Aktiveringsmodellen

Riksdagen har 11.12.2019 godkänt ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa med vilka aktiveringsmodellen upphävs. Detta innebär att aktiviteten hos mottagare av arbetslöshetsdagpenning inte längre följs upp och att dagpenningen inte skärs ned efter 31.12.2019.

Aktiveringsmodellen påverkar dock fortfarande de dagpenningar som har ackumulerats under 2019, trots att utbetalningsdagen infaller år 2020.

Aktiveringsmodellen i ett nötskal

1.1.2018 trädde en ny lag i kraft som förutsätter att de som ansöker om dagpenning måste visa att de varit aktiva under arbetslöshetsperioden. Om den som ansöker om dagpenning inte varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter så minskar dagpenningen med 4,65%.

I aktiveringsmodellen följer arbetslöshetskassan ansökarens aktivitet beträffande arbetssökningen i perioder på 65 utbetalningsdagar för inkomstrelaterad dagpenning. Det här betyder att alltid då dagpenning har utbetalats för 65 dagar kontrollerar kassan om ansökaren varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter. Om den sökande inte varit aktiv på det sätt som förutsätts utbetalas dagpenningen under de 65 följande utbetalningsdagarna nedsatt med 4,65%.

Tillräcklig aktivitet är att du under perioden på 65 utbetalningsdagar:

 1. Arbetar i anställningsförhållande sammanlagt minst 18 timmar (inom undervisningssektorn minst 8 timmar, lön enligt kollektivavtal eller minst 1211 €/månad, dvs. 7,04€/h.)
 2. Tjänar in sammanlagt minst 245,64 euro från företagsverksamhet. Som inkomster beaktas inkomster per månad med avdrag för avdragsgilla utgifter.
 3. Deltar under fem dagar i sysselsättningsfrämjande service, som är: frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, frivilliga studier för invandrare, arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning och karriärträning, deltagande i rekryteringsprövning eller utbildningsprövning och yrkesinriktad rehabilitering.
 4. Under fem dagar deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärder som anordnas av arbetskraftsmyndigheten eller i annan verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndigheten.
 5. På arbetsplatsen eller i anknytning till sysselsättandet deltar fem dagar i annan verksamhet som stöder rekrytering, till exempel rekryteringsutbildning, för vilken dagpenning betalas till dig.
 6. Studerar på deltid i minst fem dagar. Obs! Samma studier kan beaktas i aktiviteten under högst sex månader.
 7. Studerar i minst 5 dagar och får dagpenning på grund av kortvariga studier.

Kombinationer av sätten att visa aktivitet kan inte räknas ihop. Kravet på aktivitet måste således uppfyllas till exempel genom att antingen arbeta eller genom deltagande i sysselsättningsfrämjande service, inte både och. Inte heller sysselsättningsfrämjande service kan räknas samman med andra åtgärder som stöder sysselsättningen.

Skickade av arbetsansökningar eller till exempel deltagande i sysselsättningsfrämjande kurser enligt eget övervägande räcker inte för att uppfylla kravet på aktivitet.

TE-tjänsterna ansvarar för åtgärder som stöder sysselsättningen. Kontakta TE-tjänsterna om du vill fråga om arbetsmöjligheter och sysselsättningsfrämjande service: www.te-tjanster.fi

Anmäl vid punkten “Studier, kurser och tjänster” i din ansökan deltidsstudier eller korttidsstudier, kurser, andra tjänster eller rekryteringsfrämjande verksamhet som du har påbörjat under ansökningsperioden. Ange uppgifter om namn, varaktighet och anordnare för tjänsten eller studierna. Man behöver inte redogöra för deltidsstudier eller korttidsstudier, kurser, andra tjänster eller rekryteringsfrämjande verksamhet i de dagspecifika redogörelserna.

Om du har påbörjat en TE-tjänst under ansökningsperioden (arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, jobbsöknings- eller karriärträning, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet), uppge detta i de dagspecifika redogörelserna.

Ändringar i aktivitetsmodellen från och med 1.4.2019

Förordningsändringen som gäller aktivitetsmodellen ökar antalet sätt för att uppfyll aktivitetsvillkoret inom utkomstskydd. Från och med 1.4.2019 betraktas som annan verksamhet som stöder rekrytering på arbetsplatsen eller i anknytning till sysselsättandet (punkt 5 ovan) bl.a.

