Förutsättningar för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning tills den 1.9.2024

För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ska du uppfylla medlemsvillkoret och arbetsvillkoret. Du ska ha varit

 • medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor
 • och arbetat minst 18 timmar per vecka under 26 kalenderveckor (må-sö) som en medlem i en arbetslöshetskassa.

Obs: Längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning fördubblas i september 2024. Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat, dvs. det euroiseras.  Läs mer:  Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa 2024

Medlemsvillkor

Du ska ha varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor. Då uppfyller du medlemsvillkoret för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Du kan flytta medlemskapstiden- och perioderna som fyller arbetsvillkoret från en annan kassa till KOKO-kassan. Kravet är att du ansluter dig till vår kassa inom 1 månad från att medlemskapet i den tidigare arbetslöshetskassan har upphört.

Arbetsvillkor

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor (ca 6 månader). Arbete beaktas i arbetsvillkoret, om

 • arbetstiden är minst 18 timmar per kalendervecka (undantag lärare och periodarbete)
 • arbetet utförs som anställd
 • arbetet är försäkrat (på lönen betalas skatt, arbetslöshetsförsäkringspremier och socialförsäkringsavgifter)
 • lönen för heltidsarbete är minst enligt kollektivavtal eller 1 399 euro (år 2024).

Arbetsvillkoret ska uppfyllas inom en 28 månaders (2 år och 4 månader) granskningsperiod. Arbetsvillkorets granskningsperiod räknas bakåt från det datum då du anmälde dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Granskningsperioden kan inledas tidigast från och med samma dag som du ansluter dig som medlem i arbetslöshetskassan.

Granskningsperioden kan förlängas med högst 7 år med sådana perioder då du av ett godtagbart skäl är borta från arbetsmarknaden. Arbetsvillkoret ska sålunda vara uppfyllt inom max 9 år och 4 månader om du av ett godtagbart skäl är borta från arbetsmarknaden i 7 år.

Villkoret kan uppfyllas från olika arbetsperioder hos olika arbetsgivare. Veckor med under 18 timmars arbetstid kan också förekomma mellan arbetsperioderna.

Du kan alltså bara uppfylla arbetsvillkoret för löntagare genom att arbeta för någon annan och samtidigt vara medlem i en löntagarkassa. Om du är företagare uppfyller du arbetsvillkoret för företagare genom att vara medlem i en företagarkassa. Vid beräkningen av arbetsvillkoret för löntagare jämställs arbete som verkställande direktör med arbete i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, om du inte är en företagare.

I arbetsvillkoret kan också arbete som utförts utomlands och lönesubventionerat arbete inräknas. Arbete som faktureras genom arbetsandelslag uppfyller inte arbetsvillkoret. Fakturering av arbete genom arbetsandelslag anses nämligen vara företagsverksamhet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Observera att du inte längre uppfyller arbetsvillkoret om du utan godtagbart skäl har varit borta från arbetsmarknaden under en sammanhängande period på över sex månader. Efter frånvaron ska då ett nytt arbetsvillkor uppfyllas för att du ska få tillbaka din rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Uppfylla arbetsvillkoret på nytt

Som sökande av dagpenning kan varje vecka som uppfyller arbetsvillkoret tillgodoräknas i det nya arbetsvillkoret. Dessa veckor noterar arbetslöshetskassan i ditt register över de veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt när du har fått ihop 26 kalenderveckor som innehåller minst 18 arbetstimmar per vecka.

När ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt

 • räknas storleken på din dagpenning om
 • föreläggs en ny självrisktid
 • nollställs maximitiden.

Om ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt inom ett år

 • räknas storleken på din dagpenning inte om
 • föreläggs inte en ny självrisktid
 • nollställs maximitiden.

1. Räkna om dagpenningens storlek

Dagpenningens storlek beräknas på basis av den arbetsinkomst från vilken ditt arbetsvillkor har uppfyllts. Om du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor innan maximitiden för utbetalning av dagpenning har gått ut och dagpenningen räknas om, så är den nya ersättningen minst 80 % av den dagpenning som du hade tidigare. För att denna regel ska följas krävs att den gamla dagpenningen har utbetalats.

Dagpenningen räknas inte om ifall den nya maximitiden för dagpenning börjar löpa inom ett år från att den tidigare maximitiden började löpa och dagpenningens storlek beräknades vid den tidpunkten.

Dagpenningen räknas inte heller om ifall du uppfyller arbetsvillkoret efter att du har fyllt 58 år eller om du uppfyller arbetsvillkoret genom garanterat arbete. I dessa fall räknas beloppet på nytt endast om din lön är högre än den lön, utifrån vilken man senast betalat dagpenning till dig.

2. Ny självrisktid

Självrisktid föreläggs när arbetsvillkoret uppfylls. Självrisktiden motsvarar 7 hela arbetsdagar.

Självrisktiden föreläggs inte på nytt om den nya maximitiden för dagpenning börjar löpa inom ett år från att den tidigare maximitiden började löpa och om självrisktiden har förelagts när den föregående dagpenningsperiodens maximitid började.

3. Nollställning av maximitiden

Den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning nollställs alltid när arbetsvillkoret uppfylls.