Frågor och svar om aktiveringsmodellen

Riksdagen har 11.12.2019 godkänt ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med vilka aktiveringsmodellen upphävs. Detta innebär att aktiviteten hos mottagare av arbetslöshetsdagpenning inte längre följs upp och att dagpenningen inte skärs ned efter 31.12.2019.

Aktiveringsmodellen påverkar dock fortfarande de dagpenningar som har ackumulerats under 2019, trots att utbetalningsdagen infaller år 2020.

Här ser du svar på frågor som KOKO-kassan ofta får om aktiveringsmodellen. 

Här kan du läsa om aktiveringsmodellen i allmänhet.

Vem följer upp min aktivitet?

Din arbetslöshetskassa följer upp dig för att se om du uppfyller kravet på aktivitet och betalar dagpenning i enlighet med det. Du ska således i din ansökan om dagpenning till KOKO-kassan ange sådan verksamhet som du sysslar med som överensstämmer med aktiveringsmodellen.

Arbets- och näringsbyrån ansvarar för ordnandet av sysselsättningsfrämjande service och hänvisning till sådan. Kontakta således arbets- och näringsbyrån om du vill uppfylla kravet på aktivitet genom att delta i sysselsättningsfrämjande verksamhet. http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html

Hur anmäler jag till KOKO att jag arbetar eller deltar i sysselsättningsfrämjande verksamhet?

Anmäl i din ansökan om dagpenning till KOKO att du arbetar eller deltar i sysselsättningsfrämjande verksamhet som ordnas eller skaffats av arbets- och näringsbyrån. KOKO-kassan kontrollerar om kravet på aktivitet uppfylls och betalar stöd i enlighet med det.

När börjar uppföljningen av aktiviteten?

Uppföljningen av aktiviteten börjar från den dag då du börjar få dagpenning.

Vad avses med kontrollperioden på 65 utbetalningsdagar?

Aktiviteten hos den som får inkomstrelaterad dagpenning följs upp i perioder på 65 utbetalningsdagar. Detta innebär att när du har fått dagpenning för 65 dagar, kontrollerar KOKO om du har uppfyllt kravet på aktivitet.

Till kontrollperioden på 65 utbetalningsdagar räknas de dagar för vilka du får inkomstrelaterad dagpenning. Det har ingen betydelse för uträkningen om det är fråga om full dagpenning, dagpenning som jämkats med arbetsinkomsten eller dagpenning från vilken sociala förmåner dragits av. En dag med utbetald dagpenning tjänar alltid in en dag i räknaren för kontrollperioden.

Om utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning avbryts till exempel på grund av att du insjuknar och får sjukdagpenning från FPA, avbryts uppföljningen av aktiviteten för denna tid och fortsätter igen när din sjukledighet är slut. Om du till exempel får sjukdagpenning från FPA 1.3–12.3., avbryts uppföljningen av aktiviteten och fortsätter igen när sjukledigheten upphört fr.o.m. 13.3.

Granskningsperioden löper heller inte till exempel under självrisktiden, under periodisering av ekonomisk förmån eller under karenstid som utfärdats av TE-byrån.

I vilka situationer betalas dagpenningen nedsatt med 4,65 procent?

Om du inte har uppfyllt kravet på aktivitet under kontrollperioden på 65 utbetalningsdagar, betalas dagpenningen nedsatt under de följande 65 utbetalningsdagarna. På full dagpenning görs härvid en nedsättning på 4,65 procent.

Om du inte heller under följande kontrollperiod på 65 utbetalningsdagar har varit aktiv, fortsätter utbetalningen av den nedsatta dagpenningen. Då minskar inte längre den redan nedsatta dagpenningen på nytt med 4,65 procent.

Hurdant arbete uppfyller kravet i aktivitetsmodellen?

Arbetet ska vara lönearbete. Lönen ska vara kollektivavtalsenlig. Om branschen saknar kollektivavtal, ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 211 euro/mån., dvs. omvandlat till timlön 7,04 euro/tim. Du kan kontrollera kollektivavtalsenliga löner till exempel hos ditt fackförbund.

Antalet arbetstimmar ska vara minst 18 timmar under 65 utbetalningsdagar. Med utbetalningsdagar avses dagar då arbetslöshetsdagpenning har betalats ut.

Måste kravet på att utföra 18 timmar arbete uppfyllas under en och samma vecka?

Nej, det måste det inte. Det räcker om arbetet har utförts under en kontrollperiod på 65 utbetalningsdagar. Arbetstimmarna kan fördelas på 65 utbetalningsdagar hur som helst, så länge antalet arbetstimmar är minst 18. Om kontrollperioden infaller i januari-mars, kan du till exempel i januari arbeta 10 timmar, i februari 5 timmar och i mars 3 timmar.

Jag fick avgångsvederlag när min anställning upphörde men jag får inte ännu dagpenning. Följer man upp min aktivitet?

Eftersom du inte för ögonblicket får dagpenning på grund av periodisering av ekonomisk förmån (stödpaket, avgångsvederlag), följer man inte upp din aktivitet.

