II Jäsenyys

2 § Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva

  • teknillisessä oppilaitoksessa tai, ammattikorkeakoulussa insinööri- tai rakennusarkkitehdin tutkinnon tai ammattikorkeakoulussa tradenomin tutkinnon,
  • teknillistieteellisen tai kaupallisen yliopistotutkinnon,
  • yliopistossa farmasia-alan tutkinnon tai filosofian kandidaatin tutkinnon matemaattisluonnontieteellisissä aineissa,
  • sosiaalityön tai sosiaalialan korkea-asteen tutkinnon suorittanut tai
  • näitä vastaavan tai niihin rinnastettavan kelpoisuuden omaava tai korkeamman saman alan tutkinnon suorittanut tai
  • samanlaisissa ns. ylemmän toimihenkilön, esimiehen tai asiantuntijan tehtävässä toimiva,

palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja täyttää muuten kassan säännöt.

Lisäksi työttömyyskassan jäseneksi pääsevät työttömyysturvalain ja -kassalain huomioon ottaen edellä mainittuihin ammatteihin opiskelevat ansiotyössä olevat palkkatyöntekijät.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassanjohtajalle tai hallituksen nimeämälle asiamiehelle. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja tai hallituksen nimeämä asiamies.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3 § Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kassanjohtajalle tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle. Ero astuu voimaan aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä tai ilmoituksessa mainitusta myöhemmästä ajankohdasta.

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 § Kassasta erottaminen

Kassanjohtaja voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,
1. joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;
2. joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan toimialaan kuuluvan etuuden saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä
3. joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kassan hallituksen määräämällä tavalla kalenterivuoden aikana, kassanjohtaja voi erottaa hänet kassan jäsenyydestä sen kalenterivuoden alusta, josta jäsenmaksut ovat maksamatta.

Yrittäjäksi siirtynyt jäsen voi säilyttää jäsenyytensä työttömyyskassassa korkeintaan 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Kassanjohtaja voi erottaa kassan jäsenyydestä sen, joka ei enää täytä 2 §:n mukaisia jäsenyyden edellytyksiä.

Jos jäsen on tyytymätön kassanjohtajan tekemään kurinpitopäätökseen tai kassasta muuten erottamiseen, hän voi saattaa asian hallituksen käsiteltäväksi.

5 § Työttömyysturvan väärinkäytökset

Kumottu.

6 § Uudelleen liittyminen

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäolo- ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

7 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä.

Jäsenmaksu on maksettava kassan hallituksen määräämällä tavalla ja aikana.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamista tai erottamista edeltävään jäsenyysaikaan.

Mikäli jäsen liittyy kassaan, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterivuotta, on jäsenmaksun määrä jäsenyysaikaa vastaava kalenterikuukausittainen osuus vuosijäsenmaksusta. Jäsenmaksun palautus ajalta, joka ei kohdistu jäsenyysaikaan, tehdään henkilön kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö on tehtävä kassalle kolmen (3) kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä.

Mahdolliset jäsenmaksurästit voidaan vähentää kassan myöntämää, näiden sääntöjen mukaista etuutta maksettaessa.

8 § Jäsenmaksuista vapauttaminen

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.