Edellytykset ansiopäivärahalle 1.9.2024 asti

Jotta voisit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, sinun pitää täyttää jäsenyysehto sekä työssäoloehto. Sinun tulee olla ollut

 • työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa
 • ja töissä jäsenyysaikana vähintään 26 kalenteriviikkoa (ma-su), jolloin työaika on ollut vähintään 18 tuntia/kalenteriviikko.

Huom. Lakimuutoksen myötä ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu syyskuussa 2024. Työssäoloehto muuttuu samalla tuloperusteiseksi eli se euroistetaan. Lue lisää kohdasta Työttömyysturvan muutokset vuonna 2024.

Jäsenyysehto

Sinun tulee olla työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa, jotta täytät ansiopäivärahan saamisen jäsenyysehdon.

Voit siirtää toisessa kassassa kerryttämäsi jäsenyys- ja työssäoloehtokaudet KOKO-kassaan, jos liityt kassaan 1 kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyytesi edellisessä työttömyyskassassa on päättynyt.

Työssäoloehto

Ansiopäivärahan saamiseksi sinun tulee täyttää 26 kalenteriviikon (n. 6 kuukautta) työssäoloehto. Tehty työ voidaan ottaa huomioon työssäoloehdossa, jos

 • työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (poikkeuksena opettajat ja jaksotyö)
 • työtä tehdään työsuhteessa
 • työ on vakuutuksenalaista (palkasta maksetaan verot, työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut)
 • kokoaikatyön palkka on vähintään TES:n mukainen tai 1 399 € (v. 2024).

Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden (2 vuotta 4 kuukautta) tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujakson laskeminen alkaa siitä päivästä taaksepäin, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tarkastelujakso voi alkaa aikaisintaan samasta päivästä, kun olet liittynyt työttömyyskassan jäseneksi.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuotta sellaisilla jaksoilla, kun olet poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä. Työssäoloehdon tulee siis täyttyä enintään 9 vuoden ja 4 kuukauden sisällä, jos sinulla on 7 vuotta poissaoloa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä.

Työssäoloehdon voi kerryttää useammasta työjaksosta eri työnantajilla ja väliin saa jäädä myös alle 18-tuntisia viikkoja.

Palkansaajan työssäoloehtoa voi täyttää vain tekemällä töitä toiselle ja olemalla samaan aikaan palkansaajakassan jäsen. Yrittäjänä voit täyttää yrittäjän työssäoloehtoa ollessasi yrittäjäkassan jäsen. Osakeyhtiön toimitusjohtajan työssäoloehdon täyttyminen riippuu siitä teetkö työtä yrittäjänä vai palkansaajana.

Työssäoloehtoon voidaan lukea myös ulkomailla tehtyä työtä ja palkkatukityötä. Työosuuskunnan kautta laskutettu työ ei täytä työssäoloehtoa, sillä työstä laskuttaminen työosuuskunnan kautta katsotaan työttömyysturvalaissa yritystoiminnaksi.

Huomaa, että menetät kerryttämäsi työssäoloehdon, jos olet yhtäjaksoisesti pois työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Työssäoloehto tulee tällöin kerryttää kokonaan uudelleen poissaolon jälkeen, ennen kuin oikeutesi ansiopäivärahaan palautuu.

Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Kun olet päivärahan hakijana, jokainen työssäoloehdon täyttävä viikko kerryttää uutta työssäoloehtoasi. Työttömyyskassa merkitsee nämä viikot työssäolorekisteriisi. Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, kun sinulle on kertynyt 26 vähintään 18 työtuntia sisältävää kalenteriviikkoa.

Kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen

 • päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen
 • otetaan uusi omavastuuaika
 • enimmäisaika nollataan.

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen vuoden sisällä

 • päivärahasi suuruutta ei lasketa uudelleen
 • uutta omavastuuaikaa ei oteta
 • enimmäisaika nollataan.

1. Päivärahan suuruuden uudelleenlaskenta

Päivärahasi suuruus lasketaan sen työn tuloista, joista työssäoloehtosi on täyttynyt. Kun päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen, uusi päivärahasi on vähintään 80 % vanhasta päivärahastasi, jos työssäoloehtosi täyttyy ennen kuin sinulle on ehditty maksaa päivärahaa enimmäisajalta. Säännön noudattaminen edellyttää, että vanhaa päivärahaa on maksettu.

Päivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen, jos päivärahasi uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja päivärahan suuruus on silloin laskettu.

Päivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen myöskään, jos täytät työssäoloehdon sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta tai jos täytät työssäoloehdon velvoitetyössä. Näissä tapauksissa suuruus lasketaan uudelleen vain, jos palkkasi on suurempi kuin palkka, jonka perusteella sinulle on viimeksi maksettu päivärahaa.

2. Uusi omavastuuaika

Omavastuuaika otetaan, kun työssäoloehto täyttyy. Omavastuuaika vastaa 7 täyttä työpäivää.

Omavastuuaikaa ei oteta uudelleen, jos päivärahasi uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika on silloin otettu.

3. Enimmäisajan nollaantuminen

Ansiosidonnaisen päivärahan enimmäismaksuaika nollaantuu aina, kun työssäoloehto täyttyy.