Soviteltu päiväraha, mitä se käytännössä tarkoittaa?

Jos saat työttömyyspäivärahan lisäksi ansiotuloja, päiväraha maksetaan sinulle soviteltuna. Soviteltavaa ansiotuloa ovat esimerkiksi osa-aikatyön palkka, yritystoiminnan tulo ja kokouspalkkiot. Sovitellussa päivärahassa ansiotulosi vaikuttavat päivärahan suuruuteen siten, että sinulle maksettavasta päivärahasta vähennetään 50 % saamistasi ansiotuloista.

300 euron suojaosaa ei enää ole

1.4.24 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä sovitellun päivärahan määrään tuli muutos. Aikaisemmin kuukauden aikana saattoi ansaita 300 euroa ilman, että tulot vaikuttivat päivärahan määrään. Nyt kaikki ansiotulot huomioidaan.

Suojaosan poistoa lukuun ottamatta muihin soviteltua päivärahaa koskeviin asioihin ei ole tullut muutoksia.

Sovittelussa huomioitavat tulot

Pääsääntöisesti kaikki ansiotulosi vaikuttavat päivärahan määrään. Pääomatuloja ei sen sijaan huomioida. Tuloina huomioidaan palkkatulojen lisäksi mm. yritystoiminnasta, maa- ja metsätaloudesta, sekä laskutusosuuskunnan kautta saadut tulot ja palkkiot. Voit olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan, jos teet osa-aikatyötä, olet kokoaikatyössä alle kaksi viikkoa tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa.

Sovitellun päivärahan suuruus

Soviteltu päiväraha muodostuu siten, että puolet saamistasi tuloista vaikuttaa vähentävästi päivärahan määrään.

Esimerkki: Saat kuukauden aikana tuloa osa-aikatyöstä 1 000 euroa. Siitä vain puolet, eli 500 euroa vaikuttaa päivärahan määrään. Päiväkohtainen vähennys täyteen päivärahaan saadaan jakamalla 500 euroa luvulla 21,5. Näin ollen päiväkohtainen vähennys täyteen päivärahaan on 23,26 euroa.

Katso arvio sovitellun päivärahan suuruudesta KOKOn päivärahalaskurilla.

Sovitteluajankohta

Tulot huomioidaan sovittelussa yleensä maksuperusteisesti, eli sen mukaan milloin palkka maksetaan. Sillä, milloin työ on tehty, ei pääsääntöisesti ole merkitystä.

Esimerkki: Teet osa-aikatyötä huhtikuussa, mutta palkka maksetaan vasta toukokuussa. Päiväraha maksetaan täytenä huhtikuulta ja saat soviteltua päivärahaa toukokuulta.

Koska tulot huomioidaan maksuajankohdan mukaan, voidaan päiväraha maksaa soviteltuna vielä osa-aikaisen työsuhteen päättymisen jälkeenkin, jos palkka maksetaan vasta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Poikkeuksia sovitteluajankohtaan

Vaikka sovitellun päivärahan maksaminen tapahtuu pääsääntöisesti tulon maksuajankohdan mukaan, on tähän myös muutama poikkeus.

1. Yritystoiminnan tulojen sovittelu

Pitempään jatkuneen yritystoiminnan tulot huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että verotuspäätöksen mukainen yritystoiminnan tulo jaetaan 12 kuukaudella ja sovittelussa huomioidaan kuukausittain 1/12 osa verotuspäätöksen mukaisista tuloista. Aloittavan yritystoiminnan osalta tulot huomioidaan sovittelussa kuitenkin ensin maksuperusteisesti, eli tulojen maksukuukauden mukaan. Tästä siirrytään myöhemmin verotuspäätöksen käyttöön.

2. Lomautus ja soviteltu päiväraha

Lomautuksen toteutustapa vaikuttaa siihen, milloin tulot sovitellaan. Jos olet lomautettu siten, että työpäivän pituutta on lyhennetty, tulot huomioidaan sovittelussa niiden maksuajankohdan mukaan. Jos olet lomautettu kokoaikaisesti, mutta sinulla on tuloa muusta osa-aikatyöstä tai esimerkiksi kokouspalkkioita, tulot sovitellaan myös maksuajankohdan mukaan.

Jos olet lomautettu vain kokonaisia päiviä, eikä sinulla ole muita tuloja, päiväraha maksetaan lomautuspäiviltä täytenä. Jos sinulla on tuloja sivutoimisesta yritystoiminnasta tai muusta osa-aikatyöstä, päiväraha maksetaan soviteltuna, mutta tulot huomioidaan niiden ansainta-ajan mukaan. Soviteltavina tuloina huomioidaan tällöin sekä lomauttaneen työnantajan maksama palkka, että muu ansiotulo.

Jos lomautus sisältää sekä lyhyempiä työpäiviä, että kokonaisia lomautuspäiviä, tulot huomioidaan palkanmaksun ajankohdan mukaan.

Esimerkki: Olet töissä täydet työpäivät maanantain ja tiistain ja lomautettuna keskiviikosta perjantaihin. Teet perjantaina töitä toiselle työnantajalle. Sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa viideltä päivältä (ma-pe) ja sovittelussa huomioidaan maanantain ja tiistain palkka lomauttaneelta työnantajalta, sekä perjantain palkka toiselta työnantajalta.

Työajan ja palkan vaikutus soviteltuun päivärahaan

Sovitellun päivärahan maksamisella on myös työaikaan ja päivärahan määrään liittyviä rajoituksia.

Voit saada soviteltua päivärahaa, jos työaikasi on enintään 80 %:a kokoaikaisen työntekijän työajasta. Toteutunut työaika huomioidaan pääsääntöisesti sen sovittelujakson aikana, jolloin sen perusteena oleva palkka maksetaan. Päiväraha voidaan siten joutua hylkäämään, vaikka et palkanmaksukuukauden aikana olisi tehnyt työtä yhtään tuntia.

Esimerkki: Olet osa-aikatyössä, joka päättyy 30.4. Haet päivärahaa toukokuulta, eikä toukokuun aikana ole tehty yhtään työtuntia. Jos huhtikuun palkka kuitenkin maksetaan vasta toukokuussa, joudutaan palkka ja sen perusteena oleva työaika huomioimaan vasta toukokuussa. Jos olet huhtikuun aikana tehnyt työtä niin paljon, että se ylittää 80 %:a kokoaikaisen työntekijän työajasta, joudutaan toukokuun hakemus hylkäämään työajan perusteella. Jos työaika ei ylitä laissa säädettyjä rajoja, toukokuussa maksetut tulot huomioidaan toukokuun päivärahaa maksettaessa.

Toinen rajoitus koskee tulojen määrää. Voit saada soviteltua päivärahaa, jos sovitellun päivärahan suuruus ei ylitä laissa säädettyä rajaa. Soviteltu päiväraha ja ansiotulo voivat sovittelujakson aikana olla yhteensä enintään yhtä suuret, kuin päivärahan perusteena oleva palkka.

Lue lisää: Soviteltu päiväraha