högre funktionärs-, chefs- eller expertuppgifter,

och som inte har fyllt 68 år och som i övrigt uppfyller kassans villkor.

Med beaktande av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor kan också lönearbetare som studerar till ovan nämnda yrken antas som medlemmar av arbetslöshetskassan.

Såsom lönearbetare betraktas en löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för någon annans räkning.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa.

En skriftlig ansökan om medlemskap i kassan ska riktas till kassadirektören eller till ett ombud som har utnämnts av styrelsen. Medlemskapet godkänns av kassadirektören eller av ett ombud som har utnämnts av styrelsen.

Medlemskapet i kassan börjar tidigast den dag då den skriftliga ansökan har tagits emot.

3 § Utträde ur kassan

Om en medlem vill utträda ur kassan ska han eller hon skriftligen meddela detta till kassadirektören eller till ett ombud som styrelsen har bemyndigat. Utträdet träder i kraft tidigast från den dag anmälan mottagits eller vid en senare tidpunkt som angivits i anmälan.

Medlemskapet i arbetslöshetskassan upphör dock senast i slutet av den kalendermånad då medlemmen fyller 68 år.

4 § Uteslutning ur kassan

Kassadirektören kan efter att ha hört medlemmen ge en anmärkning eller varning eller utesluta en medlem som:

  1. vid sitt inträde har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;
  2. svikligen har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit en omständighet som är av betydelse för erhållandet av eller storleken på en förmån som hör till kassans verksamhetsområde; samt
  3. som vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelade föreskrifter.

Om en medlem inte har betalt sin medlemsavgift under kalenderåret på det sätt som kassans styrelse bestämmer, kan kassadirektören utesluta honom eller henne ur kassan från början av det kalenderår då medlemsavgifterna är obetalda.

En medlem som blir företagare kan behålla sitt medlemskap i arbetslöshetskassan under högst 18 månader efter att företagsverksamheten har inletts.

Kassadirektören kan utesluta en medlem som inte längre uppfyller villkoren för medlemskap enligt 2 §.

Om en medlem är missnöjd med ett disciplinärt beslut av kassadirektören eller med uteslutningen ur kassan i allmänhet kan han eller hon låta styrelsen behandla ärendet.

5 § Utkomstskyddsförseelse

Upphävd.

6 § Återinträde

Om en medlem efter att ha utträtt ur kassan inom en månad ansluter sig till en annan kassa, räknas medlemmens anställnings- och medlemstid från den föregående kassan till godo enligt vad som föreskrivs i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om en medlem som har uteslutits ur kassan på nytt godkänns som medlem räknas inte hans eller hennes tidigare anställningstid eller medlemstid i kassan till godo och inte heller tidigare erlagda medlemsavgifter.

7 § Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är ett eurobelopp som Finansinspektionen fastställer årligen.

Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och vid den tidpunkt som kassans styrelse har fastställt.

En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som gäller medlemstiden innan utträdet eller uteslutandet.

Om en person blir medlem i kassan, säger upp medlemskapet eller blir utesluten mitt under kalenderåret, motsvarar medlemsavgiftens belopp det antal kalendermånader av årsavgiften som medlemskapet varit i kraft. Återbetalning av medlemsavgift som inte infaller under medlemstiden görs på personens skriftliga begäran. Begäran ska göras till kassan inom 3 månader från utträdet eller från att ett uteslutningsbeslut vunnit laga kraft.

Eventuella obetalda medlemsavgifter kan avdras från en förmån som kassan har beviljat i enlighet med dessa stadgar.

8 § Befrielse från medlemsavgifter
En medlem kan inte bli befriad från att betala medlemsavgiften.