– rekryteringsutbildning,

– sysselsättningsfrämjande verksamhet som ordnas av ett fackförbund, en fackförening,en kommun, en samkommun, föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry eller en av dess medlemsföreningar eller någon annan registrerad förening som får offentlig finansiering tillsammans eller skilt för sig och

– arbetsgivarens lagstadgade utbildning och träning som tillhandahålls uppsagda arbetstagare

Verksamheten som räknas in i aktivitetsvillkoret ska främja sysselsättningen (med undantag för rekryteringsutbildning), och ett intyg över den ska lämnas in till arbetslöshetskassan.

Trots att aktivitetsmodellen ändras från och med 1.4.2019, kan de nya sätten för att uppfylla aktivitetsvillkoret dock inte nödvändigtvis genast räknas in i aktiviteten. Du kan t.ex. uppfylla aktivitetsvillkoret med service som fackförbundet arrangerar först när granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar börjar 1.4.2019 eller senare.

Perioden på 65 utbetalningsdagar

De dagar då inkomstrelaterad dagpenning utbetalas räknas in i perioden på 65 utbetalningsdagar. Granskningsperioden löper alltså inte till exempel under självrisktiden, periodiseringen av ekonomisk förmån eller under karenstid som utfärdats av TE-byrån då dagpenning inte betalas.

Det att dagpenningen utbetalas till fullt belopp, jämkad på grund av arbetsinkomst eller minskad på grund av en social förmån påverkar inte på uträkningen. Dagpenningen minskar högst med 4,65%. En utbetald dag ökar på periodens räknare med en dag.

Enligt modellen krävs det också att de arbetssökande som får dagpenning för tilläggsdagar är aktiva.

Aktivitet förutsätts inte:

 • om du har en anhängig ansökan om invalidpension
 • om du arbetar som en närstående- eller familjevårdare
 • om du får någon annan social förmån än arbetslöshetsförmån som är beviljad på basis av arbetsoförmåga eller skada
 • om du får dagpenning för en sammanhängande permitteringsperiod som varar under 65 dagar

Dagpenningen utbetalas utan nedsättning under den tid då det inte krävs att man är aktiv.

Granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar börjar om från början och dagpenningen utbetalas utan nedsättning:

 • när du har varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott
 • när du varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott
 • om du fått avslag på den inkomstrelaterade dagpenningen på grund av att arbetstiden överstiger 80%
 • om du fått avslag på den inkomstrelaterade dagpenningen på grund dina inkomster
 • om du har ålagts en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete
 • när du uppfyllt arbetsvillkoret på nytt
 • när dina studier på heltid, för vilka ingen dagpenning betalats, har pågått oavbrutet i minst 5 dagar

Aktiveringsmodellen för permitterade

Om du är heltidspermitterad eller permitteringen innebär att din veckoarbetstid har förkortats
(det vill säga du är permitterad hela dagar och dagpenning till fullt belopp utbetalas till dig)

Aktiveringsmodellens aktivitetsförutsättningar gäller inte sammanhängande permitteringsperioder på under 65 dagar. Som permitterad innebär detta att din aktivitet kontrolleras först om du har fått dagpenning utan avbrott för 64 utbetalningsdagar. I perioden på 64 dagar inräknas de dagar för vilka du fick dagpenning.

Om din permittering inte är sammanhängande, d.v.s. du arbetar emellanåt för arbetsgivaren som permitterat dig, börjar räkningen av 64 utbetalningsdagar alltid från början då du återvänder till att ansöka om dagpenning. Till exempel, om du arbetar varannan vecka och är permitterad varannan vecka börjar räkningen av 64 utbetalningsdagar om från början efter varje arbetsvecka. Först om dagpenning utbetalas till dig utan avbrott för över 64 dagar på grund av permitteringen omfattas du som permitterad av aktiveringsmodellen.

Om din sammanhängande permittering drar ut på tiden och du övergår till att omfattas av aktiveringsmodellen: aktivitetsförutsättningen kan inte uppfyllas genom att du arbetar enstaka hela arbetsdagar för din arbetsgivare (som permitterat dig) eftersom arbetslöshetsdagpenning inte utbetalas för dessa dagar.

Om permitteringen innebär att din dagliga arbetstid har förkortats
(det vill säga du arbetar en del av dagen och är permitterad en del av dagen och jämkad dagpenning utbetalas till dig)

De personer som är permitterade med förkortad arbetsdag omfattas av aktivitetsuppföljningen.

Läs mera: Frågor och svar om aktiveringsmodellen