Barnförhöjningarna och arbetsinkomsternas skyddsdel slopas 1.4.2024

I början av april träder två lagändringar i kraft som påverkar storleken på dagpenningen. Den ena ändringen påverkar mottagare av dagpenning som har barn, och den andra påverkar de som får dagpenning samtidigt som de också har förvärvsinkomster.

Läs om huruvida ändringarna påverkar dig som mottagare av dagpenning och hur de eventuellt kommer att påverka i framtiden. Ingen av ändringarna kräver några åtgärder från dagpenningens mottagare.

1. Utbetalningen av barnförhöjning upphör

Från och med 1.4.2024 ingår barnförhöjning inte längre i den inkomstrelaterade dagpenningen. Dagpenningen för dem som fått barnförhöjning minskar betydligt i och med att barnförhöjningen upphör: dagpenningen minskar med 130–240 euro i månaden beroende på antalet barn.

Vem påverkas?

Barnförhöjning har tidigare betalats ut till dagpenningstagare i vars familj det finns barn. Barnförhöjning har betalats för barn under 18 år som bor i samma hushåll som den som ansöker om dagpenning eller för barn som är biologiska barn till den sökande men som bor någon annanstans.

När börjar ändringen ha inverkan?

Barnförhöjning ingår inte längre i dagpenning för april 2024 och därefter. Barnförhöjning ingår i dagpenning fram till den 31.3.2024 även om utbetalningsdatumet är senare. Det är alltså inte tidpunkten för utbetalning av barnförhöjningen som har betydelse, utan vilken period dagpenningen gäller.

Kräver ändringen åtgärder av mig?

Nej. Utbetalningen av barnförhöjning upphör automatiskt.

2. I fortsättningen betalas jämkad dagpenning även till dem som har små förvärvsinkomster

Jämkad dagpenning betalas till mottagare av arbetslöshetsdagpenning som har förvärvsinkomster under arbetslöshets- eller permitteringsperioden (t.ex. deltidslön, inkomster från företagsverksamhet, mötesarvoden). Detta innebär att förvärvsinkomsterna inverkar på dagpenningens belopp genom att 50 procent av dessa inkomster dras av från dagpenningen.

Skyddsdelen på 300 euro slopas 1.4.2024

Hittills har en så kallad skyddsdel om 300 euro för förvärvsinkomsten tillämpats vid utbetalningen av dagpenning. Skyddsdelen slopas fr.o.m. 1.4.2024 på grund av en lagändring. Skyddsdelen har inneburit att den som har fått arbetslöshetsdagpenning har kunnat tjäna 300 euro i månaden i löne- eller företagsinkomst medan han eller hon är arbetslös eller permitterad, utan att inkomsterna har påverkat dagpenningen. Personen har således fått full dagpenning. Det har också inneburit att om inkomsterna har överstigit 300 euro har endast den överstigande delen beaktats i den jämkade dagpenningen.

Vem påverkas?

Personer som samtidigt får inkomstrelaterad dagpenning och förvärvsinkomster som beaktas i beskattningen, såsom deltidslön, företagsinkomst (inkl. jord- och skogsbruksinkomst) eller mötesarvoden.

OBS, permitterade arbetstagare: Om du är permitterad så att du arbetar hela arbetsdagar utöver hela permitteringsdagar och om du inte har andra förvärvsinkomster än de som den permitterande arbetsgivaren betalar till dig, får du fortfarande full dagpenning. Det innebär att lönen som du får av den arbetsgivare som permitterat dig inte påverkar din dagpenning.

Vad innebär förändringen i praktiken?

Om du endast har haft små förvärvsinkomster, såsom små löneinkomster, företagsinkomster eller mötesarvoden, kan du hittills ha fått full dagpenning på grund av skyddsdelen på 300 euro. När skyddsdelen i fortsättningen inte längre finns får du jämkad dagpenning. I den jämkade dagpenningen beaktas 50 procent av dina förvärvsinkomster, som i huvudsak framgår av inkomstregistret eller beskattningsbeslutet. Den jämkade dagpenningen kan vara mindre än den fulla dagpenning som du har fått tidigare.

Om du redan får jämkad dagpenning är det viktigt att beakta att dagpenningen i fortsättningen kan vara lägre med samma inkomster. Tidigare har endast inkomster som överstigit 300 euro i månaden räknats som inkomster för dig.

Observera: Vid jämkad dagpenning minskar ENDAST HÄLFTEN av din arbetsinkomst din dagpenning.

Exempel på inkomsternas inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen:

I dagpenningsmottagarens beskattningsbeslut visas en företagsinkomst på 1 500 €. 1 500 €/12 månader = 125 €/månad. Tidigare betalades full dagpenning i sådana fall på grund av skyddsdelen på 300 euro, men i fortsättningen beaktas 125 €/mån. Endast hälften av detta utgör den andel som minskar dagpenningen, dvs. 62,5 € i månaden.

När börjar ändringen ha inverkan?

Skyddsdelen upphör när ansökningsperioden för dagpenning börjar 1.4.2024 eller senare. Om du redan får jämkad dagpenning och din ansökningsperiod delvis infaller i mars och delvis i april, betalas jämkad dagpenning med beaktande av skyddsdelen också för april (t.ex. om ansökningsperioden är 15.3–14.4.2024). Observera att du inte kan ändra ansökningsperioden själv, utan perioden förblir densamma, antingen en månad eller fyra veckor.

Bra att veta när du får jämkad dagpenning:

  • Vid jämkning beaktas vanligtvis alla inkomster som räknas till förvärvsinkomster i beskattningen.
  • I din ansökan om dagpenning ska du anteckna arbetstimmarna i ditt anställningsförhållande för de dagar då arbetet har utförts. Arbetstimmarna för företagsverksamhet (inklusive faktureringstjänst) behöver inte antecknas.
  • Inkomsterna beaktas vanligtvis under den perioden då de betalas. Undantaget är till exempel då du har förkortad arbetsvecka på grund av permittering och samtidigt har annan inkomst från till exempel deltidsarbete eller företagsverksamhet.
  • Arbetslöshetskassan avgör om inkomsten ska beaktas vid jämkning och vilken period jämkningen ska avse.

Kräver ändringen åtgärder av mig?

Nej. Arbetslöshetskassan får dina inkomstuppgifter direkt från inkomstregistret. När det gäller inkomst från företagsverksamhet ber kassan att du lämnar in beskattningsbeslutet för föregående år när skatteuppgifterna har fastställts. Kassan ser alltid till att få de nödvändiga uppgifterna och kommer att begära ytterligare information om det behövs. Inga ändringar har gjorts i processen för att klargöra inkomster.

Mer information om jämkad dagpenning: Jämkad dagpenning

Mer information om inkomster som beaktas vid jämkning:

Jämkning vid mötesarvoden
Jämkning vid inkomst av företagsverksamhet och eget arbete
Jämkning vid inkomster av jord- och skogsbruk