Uppföljningen av aktiviteten börjar från den första dag då arbetslöshetsdagpenning betalas ut. Om man för dig efter det att tiden för stödpaketet har upphört har ålagt en självrisktid på fem dagar, exempelvis för tiden 15.3 –21.3.2019 och den första dag som du får arbetslöshetsdagpenning är 22.3.2018, börjar uppföljningen av din aktivitet 22.3.2019.

Jag får tilläggsdagar. Följer man upp min aktivitet?

De som får tilläggsdagar omfattas av uppföljningen av aktiviteten.

Om jag vill påvisa aktivitet genom företagsverksamhet, ska jag då skaffa FO-nummer?

Inte nödvändigtvis. Som företagsverksamhet kan betraktas även till exempel arbete som utförts via ett faktureringstjänstföretag (s.k. lätt företagsamhet). Då ska den bruttoinkomst som faktureringstjänstföretaget betalar till dig vara minst 245,64 euro under en kontrollperiod på 65 utbetalningsdagar. Avdragsgilla utgifter ska alltså dras av från intäkter som faktureras.

Om jag får arbete via ett faktureringstjänstföretag, ska det betala mig för minst 18 timmars arbete?

Nej, det behöver det inte göra. När aktiviteten påvisas genom företagsverksamhet finns det ingen undre gräns för antalet timmar.

Jag har redan under flera år haft företagsverksamhet som arbets- och näringsbyrån har konstaterat vara bisyssla. Måste jag varje månad rapportera inkomsterna av företagsverksamheten, så att de kan beaktas i aktivitetsmodellen?

Nej, det behöver du inte göra. Inkomst från företagsverksamhet som bisyssla beaktas i den inkomstrelaterade dagpenningen i regel enligt det senast bekräftade personliga beskattningsbeslutet. Detta gäller såväl jämkning av företagsinkomsterna som aktivitetsmodellen. Du ombeds att årligen lämna det senaste bekräftade beskattningsbeslutet där KOKO kontrollerar inkomsterna av företagsverksamheten.

Vad är frivilliga studier som uppfyller kravet i aktivitetsmodellen?

Kravet på aktivitet enligt aktivitetsmodellen uppfylls endast av sådana frivilliga studier för vilka du har ansökt om stöd hos arbets- och näringsbyrån och som arbets- och näringsbyrån har godkänt som studier som stöds med arbetslöshetsförmån.

Om TE-byrån inte har beslutat att stödja dina studier med arbetslöshetsförmån, uppfyller de inte heller kravet på aktivitet. Exempelvis studier som arbets- och näringsbyrån anser som bisyssla uppfyller inte kravet på aktivitet.

Vilka slags studier uppfyller aktivitetsmodellens villkor?

Studier på deltid och kortvariga studier räknas in i aktiviteten under högst 6 månader.

Om dina studier på heltid, under vilka dagpenning inte betalas, pågår oavbrutet i minst 5 dagar, börjar uppföljningen av aktiviteten räknas om från början efter studierna.

Meddela alla studier till arbets- och näringsbyrån.

Vilken aktivitet uppfyller inte kraven i aktivitetsmodellen?

Följande verksamhet uppfyller inte kraven i aktivitetsmodellen enligt lagen (listan är inte uttömmande):

• självständigt arbetssökande
• frivilligarbete (oavlönat)
• kurs eller verksamhet som ordnats av läroanstalt och som arbets- och näringsbyrån inte har godkänt som sysselsättningsfrämjande service för sökanden i fråga. En sådan kurs kan dock räknas som aktivitet om det gäller en tjänst som ordnas i samarbete med en facklig organisation eller kommunen.
• anmälningar, intervjuer och besök och kontakter för att göra upp eller justera en sysselsättningsplan
• kontakter för rådgivning i fråga om arbetssökande, utbildning och rätt till arbetslöshetsskydd m.m. oberoende av på vilket sätt rådgivningen ges
• undersökning och bedömning av arbetsförmågan

Hur vet jag, om jag uppfyllt aktivitetskravet?

Då till dig utbetalats dagpenning för en period på 65 dagar, kontrollerar kassan, om du uppfyllt det krav på aktivitet som avses i aktivitetsmodellen.

• Om du uppfyllt aktivitetskravet, fortsätter utbetalningen av din dagpenning på normalt sätt utan något meddelande

• Om du inte har uppfyllt aktivitetskravet, skickas till dig med post ett beslut om inkomstrelaterad dagpenning.

Du kan också själv kontrollera uppgifter om hur du uppfyllt aktivitetskravet via kassans eKommunikation. Lägesinformation > Uppföljning av aktiviteten. Du kan se startdatumet på granskningsperioden på 65 dagar samt hur många dagar du har blivit betald.

Kan utbildning som anordnas av fackförbundet räknas som aktivitet?

Service och verksamhet som fackförbunden anordnar räknas som aktivitet, om din granskningsperiod börjar 1.4.2019 eller senare. Observera dock att aktiviteten inte följs upp exempelvis under självrisktiden samt under periodisering av ekonomisk förmån eller under karenstid som utfärdats av TE-byrån och då löper inte heller granskningsperioden, så arbete eller annan verksamhet under denna tid räknas inte som aktivitet. Verksamheten som räknas in i aktivitetsvillkoret ska främja sysselsättningen, och ett intyg över den ska lämnas in till arbetslöshetskassan.