Riksdagen har godkänt ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

Riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Med lagändringen förlängs självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa, semesterersättningen periodiseras, barnförhöjningar och det skyddade beloppet för förvärvsinkomster slopas, arbetsvillkoret förlängs och grunderna för intjänande av arbetsvillkoret ändras.

En del av ändringarna ska träda i kraft i början av nästa år och en del först senare nästa år.

Självrisktiden förlängs i början av januari

I och med lagändringen förlängs självrisktiden i januari från fem till sju dagar. Med självrisktid avses en period i början av arbetslösheten eller permitteringen, under vilken inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut.

Även semesterersättningen påverkar rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med januari. Till följd av ändringen förhindrar semesterersättning, som betalas för semesterdagar som inte tagits ut i slutet av ett heltidsarbete som varat över två veckor, utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning för perioden. Detta kallas periodisering av semesterersättning. En semesterersättning som motsvarar en månadslön senarelägger tidpunkten för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning med cirka en månad.

Periodiseringen av semesterersättningen och självrisktiden löper inte samtidigt. Självrisktiden börjar efter att en eventuell semesterersättning har periodiserats.

Barnförhöjningar och det skyddade beloppet slopas i april

Utbetalningen av barnförhöjning till utkomstskyddet för arbetslösa upphör i början av april. Barnförhöjningar betalas därför ut från januari till mars nästa år.

I början av april slopas också det skyddade beloppet på 300 euro för förvärvsinkomster. Det skyddade beloppet innebär att den som får utkomstskydd för arbetslösa kan förtjäna 300 euro utan att dagpenningen påverkas av lönen eller företagsinkomsten. Efter lagändringen minskar förvärvsinkomsterna utkomstskyddet för arbetslösa med 50 cent per euro för hela förvärvsinkomsten.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du arbeta i ett år, om arbetet upphör i september eller därefter

Längden på arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning fördubblas i september. I nuläget kan man få inkomstrelaterad dagpenning efter sex månaders arbete. Från början av september krävs ett års arbete.

Samtidigt blir arbetsvillkoret inkomstbaserat, dvs. det euroiseras. I och med euroiseringen bestäms rätten till inkomstrelaterad dagpenning på basis av den utbetalda lönen i stället för antalet arbetade timmar. Lönegränsen är 930 euro i månaden. Från och med september måste du alltså arbeta i 12 månader med en månadslön på minst 930 euro för att få inkomstrelaterad dagpenning. Om det har betalats en lön på mellan 465–930 euro i månaden, intjänas en halv månads arbete.

Arbetsmånader kan ackumuleras för 28 månader, vilket innebär två år och fyra månader. När man till exempel studerar, kan man dock ackumulera arbetsmånader under en längre tid.

Ingen indexhöjning för utkomstskyddet för arbetslösa

Riksdagen har också godkänt en lagändring som innebär att indexhöjningarna för åren 2024–2027 fryses. När det gäller det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa innebär detta att grunddelen och vändpunkten i utkomstskyddet för arbetslösa förblir på 2023 års nivå.

Beräkningen av dagpenningen ändras dock något vid årsskiftet, då det procentavdrag för lönen, som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, minskar. Avdraget grundar sig på arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. I år är minskningen 4,4 procent. Nästa år blir minskningen 3,76 procent.

Sammanställning av ikraftträdandet av lagändringarna

  • Självrisktiden är sju dagar om självrisktiden börjar 1.1.2024 eller senare.
  • Till följd av ändringen förhindrar semesterersättning utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning för perioden, om den betalas på basis av en heltidsanställning över två veckor, som avslutats 1.1.2024 eller därefter.
  • Från och med 1.4.2024 betalas inte barnförhöjning för arbetslöshetsdagar.
  • Det skyddade beloppet beaktas inte vid beräkning av dagpenningens belopp, om ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning börjar 1.4.2024 eller senare.
  • Enligt regeringens proposition ska ett längre arbetsvillkor tillämpas om arbetsvillkoret kan omfatta arbete enligt den nya euroiserade modellen för perioden september 2024 eller senare.

 

Det är fråga om den första av två lagändringar som gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Avsikten är att regeringen ska lämna en ny proposition med förslag till ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa i början av nästa år. De senare lagändringarna gäller bland annat gradering av inkomstrelaterad dagpenning och slopande av åldersrelaterade undantag.

Se även: Uppdaterad informationssida om de ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa som regeringen föreslagit och som man kommit överens om i regeringsprogrammet: Ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa 2024