Jämkad dagpenning, vad innebär det i praktiken?

Om du utöver arbetslöshetsdagpenningen får förvärvsinkomster, utbetalas dagpenningen jämkad. Inkomster som beaktas vid jämkning är till exempel lön för deltidsarbete, inkomst från företagsverksamhet och mötesarvoden. Om dagpenningen jämkas, påverkar dina förvärvsinkomster den jämkade dagpenningens belopp på så sätt att 50 procent av dina förvärvsinkomster dras av från den dagpenning som betalas ut till dig.

Skyddsdelen på 300 € finns inte längre

Till följd av en lagändring som trädde i kraft 1.4.2024 ändrades den jämkade dagpenningens belopp. Tidigare var det möjligt att förtjäna 300 euro i månaden utan att inkomsterna påverkade dagpenningens belopp. Nu beaktas alla förvärvsinkomster.

Utöver att skyddsdelen har tagits bort har det inte skett några andra ändringar i fråga om jämkad dagpenning.

Inkomster som beaktas vid jämkningen

Huvudregeln är att alla dina förvärvsinkomster påverkar dagpenningens belopp. Kapitalinkomster beaktas däremot inte. Som inkomster beaktas löneinkomster och bland annat inkomster och arvoden från företagsverksamhet och jord- och skogsbruk samt inkomster och arvoden som du fått genom ett faktureringsandelslag. Du kan ha rätt till jämkad dagpenning om du arbetar på deltid, om du arbetar på heltid mindre än två veckor i månaden, eller om du bedriver företagsverksamhet i bisyssla.

Den jämkade dagpenningens belopp

Den jämkade dagpenningen bildas genom att hälften av din inkomst påverkar dagpenningens belopp.

Exempel: Du tjänar 1 000 € i deltidsarbete under en månad. Endast hälften av detta, dvs. 500 euro, påverkar dagpenningens belopp. Avdraget från dagpenningens fulla belopp per dag erhålls genom att dividera 500 euro med siffran 21,5. Det dagliga avdraget från dagpenningens fulla belopp är således 23,26 euro.

Ta fram en uppskattning av den jämkade dagpenningens belopp med KOKOs dagpenningsräknare.

Jämkningstidpunkten

Inkomsterna beaktas vanligen betalningsbaserat, dvs. enligt tidpunkten då lönen betalas ut. Det har i regel ingen betydelse när arbetet har gjorts.

Exempel: Du arbetar på deltid i april men lönen betalas ut först maj. Dagpenningen betalas ut till fullt belopp för april och du får jämkad dagpenning för maj.

Eftersom inkomsterna beaktas enligt utbetalningstidpunkten kan jämkad dagpenning fortfarande betalas ut efter att anställningsförhållandet på deltid har upphört, om lönen betalas ut först efter anställningsförhållandets slut.

Undantag från jämkningstidpunkten

Även om utbetalningen av den jämkade dagpenningen i regel bygger på tidpunkten när inkomsten betalats ut, finns det några undantag.

  1. Jämkning av inkomster från företagsverksamhet

Inkomster från företagsverksamhet som pågått under en längre tid beaktas utifrån den senast fastställda beskattningen. Det innebär att inkomsten från företagsverksamhet i enlighet med skattebeslutet divideras med 12 månader och att 1/12 av inkomsten enligt skattebeslutet beaktas vid jämkningen per månad. I fråga om nystartad företagsverksamhet beaktas inkomsterna dock betalningsbaserat vid jämkningen, dvs. enligt den månad då inkomsterna betalas ut. Beskattningsbeslutet börjar användas senare.

  1. Permittering och jämkad dagpenning

Permitteringssättet har inverkan på när inkomsterna jämkas. Om du är permitterad på så sätt att arbetsdagen är kortare beaktas inkomsterna vid jämkningen utifrån utbetalningstidpunkten. Om du är permitterad på heltid men har inkomster från annat deltidsarbete eller till exempel från mötesarvoden, jämkas inkomsterna också efter utbetalningstidpunkten.

Om du endast är permitterad hela dagar och inte har några andra inkomster, betalas dagpenning ut till fullt belopp för permitteringsdagarna. Om du har inkomster från företagsverksamhet i bisyssla eller annat deltidsarbete betalas jämkad dagpenning, men inkomsterna beaktas enligt den tid då de tjänats in. Då beaktas både den lön som den permitterande arbetsgivaren betalar ut och övriga förvärvsinkomster vid jämkningen.

Om permitteringen omfattar både kortare arbetsdagar och hela permitteringsdagar, beaktas inkomsterna enligt lönens utbetalningstidpunkt.

Exempel: Du arbetar hela arbetsdagar på måndag och tisdag och är permitterad från onsdag till fredag. Du arbetar för en annan arbetsgivare på fredag. Du får jämkad dagpenning för fem dagar (måndag–fredag), och vid jämkningen beaktas lönen för måndag och tisdag från den permitterande arbetsgivaren och lönen från fredag från den andra arbetsgivaren.

Arbetstidens och lönens inverkan på den jämkade dagpenningen

Det finns även begränsningar för utbetalningen av den jämkade dagpenningen som anknyter till arbetstiden och dagpenningens belopp.

Du kan få jämkad dagpenning om din arbetstid är högst 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare. Den faktiska arbetstiden beaktas huvudsakligen under den jämkningsperiod då den lön som är grunden för jämkningen betalas ut. Det kan därför bli nödvändigt att avslå din ansökan om dagpenning även om du inte har arbetat en enda timme under löneutbetalningsmånaden.

Exempel: Du är deltidsanställd fram till 30.4. Du ansöker om dagpenning för maj månad och du har inte gjort en enda arbetstimme i maj. Om lönen för april betalas ut först i maj kan också lönen och arbetstiden som den grundar sig på beaktas först i maj. Om du har arbetat så mycket under april månad att arbetstiden överskrider 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare måste ansökan för maj avvisas baserat på arbetstiden. Om arbetstiden inte överskrider de gränser som föreskrivs i lag, beaktas de inkomster som betalas ut i maj vid utbetalningen av dagpenningen för maj månad.

Den andra begränsningen gäller inkomsternas belopp. Du kan få jämkad dagpenning om den jämkade dagpenningens belopp inte överskrider den gräns som föreskrivs i lag. Den jämkade dagpenningen och förvärvsinkomsten under jämkningsperioden får vara högst lika med den lön som dagpenningen bygger på.