TE-byråernas nya kundservicemodell träder i kraft i maj – ändringar också i jobbsökningsskyldigheten och karenserna

Från och med 2.5.2022 införs en ny kundservicemodell i TE-byråerna och de kommuner som ingår i det kommunala sysselsättningsförsöket.

Enligt den nya modellen ska arbetssökande i regel söka minst fyra jobb under en granskningsperiod på en månad. Målet med fyra jobb är inte ovillkorligt, utan det går att vara flexibel med det när det inte finns tillräckligt med arbetsplatser att söka. Undantag från skyldigheten att söka arbete kan också göras bl.a. på grund av permitteringar, delvis sysselsättning eller studier.

Det blir fler möten på TE-byrån i fortsättningen. Det första mötet, dvs. den inledande intervjun, äger rum med TE-byrån eller inom kommunförsöket inom fem vardagar från det att jobbsökningen inleddes. Därefter hålls jobbsökningssamtal i allmänhet varannan vecka under en period på tre månader. Efter tre månader blir det en tre månaders paus med jobbsökningssamtalen, varefter samtalen återigen fortsätter.

Tidsfristerna utan ersättning, dvs. karenserna, för utkomstskyddet för arbetslösa, förkortas i och med den nya modellen. Framför allt påverkar förändringen de långa karenserna. Karenstiden på 90 dagar avskaffas helt och i fortsättningen är den längsta tidsfristen utan ersättning 45 dagar.

I situationer som rör utarbetandet, upprätthållandet och genomförandet av en sysselsättningsplan ska den första försummelsen inte längre automatiskt att leda till karens. Om det sker flera försummelser inom ett år ska en karenstid fastställas, vars längd beror på antalet försummelser, såvida inte personen har ett giltigt skäl för förfarandet. Karenserna på grund av försummelse kan vara 7–14 dagar långa. För arbetssökanden kan en ny arbetsskyldighet fastställas om denne försummar åtgärder i anknytning till sysselsättningsplanen eller vägrar ta emot arbete som erbjuds minst fyra gånger under ett år.

Det är bra att vara medveten om att arbetslöshetskassan alltid agerar enligt de utlåtanden som TE-byråerna eller kommunerna ger. KOKO fattar med andra ord inte beslut i ovanstående frågor.

Om du behöver råd beträffande den nya modellen, kontakta TE-byrån eller din kommun som kund i kommunförsöket.

Ytterligare information:

Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ: Från och med maj ska arbetssökande söka fyra jobb per månad

TE-tjänster: Ny kundservicemodell för arbetssökande

Texter till meddelandet: TYJ och KOKO